Ле­че­ни­е­то с иг­ли не мо­же да бъ­де стан­дар­т­но, до­ри и при ед­но и съ­що за­бо­ля­ва­не. И ако то се про­веж­да без ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход, мо­же да обос­т­ри за­бо­ля­ва­не­то и да при­чи­ни се­ри­оз­ни вре­ди на здра­ве­то.
Тук е най-под­хо­дя­щи­ят мо­мент да спо­ме­нем ед­на из­точ­на­ прит­ча. Вед­нъж при Ави­це­на до­ве­ли един сляп чо­век. Го­ле­ми­ят ле­чи­тел по­ръ­чал на един от уче­ни­ци­те си да сме­си не­об­хо­ди­ми­те ком­по­нен­ти, да нап­ра­ви от тях пит­ки и да ги пос­та­ви вър­ху очи­те на сле­пия - и той прог­лед­нал. Съ­се­дът на уче­ни­ка съ­що бил сляп. Чи­ра­кът ре­шил да му по­мог­не и му при­ло­жил съ­що­то ле­че­ние, но очи­те на съ­се­да му из­тек­ли. “Учи­те­лю, за­що се слу­чи то­ва? - ри­да­ей­ки по­пи­тал уче­ни­кът. - Нап­ра­вих всич­ко, как­то ти ка­за!” С дъл­бо­ка тъ­га в сър­це­то учи­те­лят му ка­зал: “Сле­по­та­та мо­же да е в след­с­т­вие на раз­лич­ни при­чи­ни. За хи­ля­да сле­пи хо­ра - хи­ля­да при­чи­ни. Хай­де, син­ко, вър­ви си, ти ста­ваш са­мо за пе­кар”.
По­мис­ле­те, стру­ва ли си да до­ве­ря­ва­ме здра­ве­то си на та­ки­ва “пе­ка­ри”? Ако иг­ло­те­ра­пев­тът не е в със­то­я­ние да пов­ли­яе на бо­лест­та и да се спра­ви с при­чи­не­ни­те по не­го­ва ви­на ус­лож­не­ния, тряб­ва да се обър­не­те към друг ле­кар. Обик­но­ве­но в то­зи слу­чай е мно­го труд­но да се на­ме­ри ефи­кас­но ко­ри­ги­ра­що ле­че­ние, да не спо­ме­на­ва­ме, че ма­те­ри­ал­ни­те раз­хо­ди за въз­с­та­но­вя­ва­не на здра­ве­то ви ще се уве­ли­чат зна­чи­тел­но.
Друг ва­жен ас­пект при иг­ло­те­ра­пи­я­та е нес­паз­ва­не­то на всич­ки не­об­хо­ди­ми мер­ки за си­гур­ност. Тряб­ва ли да се ле­ку­ва­те от ос­те­о­хон­д­ро­за­та, ако пре­ми­на­вай­ки през дъл­го и скъ­по ле­че­ние, един ден раз­бе­ре­те, че то­ва е мяс­то­то, къ­де­то сте би­ли за­ра­зе­ни с ви­ру­са на хе­па­тит C или СПИН?
Ако сте из­б­ра­ли иг­ло­реф­лек­со­те­ра­пи­я­та ка­то ме­тод за ле­че­ние на ос­те­о­хон­д­ро­за­та, за­пом­не­те ня­кол­ко прос­ти пра­ви­ла:

- об­ръ­щай­те се към ре­но­ми­ра­ни здрав­ни за­ве­де­ния, със со­лид­на ре­пу­та­ци­я­ и с ли­ценз за то­зи вид дей­ност;
- по­тър­се­те въз­мож­но най-мно­го ин­фор­ма­ция за ле­ка­ря - иг­ло­те­ра­певт: за ква­ли­фи­ка­ци­я­та му, има ли сер­ти­фи­кат за про­фе­си­о­на­лен опит в об­ласт­та на ме­ди­ци­на­та, ефек­тив­ност­та на ра­бо­та­та му;
- убе­де­те се, че ка­би­не­тът по аку­пун­к­ту­ра на­пъл­но от­го­ва­ря на са­ни­тар­но-епи­де­ми­о­ло­гич­ния про­фил, на пра­ви­ла­та за асеп­тич­ни и ан­ти­сеп­тич­ни сред­с­т­ва при под­го­тов­ка­та и про­веж­да­не­то на про­це­ду­ра­та.


А се­га да из­б­ро­им “пре­дим­с­т­ва­та” и “ло­ши­те” стра­ни на иг­ло­реф­лек­со­те­ра­пи­я­та ка­то ме­тод за ле­че­ние на ос­те­о­хон­д­ро­за и ра­ди­ку­лит:

По­ло­жи­тел­ни:


- ефек­тив­на е при ос­те­о­хон­д­ро­за и дру­ги за­бо­ля­ва­ния на гръб­нач­ния стълб, чес­то се из­пол­з­ва в слу­ча­и­те, ко­га­то дру­ги­те ме­то­ди не са до­ве­ли до же­ла­ния ре­зул­тат;
- на прак­ти­ка ня­ма стра­нич­ни ефек­ти.


От­ри­ца­тел­ни:

- от­но­си­тел­но ма­лък брой гра­мот­ни иг­ло­те­ра­пев­ти, от­чи­та­щи при ле­че­ни­е­то ин­ди­ви­ду­ал­ни­те осо­бе­нос­ти на ор­га­низ­ма при все­ки от­де­лен па­ци­ент’;
- опас­ност от ин­фек­ции при нес­паз­ва­не на са­ни­тар­но-епи­де­ми­о­ло­гич­ни­те пра­ви­ла;
- дъ­лъг курс на ле­че­ние (10-15 се­ан­са);
- в от 95% от слу­ча­и­те ле­че­ни­е­то тряб­ва да се пов­то­ри;
- ви­со­ка­та це­на на ле­че­ни­е­то.