Ла­зе­рте­ра­пи­я­та пре­мах­ва въз­па­ле­ни­я­та, заз­д­ра­вя­ва ра­ни­те, по­ви­ша­ва иму­ни­те­та.
От ня­кол­ко го­ди­ни ак­тив­но се го­во­ри за ла­зер­на­та те­ра­пия в раз­лич­ни ме­ди­цин­с­ки об­лас­ти. Мо­же ли да раз­ка­же­те по-под­роб­но за ней­но­то при­ло­же­ние?

Иван Пе­тев, Со­фия

Ла­зер­но­то из­лъч­ва­не е из­кус­т­вен по­ток чер­ве­на и ин­ф­ра­чер­ве­на свет­ли­на. По­па­дай­ки в ор­га­низ­ма, то­зи лъч свет­ли­на вна­ся енер­гия. Спе­ци­а­лис­ти­те твър­дят, че ла­зер­но­то из­лъч­ва­не до­ри въз­с­та­но­вя­ва ге­не­тич­ни­те на­ру­ше­ния в клет­ки­те. Те по­лу­чи­ли и убе­ди­тел­ни дан­ни за по­доб­ря­ва­не на имун­ния ста­тус на чо­век под дей­с­т­ви­е­то на ла­зер­но­то из­лъч­ва­не. Уче­ни­те до­ка­за­ли и ан­ти­ок­си­дан­т­ни­я ефект от ла­зер­ния лъч.
Ето как те обяс­ня­ват ефек­та от ла­зе­рте­ра­пи­я­та. Ла­зер­но из­лъч­ва­не с ни­сък ин­тен­зи­тет по­доб­ря­ва мик­ро­цир­ку­ла­ци­я­та в кръв­та и под­х­ран­ва­не­то на тъ­ка­ни­те. Сти­му­ли­ра и въз­с­та­но­ви­тел­ни­те про­це­си. Чрез кръв­та ла­зер­ни­ят лъч въз­дей­с­т­ва на бол­ния ор­ган и “зас­та­вя” из­но­се­ни­те клет­ки да се об­но­вят. Та­ка въз­с­та­но­ви­тел­ни­те про­це­си за­поч­ват да се са­мо­ре­гу­ли­рат и ор­га­низ­мът пре­ми­на­ва в със­то­я­ние на би­о­ло­гич­но рав­но­ве­сие. То­ва е ме­ди­цин­с­ко­то на­и­ме­но­ва­ние на тер­ми­на здра­ве. Всич­ки ор­га­ни и сис­те­ми ак­тив­но се тру­дят, а ние не ста­ре­ем.
За пър­ви път ла­зер­на енер­гия с ни­сък ин­тен­зи­тет са из­пол­з­ва­ли дер­ма­то­ло­зи­те и хи­рур­зи­те за ле­че­ние на дъл­го не­за­рас­т­ва­щи ра­ни и тро­фич­ни яз­ви. Но през 70-те го­ди­ни на ми­на­лия век при­ла­га­не­то на ла­зер­но ле­че­ние се раз­ши­ря­ва. Лъ­чи с ин­ф­ра­чер­вен спек­тър за­поч­на­ха да се из­пол­з­ват в ле­че­ни­е­то на бо­лес­ти на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат.
В сто­ма­то­ло­ги­я­та ла­зе­ро­те­ра­пи­я­та се прилага за пре­мах­ва­не на въз­па­ли­тел­ни про­це­си в ус­т­на­та ку­хи­на; в пул­мо­но­ло­и­ята, как­то и в кар­ди­о­ло­ги­я­та - при ле­че­ние на ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то.
В хо­да на наб­лю­де­ни­я­та ле­ка­ри­те стиг­на­ли до един изключително об­на­деж­да­ващ из­вод: ла­зер­на­та енер­гия не са­мо по­ни­жа­ва ни­во­то на хо­лес­те­рол в кръв­та, но и по­ви­ша­ва иму­ни­те­та. Не са­мо заз­д­ра­вя­ва ра­ни, но и 2-3 пъ­ти удъл­жа­ва сро­ка на ре­ми­сия при вся­как­ви за­бо­ля­ва­ния. На­ред с ме­ди­ка­мен­ти­те, на бол­ни­те наз­на­ча­ва­ли оп­ре­де­ле­на до­за ла­зер­но об­лъч­ва­не, вслед­с­т­вие на ко­е­то те оз­д­ра­вя­ва­ли мно­го по-бър­зо.

ПРИ КОИ БОЛЕСТИ НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ

Има ли про­ти­во­по­ка­за­ния за про­фи­лак­тич­на­та ла­зе­рте­ра­пия?

Ка­ли­на Пет­ро­ва, София

Ве­че в ре­ди­ца кли­ни­ки и са­ло­ни за кра­со­та се при­ла­га ла­зе­рте­ра­пия. А про­це­ду­ра­та е прос­та - ле­ка­рят вкар­ва спе­ци­а­лен при­бор във ва­ше­то тя­ло на то­ва мяс­то, ко­е­то се нуж­дае от под­х­ран­ва­не с енер­гия. Мо­же да се въз­дей­с­т­ва на все­ки ор­ган, за­що­то всич­ки про­це­си в ор­га­низ­ма са вза­и­мос­вър­за­ни.
Ла­зе­рте­ра­пи­я­та не са­мо по­доб­ря­ва об­мен­ни­те про­це­си. Чрез нея се пре­мах­ват въз­па­ле­ни­я­та, тя дей­с­т­ва обез­бо­ля­ва­що, по­ви­ша­ва се съп­ро­тив­ля­е­мост­та на ор­га­низ­ма сре­щу ин­фек­ции. Ако чо­век се под­ло­жи на ня­кол­ко се­ан­са, той ще въз­с­та­но­ви съ­ня си, ще по­на­ся по-ле­ко фи­зи­чес­ки­те и ум­с­т­ве­ните на­то­вар­ва­ния.
Да, има и про­ти­во­по­ка­за­ния. Ла­зер­на­та те­ра­пия не се из­вър­ш­ва и не се пре­по­ръч­ва при ин­султ, ту­мор, теж­ки ен­док­рин­ни за­бо­ля­ва­ния, зло­ка­чес­т­ве­ни бо­лес­ти на кръв­та. За­то­ва е мно­го важ­но да се до­ве­ри­те на спе­ци­а­лист в та­зи об­ласт, кой­то неп­ре­мен­но има ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние. Пре­ди про­це­ду­ра­та ле­ка­рят е длъ­жен да ви из­ме­ри кръв­но­то на­ля­га­не, пул­са ви и чес­то­та­та на ди­ша­не.

ПРОЦЕДУРАТА ПОДМЛАДЯВА ОРГАНИЗМА

На­ис­ти­на ли ла­зер­на­та те­ра­пия под­м­ла­дя­ва ор­га­низ­ма и в как­ви пе­ри­о­ди от вре­ме мо­же да се при­ла­га?

Свет­ла Ди­мит­ро­ва, Бур­гас

Жен­с­ки­ят ор­га­ни­зъм за­поч­ва да ста­рее след 28-го­диш­на въз­раст, а мъж­кият - след 33. Про­це­сът на ста­ре­е­не е ба­вен при ня­ко­го, при друг е по-ус­ко­рен. То­зи про­цес мно­го за­ви­си и от на­шия ри­тъм на жи­вот, от тег­ло­то, на­чи­на на хра­не­не, на­ли­чи­е­то на вред­ни­ на­ви­ци, със­то­я­ни­е­то на окол­на­та сре­да. Но до­ри и чо­век да ус­пее да во­ди иде­а­лен на­чин на жи­вот, та­ка или ина­че с вре­ме­то ор­га­низ­мът се из­нос­ва.
Ето тук е мяс­то­то на ла­зер­на­та фи­зи­о­те­ра­пия. То­ва не оз­на­ча­ва, че тряб­ва да се от­ка­же­те от здра­вос­лов­ния на­чин на жи­вот.
Все­ки чо­век ис­ка да ос­та­не кол­ко­то мо­же по-дъл­го вре­ме млад. И то­ва е нор­мал­но. Но ни­ко­га не тряб­ва да се пре­ка­ля­ва, с ни­що. Включително и с ла­зе­р­те­ра­пи­я­та. Как­то слън­це­то е по­лез­но са­мо в ра­зум­ни до­зи, та­ка и про­фи­лак­тич­но­то ле­че­ние с ла­зе­рен лъч тряб­ва да се про­веж­да с оп­ре­де­ле­на пе­ри­о­дич­ност - нап­ри­мер вед­нъж на три ме­се­ца. Все­ки чо­век ин­ди­ви­ду­ал­но ре­а­ги­ра на та­ко­ва въз­дей­с­т­вие. Ако сте ре­ши­ли про­фи­лак­тич­но да се под­ло­жи­те на ла­зер­на те­ра­пия, ле­ка­рят е то­зи, кой­то ще оп­ре­де­ли точ­но кол­ко и през ка­къв пе­ри­од от вре­ме мо­же­те да си поз­во­ли­те се­ан­си по ла­зер­но въз­дей­с­т­вие.

Полезно за всички!

ЛАЗЕРЪТ ЛЕКУВА МНОГО БОЛЕСТИ

В пос­лед­но вре­ме ши­ро­ко се при­ла­гат ме­то­ди­те на ла­зе­ро­те­ра­пия при ва­ри­коз­но раз­ши­ре­ни ве­ни. 75 на сто от бол­ни­те се по­доб­ря­ват още след пър­вия се­анс. Те не из­пит­ват неп­ри­ят­ни усе­ща­ния, а стра­нич­ни ефек­ти се сре­щат мно­го ряд­ко.
Ла­зер­но­то ле­че­ние на­ми­ра при­ло­же­ние и за раз­би­ва­не на ка­мъ­ни и бе­зо­пас­но­то им из­­хвърляне от бъб­ре­ци­те и пи­коч­ния ме­хур. Про­це­сът на раз­ру­ша­ва­не вър­ви пос­те­пен­но, раз­би­ти­те на пя­сък ка­мъ­ни не ув­реж­дат пи­коч­ни­те пъ­ти­ща. Ползата от то­зи ме­тод дос­ти­га 85 на сто от всич­ки, обър­на­ли се за по­мощ. Ла­зер­но ле­че­ние за раз­би­ва­не на ка­мъ­ни се при­ла­га при еди­нич­ни или по­ве­че ка­мъ­ни с раз­ме­ри до 2-2,5 см; при на­ли­чие на пя­сък в бъб­реч­ни­те ле­ген­че­та и при бъб­реч­на ко­ли­ка. Та­зи ме­то­ди­ка не се при­ла­га при ко­ра­ло­вид­ни ка­мъ­ни, при хо­ра над 60 го­ди­ни, при на­ли­чие на трес­ка, он­ко­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния, ен­док­рин­ни бо­лес­ти и ня­кои бо­лес­ти на кръв­та.
Вът­реш­но­съ­до­во­то ла­зер­но об­лъч­ва­не на кръв­та за­е­ма все по­ве­че мяс­то в ком­п­лек­с­но­то ле­че­ние на теж­ки­те за­бо­ля­ва­ния, свър­за­ни с кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то, хро­нич­на ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, об­ли­те­ри­ра­щи за­бо­ля­ва­ния на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве на край­ни­ци­те и дру­ги.
То се при­ла­га и при ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния на вът­реш­ни­те ор­га­ни - пнев­мо­ния, ос­т­ри и хро­нич­ни за­бо­ля­ва­ния на ор­га­ни­те в ко­рем­на­та ку­хи­на, за­ха­рен ди­а­бет, за­бо­ля­ва­ния на щи­то­вид­на­та жле­за, мно­жес­т­ве­на скле­ро­за, хро­ни­чен брон­хит, брон­хи­ал­на ас­т­ма, ос­тър пи­е­ло­неф­рит, па­ро­дон­то­за. Об­щи про­ти­во­по­ка­за­ния при та­зи про­це­ду­ра са със­то­я­ния, про­во­ки­ра­щи кръ­во­из­ли­ви, хе­мо­ра­ги­чен ин­султ, сеп­сис, сеп­ти­ко­пи­е­мия и дру­ги.
Вън­ш­но­то ла­зер­но об­лъч­ва­не на кръв­та печели все по­ве­че при­вър­же­ни­ци. Най-чес­то се при­ла­га при за­бо­ля­ва­ния на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма. Об­лъч­ват се зо­ни­те на про­ек­ция на ар­те­ри­ал­ния или ве­но­зен ствол с цир­ку­ли­ра­ща­та в тях кръв.