Близо една десета от състоянието на света се намира в т.нар. „данъчни райове”. От тях 15% са данъци и печалби на хора, чийто бизнес се извършва на територията на Европа. Други 60% обаче са от предприемачи с адрес Латинска Америка и Близкия Изток, сочат данните на Nаtіоnаl Вurеаu оf Есоnіmіс Rеѕеаrсh "Whо Оwnѕ thе Wеаlth іn Тах Наvеnѕ? Масrо Еvіdаnсе аnd Іmрlісаtіоnѕ fоr Glоbаl Іnеquаlіtу".

Между 30% и 40% от средствата на най-богатите хора (под 0.01% от населението) във Великобритания, Франция и Испания се крият в офшорни зони. За Русия този дял е 60%.

Разглеждайки данните от друга гл.т., а именно богатството спрямо БВП, първото място е за Обединените арабски емирства. Втората и третата позиция са за Венецуела и Саудитска Арабия. В ТОП 5 влизат още Русия и Аржентина.