Пленумът на БСП възложи на парламентарната група на партията да гласува "против" Истанбулската конвенция, съобщава "Фокус". "За" решението гласуваха 61 членове на Пленума, "против" - 25 и "въздържали се" - 7, с което то е било прието.
Дебатите по точката продължиха близо 5 часа. 

Още в началото на годината Изпълнителното бюро, водено от Нинова, изрази позиция да не се подкрепя въпросната конвенция. 

Малко по-късно от пресцентъра на БСП разпространиха позицията на НС на партията относно Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Ето какво пише в нея: 


ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на Българската социалистическа партия
по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
 
Националният съвет на Българската социалистическа партия:
 
         - като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека;
         - като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова;
         - като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;
         - като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие;
         - като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват;
         - като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;
         - като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените  и последствията от него;
         - като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете
 
РЕШИ:
        
         БСП да предложи и внесе в Народното събрание  конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба  с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие:
Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и наказване на насилниците;
„Домашното насилие” да бъде инкриминирано;
Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице;
Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”;
Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди;
Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.
 
В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.
 
ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ