Ос­те­о­хон­д­ро­за­та е дег­ра­да­ция, раз­ру­ша­ва­не на меж­дуп­реш­лен­ни­те дис­ко­ве, най-чес­то в ший­ната и кръс­т­ната (по­яс­ната) част на гръб­нач­ния стълб. При ший­на­та ос­те­о­хон­д­ро­за е въз­мож­но да въз­ник­ват чес­то гла­во­бо­ли­е­, из­т­ръп­ва­не и бол­ки в ръ­це­те.
Здра­вей­те! От 6 ме­се­ца се чув­с­т­вам за­ма­я­на, с чес­то гла­во­бо­лие. По­лу­ча­вам и све­то­вър­теж. Зак­лю­че­ни­е­то на ле­ка­ри­те е ший­на ос­те­о­хон­д­ро­за. Пи­ше­те мал­ко по-под­роб­но за та­зи бо­лест, как­то и за ле­че­ни­е­то й.
Имам още и пе­ри­ар­т­рит. Мо­же ли изоб­що да се ле­ку­ва то­ва за­бо­ля­ва­не и как?
Стра­дам и от го­нар­т­ро­за на две­те ко­ле­на. Ма­жа ги с “Мат­сан дойч”, тъй ка­то не мо­га да взе­мам дру­ги ле­кар­с­т­ва, за­що­то имам яз­ва на два­надесе­топ­ръс­т­ни­ка. Как­во дру­го ле­че­ние ще ми пре­по­ръ­ча­те?


Р. Зап­ря­но­ва, Пър­во­май

Ос­нов­на­та при­чи­на за бол­ки­те при ос­те­о­хон­д­ро­за­та е, че меж­дуп­реш­лен­ни­те дис­ко­ве не из­дър­жат на­то­вар­ва­не­то, раз­ру­ша­ват се, раз­мес­т­ват се, ко­е­то всъщ­ност е дис­ко­ва­та хер­ния. То­ва за­бо­ля­ва­не драз­ни окол­ни­те тъ­ка­ни, вклю­чи­тел­но връз­ки­те и нер­в­ни­те ко­рен­че­та, ко­е­то пре­диз­вик­ва бо­лкови усе­ща­ния.

Кол­ко­то по-въз­рас­тен е ор­га­низ­мът, тол­ко­ва по-бав­но и труд­но про­ти­ча въз­с­та­но­вя­ва­не­то

на тъ­ка­ни­те на гръб­нач­ния стълб.
От ос­те­о­хон­д­ро­за обик­но­ве­но стра­дат хо­ра с ге­не­тич­на пред­раз­по­ло­же­ност към то­ва за­бо­ля­ва­не. За раз­ви­ти­е­то му при­чи­на стават и ста­то­ди­на­мич­ни­те пре­то­вар­ва­ния, ко­и­то въз­ник­ват не са­мо при теж­ка фи­зи­чес­ка ра­бо­та, но и при про­дъл­жи­тел­но сто­е­не в нес­вой­с­т­ве­на по­за. То­ва во­ди до не­рав­но­мер­но на­то­вар­ва­не на от­дел­ни­те фраг­мен­ти на гръб­нач­ни­те дис­ко­ве и гръб­нач­но-дви­га­тел­ния сег­мент ка­то ця­ло.

Как да се спасим от остеохондрозата

Го­ля­мо зна­че­ние за ефи­кас­но­то ле­че­ние има об­що­то фи­зи­чес­ко раз­ви­тие на чо­ве­ка и не­го­во­то тег­ло. Сла­бост­та на мус­ку­ли­те ка­то след­с­т­вие от за­сед­на­лия на­чин на жи­вот, ло­шо­то раз­ви­тие на та­ка на­ре­че­ния мус­ку­лен кор­сет, по­ма­гат за въз­ник­ва­не­то в гръб­нач­ния стълб на про­яв­и, ха­рак­тер­ни за ос­те­о­хон­д­ро­за­та.

На­рас­т­ва­не­то на ма­са­та на тя­ло­то уве­ли­ча­ва и без то­ва го­ля­мо­то на­то­вар­ва­не на гръб­нач­ния стълб, осо­бе­но на меж­дуп­реш­лен­ни­те дис­ко­ве. При по­я­вя­ва­не­то на пър­ви­те приз­на­ци на ос­те­о­хон­д­ро­за ос­нов­на­та за­да­ча на па­ци­ен­та и на ле­ку­ва­щия ле­кар е да спрат раз­ви­ти­е­то на за­бо­ля­ва­не­то.

Дей­с­т­ви­е­то на но­ви­те пре­па­ра­ти е на­со­че­но към пре­дот­в­ра­тя­ва­не за­гу­ба­та на ма­са­та на став­ния хру­щял и за­ба­вя­не прог­ре­си­ра­не­то на ос­те­о­хон­д­ро­за­та. Пос­ти­же­ни­я­та в та­зи об­ласт са свър­за­ни с из­с­лед­ва­ни­я­та на две ве­щес­т­ва - хон­д­ро­и­тин сул­фат и глю­ко­за­мин. То­ва са ес­тес­т­ве­ни ком­по­нен­ти на хру­щял­на­та тъ­кан на ста­ви­те. Те при­те­жа­ват спо­соб­ност­та да се прис­т­ро­я­ват в струк­ту­ра­та на хру­щя­ла, да го сти­му­ли­рат и да по­тис­кат раз­ру­ши­тел­ни­те про­це­си.

Кои са сред­с­т­вата за ле­че­ние:

- ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние;
- ле­чеб­на физ­кул­ту­ра;
- из­пол­з­ва­не на ор­то­пе­дич­ни прис­по­соб­ле­ния;
- на­ма­ля­ва­не на тег­ло­то;
- по­ви­ша­ва­не ме­ди­цин­с­ка­та кул­ту­ра на бол­ния по от­но­ше­ние на бо­лест­та.


Ще пред­ло­жим на на­ша­та чи­та­тел­ка и всички страдащи от остеохондроза ня­кол­ко мно­го прос­ти и обик­но­ве­ни съ­ве­та, ко­и­то ще ви по­мог­нат за про­фи­лак­ти­ка на болестта или ка­то спо­ма­га­тел­но сред­с­т­во при ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние.

- стой­те и хо­де­те с из­п­ра­вен гръб;
- из­бяг­вай­те сто­е­не­то в ед­на и съ­ща по­за, не­за­ви­си­мо да­ли сте прав или сед­нал;
- обув­ки­те ви тряб­ва да бъ­дат с ни­сък ши­рок ток и с ме­ка и елас­тич­на под­мет­ка;
- при пов­ди­га­не и но­се­не на теж­ки пред­ме­ти из­пол­з­вай­те си­ла­та на ръ­це­те и кра­ка­та, а не на гър­ба, по въз­мож­ност си сла­гай­те по­яс, по­до­бен на то­зи, кой­то но­сят щан­гис­ти­те;
- ни­ко­га не пов­ди­гай­те теж­ки пред­ме­ти из­вед­нъж и за­вър­тай­ки тя­ло­то си;
- ако сте сед­на­ли, сло­же­те си въз­г­лав­нич­ка зад та­ли­я­та. Крес­ло­то или сто­лът, на кой­то обик­но­ве­но се­ди­те, тряб­ва да бъ­де с ви­со­ка гор­на част, за да под­к­ре­пя гър­ба ви;
- в ав­то­мо­би­ла си из­пол­з­вай­те спе­ци­ал­на ор­то­пе­дич­на въз­г­лав­нич­ка.


ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПЪЛНОТО ОЗДРАВЯВАНЕ?

Спо­ред спе­ци­а­лис­ти­те то­ва за­ви­си от фор­ма­та и те­жест­та на за­бо­ля­ва­не­то, от сво­ев­ре­мен­но­то и, раз­би­ра се, пра­вил­но ле­че­ние. Пъл­но из­ле­ку­ва­не оба­че е въз­мож­но са­мо в на­чал­ния ста­дий на за­бо­ля­ва­не­то.

Но да­ли мо­же да се пре­дот­в­ра­ти обос­т­ря­не­то на ос­то­е­хон­д­ро­за­та, при ус­ло­вие че го­ди­ни на­ред чо­век не чув­с­т­ва бол­ки и ня­ма проб­ле­ми с под­виж­ност­та си? До­ри бол­ка­та да пре­ми­не, то­ва не оз­на­ча­ва, че и бо­лест­та си е отиш­ла без сле­да - из­ме­не­ни­я­та в гръб­нач­ния стълб та­ка или ина­че ще ос­та­нат. В то­зи слу­чай ос­нов­на­та за­да­ча е да се спре раз­ви­ти­е­то на за­бо­ля­ва­не­то и да се нап­ра­ви всич­ко въз­мож­но да се пре­мах­нат па­то­ло­гич­ни­те из­ме­не­ния в гръб­нач­ния стълб, да се на­ма­лят и пре­мах­нат и дру­ги­те сим­п­то­ми - из­т­ръп­ва­не­то на кра­ка­та и ръ­це­те, гла­во­бо­ли­е­то.

Кое е най-доб­ро­то ле­че­ние

Най-ефи­кас­на­та схе­ма на ле­че­ние е съ­че­та­ва­не­то на ле­кар­с­т­ве­ни­те с ал­тер­на­тив­ни­те ме­то­ди на ле­че­ние. Вто­ра­та гру­па включ­ва обо­га­тя­ва­не на об­ща­та кул­ту­ра на бол­ни­те по от­но­ше­ние на бо­лест­та, про­веж­да­не на ле­чеб­на физ­кул­ту­ра, из­пол­з­ва­не на раз­лич­ни ор­то­пе­дич­ни прис­по­соб­ле­ния и не на пос­лед­но мяс­то - на­ма­ля­ва­не на над­нор­ме­но­то тег­ло.

Тра­ди­ци­он­на­та ме­ди­ци­на при­ла­га обез­бо­ля­ва­щи сред­с­т­ва и пре­па­ра­ти, на­ма­ля­ва­щи нап­ре­же­ни­е­то в мус­ку­ли­те - ин­жек­ции с ви­та­ми­ни от гру­па­та В, но­во­ка­и­но­ви бло­ка­ди, как­то и нес­те­ро­ид­ни про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни пре­па­ра­ти за на­ма­ля­ва­не на бо­лес­т­ни­те сим­п­то­ми в ста­ви­те.

Тук тряб­ва да от­бе­ле­жим, че но­во­ка­и­но­ви­те бло­ка­ди и нес­те­ро­ид­ни­те про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни пре­па­ра­ти мо­гат да пре­диз­ви­кат не­же­ла­ни ефек­ти от стра­на на сто­маш­но-чрев­ния тракт, при сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма и да пов­ли­я­ят при съ­сир­ва­не­то на кръв­та. За­то­ва се пре­по­ръч­ва при та­зи про­це­ду­ра да се дей­с­т­ва мно­го вни­ма­тел­но, пре­па­ра­ти­те да се при­е­мат на мал­ки кур­со­ве и за­дъл­жи­тел­но под ле­кар­с­ко наб­лю­де­ние. Още по­ве­че, че про­це­ду­ра­та са­мо на­ма­ля­ва въз­па­ле­ни­е­то и об­лек­ча­ва бол­ки­те в ста­ви­те. Тя не вли­яе на прог­ре­си­ра­не­то на бо­лест­та.

ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕРИАРТРИТА Е КОМПЛЕКСНО

Ед­но от най-чес­то сре­ща­ни­те за­бо­ля­ва­ния на око­лос­тав­ни­те ме­ки тъ­ка­ни е т.нар. пе­ри­ар­т­рит на ра­мен­на­та ста­ва или бо­лест на ро­та­тор­ния ман­шон на ра­мо­то.
Ув­реж­дат се:

- две се­роз­ни тор­бич­ки - бур­си, на ра­мо­то;
- став­на­та кап­су­ла;
- став­ни­те връз­ки и мус­ку­ли­те и су­хо­жи­ли­я­та им, раз­по­ло­же­ни око­ло ста­ва­та и об­ра­зу­ва­щи т.нар. ро­та­то­рен ман­шон.


Ед­на от при­чи­ни­те за ув­реж­да­не­то на то­зи ана­то­ми­чен ком­п­лекс е кос­т­на­та струк­ту­ра на вън­ш­на­та част на ра­мо­то, под ко­я­то ка­то под свод пре­ми­на­ват глав­ни­те дви­га­тел­ни мус­ку­ли на ра­мен­на­та ста­ва. При та­къв на­тиск се съз­да­ват ус­ло­вия за оток, мик­рок­ръ­во­из­ли­ви, въз­па­ле­ние и за­де­бе­ля­ва­не на су­хо­жи­ли­е­то, кал­ци­е­ви и кос­т­ни от­ла­га­ния и, нак­рая, час­тич­ни или пъл­ни раз­къс­ва­ния по­ра­ди пре­тър­пя­на­та де­ге­не­ра­ция.

При мла­ди хо­ра под 40 го­ди­ни про­ме­ни­те са об­ра­ти­ми, до­ка­то са във фа­за­та на въз­па­ле­ние (тен­ди­нит).

При по-въз­рас­т­ни­те, в слу­чаи на раз­къс­ва­не, про­ме­ни­те са не­об­ра­ти­ми. Днес се смята, че де­ге­не­ра­тив­ни­те про­ме­ни в са­ми­те струк­ту­ри - (су­хо­жи­лия и т.н.) са во­де­щи и са свър­за­ни с нап­ред­ва­не­то на въз­раст­та и ста­ре­е­не­то. Оп­лак­ва­ни­я­та са от бол­ка в ра­мо­то, ко­я­то мо­же да е с пос­те­пен­но (по-чес­то) или ос­т­ро на­ча­ло. В ос­но­ва­та е пре­нап­ре­же­ни­е­то и хро­нич­на­та мик­рот­рав­ма­ти­за­ция. На­ли­це е дъл­гот­рай­на бо­лез­не­ност, ко­я­то се за­сил­ва при дви­же­ние и в на­чал­ни­те ста­дии на­ма­ля­ва при по­кой. Бол­ни­те не мо­гат да спят вър­ху за­сег­на­то­то ра­мо. За­ся­га се и въз­мож­ност­та за ра­бо­та над гла­ва­та. При ня­кои са на­ли­це съ­що сла­бост, схва­ща­не, ог­ра­ни­ча­ва­не на дви­же­ни­я­та в ра­мен­на­та ста­ва от нез­на­чи­тел­но до пъл­на ско­ва­ност - т.нар. зам­ръз­на­ло ра­мо. На­ли­це е съ­що прищ­рак­ва­не, про­мя­на в ин­тен­зив­ност­та на бол­ка­та в дъ­га­та на пов­ди­га­не или спус­ка­не на гор­ния край­ник.

Ле­че­ни­е­то не е опе­ра­тив­но при поч­ти всич­ки фор­ми и изис­к­ва мно­го усър­дие от стра­на на ле­ка­ря. В на­ча­ло­то тряб­ва да се из­бяг­ват всич­ки дви­же­ния, про­во­ки­ра­щи бол­ка­та, ка­то ос­та­на­ли­те не се ог­ра­ни­ча­ват, за да се под­дър­жа обе­мът им.

- Кри­о­те­ра­пи­я­та (ле­че­ние с лед) е ефикасен ме­тод за пос­ти­га­не на обез­бо­ля­ва­що и про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дей­с­т­вие. Пра­ви се ле­ден ма­саж два пъ­ти днев­но по 15 - 20 ми­ну­ти и ви­на­ги след дей­нос­ти и дви­же­ния, при­чи­ни­ли бо­лез­не­ност.

- При­е­мат се про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни таб­лет­ки, глав­но по­ра­ди обез­бо­ля­ва­що­то им дей­с­т­вие. При­ла­га се ин­фил­т­ри­ра­не на кор­ти­кос­те­ро­ид­ни пре­па­ра­ти в око­лос­тав­ни­те прос­т­ран­с­т­ва, но при вни­ма­тел­но пре­це­не­ни по­ка­за­ния.

- Ос­нов­но в ле­че­ни­е­то на пе­ри­ар­т­ри­та на ра­мен­на­та ста­ва е фи­зи­кал­но­то ле­че­ние, включ­ва­що спе­ци­ал­но под­б­ран и адап­ти­ран към фа­за­та на за­бо­ля­ва­не­то ком­п­лекс уп­раж­не­ния и про­веж­да­но упо­ри­то, ком­пе­тен­т­но и сис­тем­но. Изис­к­ва се пос­то­ян­с­т­во­то и съ­дей­с­т­ви­е­то на па­ци­ен­та. Про­ва­лът на доб­ре из­ра­бо­те­на и из­пъл­не­на ре­ха­би­ли­та­ци­он­на прог­ра­ма мо­же да бъ­де ин­ди­ка­ция за опе­ра­тив­но ле­че­ние.

При го­нар­т­ро­за­та прин­цип­но се вър­ви от кон­сер­ва­тив­но ле­че­ние (ме­ди­ка­мен­ти, ре­ха­би­ли­та­ция, фи­зи­о­те­ра­пия), през вът­рес­тав­ни ин­жек­ции към опе­ра­тив­но ле­че­ние (ар­т­рос­ко­пия, ос­те­о­то­мии, из­кус­т­ве­на ста­ва). Кое е най-под­хо­дя­що за оп­ре­де­лен па­ци­ент на оп­ре­де­лен етап, ре­ша­ва ле­ку­ва­щи­ят ор­то­пед. Ос­те­нил и дю­ро­лейн се раз­ли­ча­ват по мо­ле­кул­но­то тег­ло на хи­а­лу­ро­но­ва­та ки­се­ли­на, ко­я­то съ­дър­жат. Пър­ви­те се пос­та­вят в курс от 5 броя, а вто­ри­ят ме­ди­ка­мент ед­нок­рат­но. При­пис­ва се ефект от 6 ме­се­ца до 1 го­ди­на.