„Ние нали затова предприехме и санирането, за да може да се намали необходимостта от енергия за отопление зимата и за климатизация лятно време. Но истината е, че докато по един човек се вози в автомобил в София, при положение, че има чисто нови трамваи, чисто нови автобуси, чисто нови тролеи, два лъча на метрото, живот и здраве след година ще пуснем и третия лъч“. Това казва премиерът Бойко Борисов на правителственото заседание в сряда, стенограма от което беше публикувана днес. 

Изказването му е по време на дебати по доклада за одобряване позицията на Република България за встъпване по дело Т-699/17, Република Полша срещу Комисията, пред Общия съд на Европейския съюз.

„Това кореспондира пряко със замърсяването на въздуха, като би могло да го влоши, тъй като, ако тези централи (големите ТЕЦ-ове, бел.ред.) спрат и цената на тока се повиши, много повече хора ще минат на отопление на твърдо гориво, което е един от основните източници на замърсяване на въздуха в населените места“, казва екоминистърът Нено Димов.

„За мен това дело (срещу ЕК за ТЕЦ-овете, бел.ред.) е буквално въпрос на живот и на смърт за близкото бъдеще на нашата енергетика“, заявява вицепремиерът Валери Симеонов.

„Ще вървим заедно в това дело, но предстои да разберем кои още държави ще се присъединят към делото, което Полша води“, обяснява министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Ето го пълния текст на стенограмата:
Точка 15

Доклад за одобряване позицията на Република България за встъпване по дело Т-699/17, Република Полша срещу Комисията, пред Общия съд на Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Димов!

НЕНО ДИМОВ: Дело Т-699/17 е образувано по жалба на Република Полша, с която се иска Общият съд на ЕС да отмени решението за изпълнение ЕС/2017/1442 на Комисията за формулиране на заключения за най-добри налични технологии за големи горивни инсталации.

Ще припомня, че посоченото решение включва емисионни нива на вредни вещества в атмосферата, които са прекалено амбициозни и икономически нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации, работещи с местни лигнитни въглища. Решението има най-голямо утежнение върху топлоцентралите от Маришкия басейн. Неговото прилагане налага инвестиране на значителни финансови средства за постигане на изискванията от операторите на въглищните централи в България. На практика, както нееднократно сме коментирали, включително на наши заседания, решението не отчита в достатъчна степен спецификите на целия отрасъл на българската енергетика – производството на електроенергия чрез изгаряне на местни лигнитни въглища. Тези електроцентрали произвеждат около 40% от електричеството в страната. Евентуалното им затваряне би довело до скок в цената на електричеството, а оттам и до влошаване качеството на въздуха поради преминаване към използването на твърдо гориво за отопление, вместо електричество.

Решението на Комисията беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 август 2017 г., като още същия месец проведох неофициален разговор с полския си колега и изразих готовност при бъдещо заявяване на дело пред Съда България да се включи като подкрепи Полша.

На 11 октомври 2017 г. Република Полша подаде жалба до Общия съд на Европейския съюз, с която иска отмяна на решението на Комисията. През месец ноември 2017 г. получих писмо от полския министър на околната среда, с което официално бе отправено запитване за готовността ни да се присъединим към Полша в производството пред Общия съд.

Предвид посоченото, предлагам да одобрим проекта на позиция, като дадем и съгласие България да встъпи в производство пред Общия съд на страната на жалбоподавателя Полша.

Съвсем накратко ще се спра на основанията, въз основа на които считаме, че решението на Комисията следва да бъде отменено.

Считаме, че с приемането на решението Комисията е надхвърлила предоставените й от договорите на Европейския съюз изпълнителни правомощия. Твърдим, че Комисията по същество е допълнила разпоредбите на Директивата.

Също така считаме, че в рамките на процедурата по приемане на решението Комисията е нарушила принципа на лоялно сътрудничество между държавите членки и институциите на Съюза. Нарушението се изразява във внасяне на изменен проект на решение в рамките на самото заседание, на което същият ще бъде гласуван, без да се даде възможност на държавите членки предварително да се запознаят с измененията и да изразят позиции по тях. Отказано е също така провеждането на обсъждане на предложенията на отделните държави, в това число и тези на България.

Тук е мястото да подчертая, че представителите на МОСВ във всички възможни формати са защитавали позицията на българската страна да бъдат определени разумни, реалистични и постижими стойности на емисиите в атмосферния въздух за определените замърсители.

На последно място изразяваме позицията, че свързаните с най-добри налични техники емисионни нива за съответните замърсители са определени въз основа на непредставителни данни, събирани от недостатъчен брой инсталации и въз основа на крайно ограничен обхват на самите данни. Това поставя под въпрос доколко посочените нива отговарят в действителност на инсталациите, изгарящи въглища, включително лигнитни, с всички произтичащи от това последствия.

В тази връзка, на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 1, ал. 1, т. 5 от Постановление №85 на Министерски съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз предлагам на Министерския съвет да приеме протоколно решение за одобряване позицията на Република България за встъпване по дело Т-699/17 Република Полша срещу Комисия пред Общия съд на Европейския съюз, като днес даде съгласие българската страна да встъпи в посоченото дело.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Петкова!

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз бих желала да допълня нещо към това, което каза министър Димов.

Всъщност, тук става въпрос за една много важна тема, свързана и с енергийната сигурност на страната. Знаете, че през април миналата година Европейската комисия прие един референтен документ, който поставя много по-високи изисквания пред големите горивни инсталации, това са въглищните централи, които осигуряват за България малко повече от 40% от електрическата енергия на страната. Вие помните, господин премиер, че през лятото на миналата година в Стара Загора, под егидата на кмета на община Стара Загора и на двата синдиката, беше проведена среща с бранша. На тази среща ние поехме ангажимент, заявихме своята ясна позиция, че ще отстояваме до последно всички възможности да получим дерогация и включително и възможността да обжалваме решението на Европейската комисия. Тъй като Полша стартира тази процедура, днес с това решение, което сега взимаме, България се присъединява към жалбата на Полша и други държави членки, които също тогава подкрепиха този документ да не бъде приет и да не влезе в сила. Така че с днешното решение ние на практика изпълняваме един ангажимент, който поехме като правителство пред бранша, пред българската енергетика, за да можем на практика да гарантираме енергийната сигурност на страната и възможността нашите въглищни централи и българската минна индустрия да работи сигурно и спокойно в следващите години.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: И аз благодаря.

Но това кореспондира пряко и със замърсяването на въздуха.

НЕНО ДИМОВ: Може би, ако разрешите, господин премиер, всъщност това кореспондира пряко със замърсяването на въздуха като би могло да го влоши, тъй като, ако тези централи спрат и цената на тока се повиши, много повече хора ще минат на отопление на твърдо гориво, което е един от основните източници на замърсяване на въздуха в населените места. Разбира се, това е свързано и с… Ние сме единствената държава, която надвишава серните окиси в района на Маришкия басейн и там трябва да бъдат предприети мерки, а ние имаме обща група с Министерството на енергетиката и работим в тази посока.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Ние нали затова предприехме и санирането, за да може да се намали необходимостта от енергия за отопление зимата и за климатизация лятно време. Но истината е, че докато по един човек се вози в автомобил в София, при положение, че има чисто нови трамваи, чисто нови автобуси, чисто нови тролеи, два лъча на метрото, живот и здраве след година ще пуснем и третия лъч…

Симеонов!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз само бих добавил, че в случая този въпрос е изключително важен за най-близкото бъдеще не само на енергетиката, а и на държавата, тъй като при евентуално затваряне на тези централи възниква въпросът от къде ще се осигурява необходимото количество електроенергия след 5, 10, 15 години. И с тези взимания на решения по този начин, фактически ние във всеки един момент можем да очакваме друго подобно решение, изненадващо вкарано и гласувано.

Много сериозно трябва да се обърне внимание на участието в присъединяването към делото с Полша и аз искам да попитам в тази посока водени ли са консултации евентуално с Германия и Румъния, които също са в аналогична ситуация от гледна точка на големия дял електроенергия, произвеждан от въглищни централи.

И тук според мен трябва да се съсредоточи максимално най-добрият потенциал, ако трябва да се ангажират и външни юридически кантори, за да може това дело…. За мен това дело е буквално въпрос на живот и на смърт за близкото бъдеще на нашата енергетика.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние изпълнихме ангажимента, който поехме тогава, пък и сме убедени в това. Петкова!

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин премиер.

Бих желала да информирам Вас и колегите за това какво предприема Министерството на енергетиката като действие в тази посока. Ние осъзнаваме, разбира се, че това е една изключително важна тема, един много важен въпрос, който стои пред нас. Както и вицепремиерът Симеонов спомена – тази тема е свързана с енергийната ни сигурност, съответно и с националната ни сигурност, поради тази причина ние се отнасяме с необходимата сериозност.

Аз съм в почти непрекъсната комуникация с колегите от останалите държави членки, които заедно с България не подкрепиха този референтен документ с тези много по-високи изисквания към големите горивни инсталации. Сега в момента тече процедура по предоставяне на възможност отделните държави да се присъединят към жалбата на Полша. Ние го правим днес. Остава да видим кои останали държави членки ще се присъединят и вече с тях ще работим съвместно, като до този момент съм направила коментар и с колегите от Полша, с колегата от Румъния и имаме една стратегия по отношение на ползването на най-добри практики в тази посока, ползването на анализи, които те са разработили до този момент. Така че ще вървим заедно в това дело, но предстои да разберем кои още държави ще се присъединят към делото, което Полша води.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Предлагам да приемем точка 15.

ОЧАКВАЙТЕ В БЛИЦ!