Нев­рал­гия на се­да­лищ­ни­я нерв е едно от най-неприятните заболявания. Тя пре­диз­вик­ва сил­ни бол­ки в кра­ка­та и в кръс­та. През пос­лед­ни­те го­ди­ни ме­ди­цин­с­ка­та на­у­ка по­лу­чи но­ви дан­ни, ко­и­то да­ват по-го­ля­ма яс­но­та от как­во се ув­реж­да се­да­лищ­ният нерв.
Днес по всички тези въп­ро­си разговаряме с на­ши­я кон­сул­тант - нев­ро­ло­га д-р Бон­чо Бо­нев.

- Д-р Бонев, как­ви ув­реж­да­ния на се­да­лищ­ния нерв во­дят до по­ня­ко­га не­тър­пи­ми бол­ки?

- В 90 на сто от слу­ча­и­те то­ва ста­ва за­ра­ди при­тис­ка­не на нер­в­ни­те ко­рен­че­та на мес­та­та, къ­де­то те из­ли­зат от гръб­нач­ния мо­зък. А при­чи­ни­те мо­гат да бъ­дат раз­лич­ни. Ако се е скъ­сал меж­ду­преш­ленен диск и от не­го е из­с­ко­чи­ла хер­ния, преш­ле­нът при­тис­ка нер­ва. То­га­ва бол­ка­та е не­ми­ну­е­ма и по­ня­ко­га - не­тър­пи­ма. След то­ва чо­век гу­би чув­с­т­ви­тел­ност­та на ко­жа­та и мус­кул­на­та си­ла на кра­ка си. В по-нап­ред­нал ста­дий мус­ку­ли­те ат­ро­фи­рат. То­ва, от своя стра­на, во­ди до увис­ва­не на стъ­па­ло­то, об­ра­зу­ва­не на кож­ни ра­ни и на­ру­ше­но ури­ни­ра­не.

Чес­то нер­вът се при­тис­ка от кос­т­ни­те раз­рас­т­ва­ния при ос­те­о­хон­д­ро­за. Те­зи раз­рас­т­ва­ния се появяват пос­те­пен­но. За­то­ва и бол­ка­та в то­зи слу­чай нас­тъп­ва по-бав­но и не е тол­ко­ва сил­на. Нев­рал­гия на се­да­лищ­ния нерв мо­же да се пре­диз­ви­ка и от неп­ра­вил­но пос­та­вя­не на ин­жек­ция.

Но как­то и да се е полу­чи­ло ув­реж­да­не­то на нер­ва, ако се бо­ри­те са­мо с бол­ка­та, задъл­жително ще въз­ник­не нев­рит.

За­що­то ня­ма да са от­с­т­ра­не­ни при­чи­ни­те, а те на­ру­ша­ват ра­бо­та­та на нер­ва


Ста­ва ду­ма за оток и на­ру­ше­но кръ­вос­наб­дя­ва­не. Бо­лест­та пре­ми­на­ва в по-нап­ред­нал ста­дий и ста­ва слож­но да бъ­де ле­ку­ва­на. За­то­ва чо­век тряб­ва нав­ре­ме да взе­ме мер­ки.

- Как­ви мер­ки да взе­ме бол­ни­ят?

- Пър­во тряб­ва да изяс­ни как­ви при­чи­ни са пре­диз­ви­ка­ли нев­рал­ги­я­та и след то­ва - по ка­къв на­чин да се ле­ку­ва. За­то­ва още след пър­вия бо­лес­тен прис­тъп тряб­­ва да по­тър­си ле­кар. Неп­ре­мен­но след­ва да се нап­ра­ви и рен­т­ген на гръб­нач­ния стълб или мо­дер­на­та на­пос­ле­дък маг­нит­но-ре­зо­нан­с­на то­мог­ра­фия. Та­ка спе­ци­а­лис­тът ще раз­бе­ре да­ли има или ня­ма ту­мо­ри, ос­те­о­по­ро­за или хер­ния на меж­дуп­реш­лен­ни­те дис­ко­ве. В пър­вия слу­чай се на­ла­га про­ти­во­ту­мор­на те­ра­пия, при ос­те­о­по­ро­за ка­те­го­рич­но е про­ти­во­по­каз­ана ма­ну­ал­на­та те­ра­пия, как­то и ек­с­тен­зи­и­те (из­пъ­ва­ния на край­ни­ка). Ако ста­ва ду­ма за хер­ния, оз­на­ча­ва, че мо­же да се на­ла­га опе­ра­ция.

- А за опе­ра­ци­я­та - съг­ла­ся­ват ли се бол­ни­те? Вие как­во бих­те ги по­съ­вет­ва­ли?


- Ако чо­век има дис­ко­ва хер­ния, но не усе­ща не­по­но­си­ми бол­ки, не се е на­ру­ши­ла мус­кул­на­та си­ла на кра­ка­та и чув­с­т­ви­тел­ност­та на ко­жа­та, то­га­ва не се на­ла­га опе­ра­ция. Тя е не­об­хо­ди­ма, ко­га­то де­фор­ма­ци­я­та на гръб­нач­ния стълб пре­диз­вик­ва сил­ни бол­ки за­ед­но със сим­п­то­ми­те, ко­и­то опи­сах­ме по-го­ре. Ис­кам да ка­жа и не­що дру­го на ва­ши­те чи­та­те­ли - де­ком­п­ре­си­он­ни­те опе­ра­ции не да­ват чак та­ки­ва ус­лож­не­ния, за как­ви­то се го­во­ри. Във все­ки слу­чай не по­ве­че, от­кол­ко­то при ма­ну­ал­на­та те­ра­пия или дру­ги­те ин­тен­зив­ни фи­зи­ло­ги­чни про­це­ду­ри. След та­ка­ва опе­ра­ция, ко­я­то се из­вър­ш­ва с мал­ки раз­ре­зи, бол­ни­ят за­поч­ва да хо­ди още на де­се­тия ден.

- Мо­же ли чо­век

да се из­ле­ку­ва от нев­рал­гия без опе­ра­ция?

- Не­ка се опи­там да дам ня­кои съ­ве­ти на хо­ра­та с то­ва за­бо­ля­ва­не, имай­ки пред­вид своя до­се­га­шен опит. То­ва е осо­бе­но важ­но за хо­ра­та, ко­и­то ра­бо­тят се­дя­ща ра­бо­та, а и вся­как­ва дру­га, ко­я­то пред­по­ла­га мно­го ча­со­ве нап­рег­на­тост и не­под­виж­ност. Вед­нъж на един час, или по-доб­ре на по­ло­вин час, се раз­тъп­к­вай­те, как­то се каз­ва. По­раз­хо­де­те се 5-6 ми­ну­ти с от­пус­на­та по­ход­ка. Опи­тай­те и ня­кол­ко плав­ни уп­раж­не­ния, как­то си хо­ди­те: из­пъ­вай­те ръ­це на­го­ре, раз­т­ръс­к­вай­те кра­ка­та си с при­пов­ди­га­не на бед­ра­та, пра­ве­те плав­ни за­вър­та­ния на кор­пу­са на­ля­во-на­дяс­но, нап­ред-на­зад. Ако не ви бо­ли, нап­ра­ве­те и ня­кол­ко прик­ля­ка­ния. При та­зи бо­лест

ка­те­го­рич­но са заб­ра­не­ни го­ле­ми­те фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния

Към вся­как­ва фи­зи­чес­ка дей­ност вие тряб­ва да прис­тъп­ва­те пос­те­пен­но. А при по­я­вя­ва­не на бол­ки не се опит­вай­те да ги пре­о­до­ле­е­те. Спре­те и си по­чи­не­те, нап­ра­ве­те си от­пус­ка­ща гим­нас­ти­ка. И се вслуш­вай­те в ор­га­низ­ма си - как ви бо­ли, кол­ко ви бо­ли. Бол­ки­те ще ви под­с­ка­жат заб­ра­не­ни­те дви­же­ния и обе­ма те­жес­ти, ко­и­то не тряб­ва да пов­ди­га­те.

Пре­по­ръч­ва се топ­ло във вся­ка­къв вид


То­ва е най-си­гур­ни­ят на­чин да се спра­вите с бол­ки в се­да­лищ­ния нерв. Топ­ли­на­та пре­мах­ва спаз­ми­те в мус­ку­ли­те, а точ­но те­зи спаз­ми ос­нов­но пре­диз­вик­ват бол­ка­та. Но за да повлияе наг­ря­ва­не­то, са не­об­хо­дими съ­що и от­пус­кащ ма­саж, и реф­лек­тор­на те­ра­пия. То­ва оз­на­ча­ва, че вър­ху ко­жа­та се на­на­сят сил­ни драз­не­щи ве­щес­т­ва - те вли­зат в със­та­ва на спе­ци­ал­ни­те мех­ле­ми. Мо­же и си­на­пе­но мас­ло. И та­ка - всич­ки те­зи три въз­дей­с­т­вия (сгря­ва­не, ма­саж и реф­лек­тор­на те­ра­пия на ко­жа­та) тряб­ва да се при­ло­жат на се­да­лищ­на­та зо­на. Т.е. вът­реш­на­та по­вър­х­ност на бед­ра­та и прас­ци­те, как­то и на стъ­па­ла­та. Ма­са­жи­рай­те по­не 30 ми­ну­ти сут­рин и ве­чер. След то­ва на­ла­гай­те сго­ре­щен пя­сък, мо­же и сол - в тор­бич­ка.

И пос­лед­но

Нев­рал­ги­я­та ня­ма да се из­ле­ку­ва, ако не по­мог­не­те с нещо на се­да­лищ­ния си нерв, а се бо­ри­те са­мо с бол­ка­та. То­ва оз­на­ча­ва, че тряб­ва да при­е­ма­те и спе­ци­ал­ни ле­кар­с­т­ва за ле­че­ние на нер­ва.

Има из­ра­бо­те­на схе­ма на ле­че­ние с че­ти­ри ви­да пре­па­ра­ти. Еди­ни­ят от тях за­сил­ва мик­ро­цир­ку­ла­ци­я­та на кръв­та на то­ва мяс­то. За да се пре­мах­не ото­кът око­ло при­тис­на­тия нерв, се пред­пис­ва ди­у­ре­тик. А съ­що и про­ти­во­въз­па­ли­те­лен пре­па­рат - мо­же и ка­то ин­жек­ция. И не на пос­лед­но мяс­то - тряб­ва да се при­е­мат и ви­та­ми­ни В1, В6 и В12.

Тряб­ва да под­чер­тая още не­що. Ако ув­реж­да­не­то на се­да­лищ­ния нерв е пре­диз­ви­ка­но от теж­ка фор­ма на за­ха­рен ди­а­бет, то­га­ва неп­ре­мен­но се до­ба­вят т.нар. пре­па­ра­ти на ос­но­ва­та на ал­фа-ли­по­е­ва ки­се­ли­на.

Ед­но ин­тер­вю на Га­ли­на КО­ЛЕ­ВА