Сигнал до ОЛАФ и българската прокуратура за проверка на изхарчените досега 250 милиона лева по ОП „Околна среда“, сектор „Биоразнообразие“ и предвидените за тази година 100 млн. лв., подадоха от Коалиция „За да останат хора в България“.
След като Министерство на околната среда и водите няма абсолютно никаква реакция за изнесените в медиите фрапантни обществени поръчки – Коалиция „За да останат хора в България“ сезира със сигнал Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с копия до Комисията по околна среда в Европейския парламент и нейния председател Джовани Ла Вия, еврокомисаря с ресор Околна среда Кармену Вела и българската прокуратура.

Сигналът е за проверка на изнесените данни за злоупотреба с европейски и бюджетни средства по Оперативна програма „Околна среда”, сектор „Биоразнообразие”.
В сигнала се настоява и да се извърши ревизия на дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

На вниманието на сигнализираните институции са поставени следните въпроси:

Дали одобрените от министъра на околната среда програми са целесъобразни и в максимална степен защитават обществения интерес и околната среда? Особено внимание да се обърне за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и организациите, печелещи обществените поръчки. Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките. Има ли съмнения за опорочени тръжни процедури и предизвестени победители. Упражнен ли е необходимият контрол на изпълнението и отчетените документи? Допринесли ли са изразходваните пари за съхранение на биоразнообразието или поръчките се извършват повърхностно, без достатъчна задълбоченост и средствата са прахосани безотговорно.

ОЛАФ и българската прокуратура да отговорят и на въпросите:

Как точно едни и същи неправителствени организации и свързаните с тях лица печелят поръчките?

Правени ли са инспекции на терен по време на разработване на поръчките и това документирано ли е?

Допринесли ли са изразходваните милиони левове и евро за дългосрочно изпълнение на целите за опазване на биоразнообразието в страната?

В сигнала се настоява и за проверка на законността, формите и начините, по които ще се разпределят предвидените 100 млн. лв. за настоящата година. С писмото се отправя искане до приключване на проверката, прокуратурата да разпореди забрана на усвояването на парите за 2016 година.

Част от обществените поръчки, които трябва да бъдат проверени:

Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)

650 000 лева да хранят черни лешояди
1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик
420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица
470 000 лева за отглеждане на лалугери
1 700 000 лева за садене на върби
3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди
3 Милион лева за броене на соколи

Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор

4 милиона лева да броят ястреби и орли
4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)
5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят – вижте на сайта на МОСВ.
5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд
8 милиона лева да пазят царски орли от жици
4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел
95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите
18 000 лева за лятна лекция сред природата
90 000 лева за училищни лекции

Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор
(Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)
780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро
700 000 лева за броене на чапли в Марица
200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш

ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев )

Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)
700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица
1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)
800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват

Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор
(Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)

4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро
800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват
4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро
50 000 лева за лятна екологична академия
50 000 лева за издаване на екологични книжки
580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша
450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

СДП Балкани – бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска – съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)

580 000 лева за броене на диви кози и мечки
1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато
2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков – член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев.