Във връзка с публикации в медиите, касаещи договор на община Червен бряг "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг" по процедурата "Енергийна ефективност в периферните райони" по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020, Министерството на регионалното развитие и благоустройството се самосезира и направи вътрешна проверка на проекта. Резултатите от нея показват, че няма нарушения по отношение на процедурите за оценка на проектни предложения. Проектът на общината е оценен в съответствие с одобрените критерии за оценка. Спазени са и всички процедури по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Съгласно указанията към насоките за кандидатстване всяка община, в качеството си на бенефициент, поема ангажимент да избере сградите, които включва в проектните предложения по ОПРР 2014-2020. Тя отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на проекта/ите за енергийна ефективност на своята територия - осъществява прием на документи за кандидатстване, оценява и одобрява заявленията, подадени от собствениците. В процеса на оценка на проектните предложения за енергийна ефективност на жилищни сгради по процедурата Управляващият орган на ОПРР обстойно е проверявал допустимостта за финансиране на всяка от сградите по подадените проектни предложения, като е обръщано особено внимание на жилищни сгради с малък брой самостоятелни обекти /от 2 до 4/, посочени като многофамилни във формулярите за кандидатстване. 

За такива сгради с особено внимание са проверявани докладите от проверките на място, енергийните и технически обследвания по отношение на описание на сградите, брой самостоятелни обекти, брой собственици, данни за сдружения на собствениците. При липса на достатъчно доказателства, че сградите са многофамилни, от бенефициентите е изисквана допълнителна информация. Такава проверка е извършена за всяка от трите сгради в обхвата на проектно предложение "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг", като наличната документация по проекта и информацията в публичния регистър на етажната собственост на община Червен бряг са дали достатъчна увереност, че сградите отговарят на определението за многофамилни жилищни сгради, поради което не се е наложило да се изисква допълнителна информация по този въпрос. 

Всяка от сградите в проектното предложение има по два самостоятелни обекта и отговаря на определението за многофамилна жилищна сграда, съгласно указанията към насоките за кандидатстване по процедурата, посочват от МРРБ.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!