Из­к­лю­чи­тел­но важ­на е предкли­­нич­на­та под­го­тов­ка, твърдят медиците. И то­ва е гри­жа не са­мо на ле­ка­ри­те, а и на бол­ния. Ако проб­ле­мът се на­ми­ра в об­ласт­та на гла­ва­та или на ши­я­та, е въз­мож­но след опе­ра­ци­я­та да се на­ло­жи включ­ва­не­то на апа­рат за из­кус­т­вено ди­ша­не.
За­то­ва две сед­ми­ци пре­ди интервенцията трябва да се взе­мат мер­ки за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на всич­ки въз­мож­ни ин­фек­ции в ус­т­на­та ку­хи­на и по зъ­би­те. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­дат оне­зи па­ци­ен­ти, ко­и­то пре­ди то­ва дъл­го вре­ме са при­е­ма­ли пре­па­ра­ти, съ­дър­жащи ена­п­рил. То­ва ве­щес­т­во пре­диз­вик­ва раз­рас­т­ва­не и ото­ци по ли­га­ви­ца­та и по то­зи на­чин съз­да­ва пред­пос­тав­ки за гнез­да от най-раз­лич­на ус­т­на мик­роф­ло­ра. Ако ня­ма­те въз­мож­ност да оти­де­те при сто­ма­то­лог, то по­не направе­те про­чис­т­ва­не на ус­та­та с бил­ко­ви или ле­кар­с­т­ве­ни пре­па­ра­ти. Но пре­ди то­ва се по­съ­вет­вай­те с ле­ка­ря. Ако ис­ка­те да зна­е­те как мо­же­те да го нап­ра­ви­те, ще ви пре­по­ръ­ча­ме ед­на уни­вер­сал­на ре­цеп­та.
l Ре­цеп­та­та: Взе­ме­те по­ло­вин лъ­жич­ка со­да би­кар­бо­нат, ед­на ча­е­на лъ­жич­ка гот­вар­с­ка сол и до­ба­ве­те мал­ко от­ва­ра от лай­ка. Из­п­лак­вай­те с то­зи раз­т­вор по­не че­ти­ри пъ­ти през де­ня ус­та­та си.
Въз­мож­но е да има­те ин­фек­ция в ус­та­та и тя да е стиг­на­ла до гър­ло­то. То­ва тряб­ва да се има пред­вид. За­то­ва нап­ра­ве­те след­ни­те про­це­ду­ри: от­ре­же­те око­ло 2 см от лист на алое и го из­с­тис­кай­те в ча­ша, пъл­на с во­да. Пра­ве­те си гар­га­ра на гър­ло­то по 3-4 пъ­ти на ден. Про­це­ду­ра­та се пра­ви ед­на сед­ми­ца пре­ди опе­ра­ци­я­та.

ПРОЧИСТЕТЕ ЧЕРНИЯ СИ ДРОБ ПРЕДИ ОПЕ­РА­ЦИЯ

По вре­ме на опе­ра­ци­я­та и след то­ва се на­ла­га при­е­ма­не­то на ня­кол­ко ви­да сил­ни ле­кар­с­т­ва, за­що­то вся­ка, до­ри и най-нез­на­чи­тел­на­та интервен­ция е ог­ром­но на­то­вар­ва­не на чер­ния дроб. За­то­ва пре­ди опе­ра­ци­я­та той тряб­ва да бъ­де на­пъл­но здрав. И то­ва за­ви­си от пра­вил­ни­те про­фи­лак­тич­ни мер­ки, ко­и­то се взе­мат един ме­сец по-рано. Про­чис­т­ва­не­то на чер­ния дроб от ток­си­ни­те мо­же да ста­не по след­ния на­чин: взе­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от бил­ки­те мен­та, лен, бре­зо­ви лис­та, чуб­ри­ца и не­вен, сла­гат се в тер­мос и се за­ли­ват с един ли­тър вря­ла во­да. Смес­та се ос­та­вя да прес­тои та­ка 10 ча­са. Пие се по по­ло­вин ка­фе­на чаш­ка три пъ­ти на ден след хра­не­не. Кур­сът за пъл­но из­чис­т­ва­не на чер­ния дроб е един ме­сец.
Нас­той­ка­та се пра­ви пред­ния ден. По вре­ме на кур­са не се при­е­ма ни­то кап­ка ал­ко­хол. И пом­не­те - кол­ко­то по-здрав е ва­ши­ят че­рен дроб, тол­ко­ва по-мал­ко гри­жи ще по­ла­гат анес­те­зи­о­ло­зи­те и хи­рур­зи­те по вре­ме на опе­ра­ци­я­та.

Тряб­ва да се ща­дят и бъб­ре­ци­те

Ток­сич­ни­те ве­щес­т­ва, ко­и­то се раз­па­дат и из­х­вър­лят от ор­га­низ­ма по вре­ме на опе­ра­ци­я­та и след то­ва, ми­на­ват през бъб­ре­ци­те. За­то­ва и те тряб­ва да бъ­дат на­пъл­но здра­ви и да се под­гот­вят за то­ва две сед­ми­ци пре­ди опе­ра­ци­я­та.
Най-лес­ни­ят на­чин за про­фи­лак­ти­ка на бъб­ре­ци­те: взе­мат се 3 час­ти ле­не­но се­ме, 5 час­ти лис­та от хвощ и две час­ти лай­ка и се за­ли­ват в тер­мос с един ли­тър вря­ла во­да за око­ло два ча­са. Пие се по по­ло­вин ча­ша на ден в про­дъл­же­ние на един ме­сец.

ШЕ­ВО­ВЕ­ТЕ СЕ ПА­ЗЯТ ОТ ИН­ФЕК­ТИ­РА­НЕ

След опе­ра­ци­я­та инфекцията се раз­ви­ва лесно във и око­ло ше­во­ве­те. И кол­ко­то по-го­ле­ми са те­зи ше­во­ве, тол­ко­ва по-го­ля­ма е ве­ро­ят­ност­та да въз­ник­не опас­на ин­фек­ция. За­щи­та­та про­тив то­зи вид ин­фек­ция за­ви­си от иму­ни­те­та. Ако опе­ра­ци­я­та не е свър­за­на с тран­с­п­лан­та­ция на ор­ган, има сми­съл ор­га­низ­мът да се сти­му­ли­ра до­пъл­ни­тел­но с бил­ко­ва ком­би­на­ция или под­хо­дя­ща хра­ни­тел­на до­бав­ка.

На как­во тряб­ва да обър­нем вни­ма­ние след опе­ра­ци­я­та?


Не ос­та­вай­те дъл­го вре­ме в лег­ло­то, ста­рай­те се да ле­жи­те кол­ко­то е въз­мож­но по-мал­ко.
За­поч­не­те ле­ка ди­ха­тел­на гим­нас­ти­ка за бе­лия дроб - бав­но вдиш­вай­те и из­диш­вай­те за око­ло пет ми­ну­ти.
Сле­до­пе­ра­тив­ни­те ото­ци се не­из­беж­ни и за­то­ва тряб­ва да си от­бе­ляз­ва­те как­во ко­ли­чес­т­во теч­нос­ти сте из­пи­ли и как­во е из­ляз­ло на­вън чрез ури­на­та. Има спе­ци­ал­ни, ме­ди­цин­с­ки бу­тил­ки, ко­и­то са с мер­ни де­ле­ния за та­зи цел. С тях се оти­ва в то­а­лет­на­та. Ко­ли­чес­т­во­то на из­х­вър­ле­на­та теч­ност тряб­ва да бъ­де с 500 мл по­ве­че от из­пи­та­та. То­ва е т. нар. сле­до­пе­ра­тив­на нор­ма, ко­га­то от ор­га­низ­ма се от­де­лят по­ве­че теч­нос­ти, от­кол­ко­то са при­е­ти.
Не се при­тес­ня­вай­те, че ор­га­низ­мът мо­же да се обез­вод­ни. Доб­ре е в та­къв пе­ри­од да се пи­ят по­ве­че бил­ко­ви или ме­ди­ка­мен­тоз­ни обез­бо­ля­ва­щи и пи­ко­чо­гон­ни от­ва­ри. Не се при­тес­ня­вай­те, под­хо­дя­ща­та бил­ко­ва смес ще ви по­мог­не и при по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра.

Дру­га­та опас­ност - за­пе­кът и га­зо­ве­те:


Сла­би­тел­но­то, ко­е­то се из­пол­з­ва в бол­ни­ци­те по вре­ме и след опе­ра­тив­на­та на­ме­са на хи­рур­зи­те, обик­но­ве­но има твър­де бър­зо въз­дей­с­т­вие вър­ху ор­га­низ­ма. То мо­же да пре­диз­ви­ка бол­ки в ко­ре­ма и сил­на ди­а­рия. Под­гот­ве­те се пред­ва­ри­тел­но за та­къв мо­мент, ако си нап­ра­ви­те от­ва­ра от май­чин лист. Из­пол­з­вай­те го, ко­га­то сте в със­то­я­ние да го сто­ри­те. Ако има­те сря­за­ни мус­ку­ли, та­ка­ва от­ва­ра мо­же да пре­диз­ви­ка бол­ки в на­ра­не­но­то мяс­то. За да из­бег­не­те об­ра­зу­ва­не­то на га­зо­ве в сто­ма­ха и чер­ва­та, прос­то не яж­те гроз­де, зе­ле, грах и че­рен хляб. Ако опе­ра­ци­я­та ви е в по-да­леч­на пер­с­пек­ти­ва, тряб­ва да се опи­та­те да при­у­чи­те сто­ма­ха и чер­ва­та си към ре­довна ра­бо­та по ста­ра­та ме­то­ди­ка на йо­ги­те.

А тя е:

Все­ки ден на глад­но из­пи­вай­те по ед­на ча­ша топ­ла во­да - око­ло 40 гра­ду­са. След око­ло три ме­се­ца ще заб­ра­ви­те за за­пе­ка.
Раз­с­т­рой­с­т­во­то съ­що е опас­но за­бо­ля­ва­не в на­ве­че­ри­е­то на как­ва­то и да е опе­ра­ция. Мо­же­те да ре­гу­ли­ра­те дей­с­т­ви­е­то на сто­ма­ха и чер­ва­та си, ка­то 15 дни пре­ди опе­ра­ци­я­та пи­е­те по три пъ­ти на ден от­ва­ра от смо­ки­но­ви лис­та.
Вся­ка опе­ра­ция во­ди до мал­ки или го­ле­ми на­ру­ше­ния в кръ­во­об­раще­ни­е­то, за­то­ва в ни­ка­къв слу­чай след опе­ра­ци­я­та не пра­ве­те рез­ки дви­же­ния. За­поч­вай­те ут­ро­то най-нап­ред с раз­д­виж­ва­не на пал­ци­те на ръ­це­те, с ле­ки сви­ва­ния на лак­ти­те, ко­ле­не­те и съв­сем ле­ко - на та­за.
Ако опе­ра­ци­я­та е би­ла свър­за­на с включ­ва­не на апа­ра­ту­ра за из­кус­т­ве­но ди­ша­не, тряб­ва да се пог­ри­жи­те за глас­ни­те си връз­ки. Въз­мож­но е да за­поч­не­те да каш­ля­те и да има­те ле­ки бол­ки.
То­ва е нор­мал­но след та­ка­ва опе­ра­ция, но за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да си нап­ра­ви­те ня­кол­ко ин­ха­ла­ции със след­ния раз­т­вор: по по­ло­вин лъ­жич­ка со­да за хляб и гот­вар­с­ка сол се за­ли­ват с нас­той­ка от ев­ка­липт (но не мас­ло). За­вий­те с кър­па гла­ва­та и ди­шай­те из­па­ре­ни­е­то на нас­той­ка­та. С та­зи про­це­ду­ра се пос­ти­гат три ефек­та: ди­ха­тел­ни уп­раж­не­ния, ле­че­ние на гла­со­ви­те връз­ки и пре­дот­в­ра­тя­ва­не на ин­фек­ция.

ПЛОДОВЕТЕ СА ЧУДЕСНО ЛЕКАРСТВО

То­ва ще ви ка­жат всич­ки ле­ка­ри - яж­те пло­до­ве и пак пло­до­ве. Но как­ви?

- БА­НА­НИ­ТЕ са пек­тин, кой­то усил­ва дей­ност­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт, а съ­щев­ре­мен­но са и сла­бо съ­нот­вор­но.
- РАЙ­С­КА­ТА ЯБЪЛ­КА е не­за­ме­ни­ма за въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ни­во­то на хе­мог­ло­би­на, кой­то след опе­ра­ция ви­на­ги па­да. Дос­та­тъч­но е да се изяж­да са­мо един плод на ден. Ина­че мо­же­те да пре­диз­ви­ка­те въз­па­ле­ние на сто­маш­на­та ли­га­ви­ца.
- ГРОЗ­ДЕ­ТО на то­зи етап не е осо­бе­но по­лез­но за ор­га­низ­ма. То мо­же да пре­диз­ви­ка об­ра­зу­ва­не­то на га­зо­ве. А то­ва ни­то е здра­вос­лов­но, ни­то е ес­те­тич­но.
- ЯБЪЛ­КИ­ТЕ са из­к­лю­чи­тел­но по­лез­ни за следопе­ра­тив­ния пе­ри­од, но тряб­ва да се ядат пе­че­ни. По то­зи на­чин ор­га­низ­мът ще бъ­де снаб­ден с не­об­хо­ди­ми­те му же­ля­зо и пек­тин. Из­ре­же­те сре­да­та на ябъл­ка­та и на­пъл­не­те об­ра­зу­ва­ла­та се дуп­ка с мед. Та­ка пло­дът хем е по-вку­сен, хем се по­ни­жа­ва въз­мож­ност­та на кръв­та да се съ­сир­ва бър­зо.
- КРУ­ША­ТА е до­бър плод, но дей­с­т­ва ин­ди­ви­ду­ал­но. За ед­ни тя е ка­то раз­с­лаб­ва­що сред­с­т­во, а за дру­ги - за­тя­га­що.
- МОР­КО­ВИ­ТЕ са по­лез­ни с бе­та-ка­ро­ти­на, кой­то съ­дър­жат в го­ля­мо ко­ли­чес­т­во. То­ва ве­щес­т­во пре­диз­вик­ва бър­зо об­ра­зу­ва­не на ство­ло­ви клет­ки, от ко­и­то за­ви­си бър­зо­то за­рас­т­ва­не на опе­ра­тив­на­та ра­на. Ако има­те въз­мож­ност, още в пър­ви­те три дни след опе­ра­ци­я­та из­пи­вай­те по ед­на ча­ша пре­сен сок от мор­ко­ви, но след ка­то е прес­то­ял два ча­са след из­цеж­да­не­то.
Мо­же­те да изяж­да­те и по по­ло­вин ки­лог­рам нас­тър­га­ни мор­ко­ви, ефек­тът ще е съ­щият. Ако има­те яз­ва, в со­ка от мор­ко­ви тряб­ва да до­ба­ви­те ед­на ча­е­на лъ­жи­чка олио.

И НАЙ-ВАЖНОТО!

Вие сте ста­на­ли от опе­ра­ци­он­на­та ма­са, ожи­ве­ли сте, ра­на­та ви е за­рас­на­ла и ви се ис­ка да за­поч­не­те да се раз­хож­да­те. Да се по­чув­с­т­ва­те чо­век и, нап­ри­мер, да из­пи­е­те ед­на мал­ка чаш­ка ко­няк или вод­ка. Но не заб­ра­вяй­те на как­во е бил под­ло­жен чер­ни­ят ви дроб в пос­лед­но вре­ме. Той е при­е­мал и пре­ра­бот­вал нар­ко­тич­ни ве­щес­т­ва, ан­ти­би­о­ти­ци и ня­кои дру­ги от­ро­ви и се е умо­рил. Ако го на­то­ва­ри­те с мал­ко ал­ко­хол в то­зи мо­мент, той мо­же да ре­а­ги­ра не по най-доб­рия на­чин. Са­мо 20 мл. сил­на вод­ка мо­гат да ви до­ка­рат до със­то­я­ние на ко­лапс. За­то­ва не бър­зай­те с “твърдото гориво”. Ко­га­то ми­нат най-мал­ко пет ме­се­ца от опе­ра­ци­я­та, мо­же­те да за­поч­не­те с ня­кое по-ле­ко ви­но.

Една страница на д-р Иван ЕВГЕНИЕВ, хирург