Световната банка излезе с доклад за състоянието на енергийния сектор в България. От резюмето, разпространено от Министерството на енергетиката, става ясно, че експертите на финансовата институция детайлно са разгледали състоянието на "регулирания пазар” (намиращ се под контрола на КЕВР) и  "свободния пазар”, от който чрез енергийната борса се търгува енергия за индустрията.
В анализа се казва, че през последните няколко години енергийният сектор на България е под значително финансово напрежение.  В следствие на предприетите държавни политики в миналото, натрупаният финансов дефицит в регулирания сектор, е оценен на 1.9 млрд. лв. към края на 2015 г.

За подобряване на финансовото възстановяване на сектора ще е необходима държавна подкрепа за намаляване на разходите за погасяване на натрупаните задължения и увеличаване на такса "Задължение към обществото" за всички потребители с приблизително пет процента на година до 2019 г. За регулираните потребители, увеличението от тази мярка в крайната цена за електроенергия се очаква да бъде едва 2  процента годишно след корекция за инфлация.

Друг приоритет е обединението с електроенергийния пазар на ЕС. Това е единственият устойчив начин за избягване на потенциален риск от нарушаване на конкуренцията на пазара. Това се дължи на факта, че България е сравнително малък пазар и малък брой производители могат да имат доминираща позиция на него. Процесът на пълна либерализация на електроенергийния пазар трябва да продължи.

От критично значение за осигуряване на социалната устойчивост на финансовата стабилизация на сектора и прехода към пазарно ценообразуване ще бъде защитата на бедните потребители чрез подобрения в програмите за социално подпомагане.

Правителството трябва също да разгледа варианти за разширяване на критериите за допустимост за големите домакинства с ниски доходи и потребление над 150 KWh на месец, тъй като тези домакинства са идентифицирани от Световната банка като "енергийно уязвими".

Трябва да се засилят правомощията и капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕРВ) за осъществяване на адекватен контрол на пазара с цел осигуряване на ефективното му и прозрачно функциониране.

Резюмето на доклада е публикувано на страницата на  Министерството на енергетиката - www.me.government.bg . Може да го видите в секцията "За обществено обсъждане".