През третото тримесечие на 2010 г. безработните в страната са 326 600 души, а коефициентът на безработица - 9.5%, съобщиха от НСИ.
В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят на безработните&nbsp;се увеличава с 92.1 хил., а коефициентът на безработица - с 2.8 пункта.<br /> <br /> Коефициентът на безработица при мъжете достига 10.1%, а при жените - 8.8%, като за разглеждания период се увеличава съответно с 3.3 и 2.3 пункта. Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 61.5 хил., а коефициентът на младежка безработица е 21.4%. <br /> <br /> През периода трето тримесечие 2009 г. - трето тримесечие 2010 г. нараства както броят на лицата с продължителност на безработицата под една година (с 25.7%), така и този на продължително безработните лица (с 58.0%), като достига съответно 170.6 и 155.9 хиляди. <br /> <br /> Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 1.7 пункта и достига 4.5%. От общия брой на безработните през третото тримесечие на 2010 г. 274.5 хил., или 84.0%, са работили някога. Повече от 3/4 от безработните, имали работа през последните 8 години, са я загубили поради уволнения, съкращения или приключване на временна или сезонна заетост.<br /> <br /> През третото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 43.0%, или е с 3.7 пункта по-малък в сравнение с третото тримесечие на предходната година. По пол коефициентите на заетост за същата възрастова група са съответно 49.6 и 37.3%. <br /> <br /> Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 662.2 хил., или 32.9% от населението в същата възрастова група. От тях 717.6 хил. са мъже и 944.6 хил. - жени, а коефициентите на икономическа неактивност по пол са съответно 28.6 и 37.2%. <br /> <br /> Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 219.5 хил., или 13.2% от икономически неактивните в същата възрастова група, като в сравнение със съответното тримесечие на 2009 г. броят им се увеличава с 34.2 хиляди. <br /> <br /> През третото тримесечие на 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 104.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.5%. В сравнение със съответното тримесечие на 2009 г. броят им намалява със 175.8 хил. (5.4%), а относителният им дял - с 2.3 пункта.<br /> <br /> От всички заети лица 4.0% са работодатели, 8.0% - самостоятелно заети (ненаемащи работна ръка), 86.9% - наети лица, и 1.1% - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 984.3 хил., или 73.6%, работят в частния сектор, а в обществения - 713.0 хил., или 26.4%. От наетите в частния сектор 45.5% са жени, докато в обществения сектор делът на жените е преобладаващ - 57.0%. През третото тримесечие на 2010 г. в сектора на услугите работят 1 861.3 хил., или 60.0% от всички заети лица, в индустрията - 1 014.9 хил., или 32.7%, а в селското и горското стопанство - 228.0 хил., или 7.3%. /БЛИЦ<br /> <br />