В мно­го слу­чаи гри­път и се­риоз­ни­те прос­ту­ди тръг­ват именно оттам. Първите сим­пто­ми са сър­беж и па­ре­не в ухо­то.
Мо­же ли след пре­ка­ра­на прос­ту­да да се раз­вие въз­па­ле­ние на тъ­пан­че­то? Как трябва да се ле­ку­ва то­ва за­бол­ява­не?

Ян­ка Ми­хай­ло­ва, Плов­див

Въз­па­ле­ние­то на тъ­пан­че­ва­та ци­па мо­же да е в ре­зул­тат от прос­ту­да, от нев­ни­ма­тел­но по­чис­тва­не на ухо­то, от раз­ла­га­не­то на за­съх­нал це­ру­мен, от уда­р по гла­ва­та или от не­на­деен взрив или гър­меж от близ­ко раз­стоя­ние.
Оби­кно­ве­но въз­па­ле­ние­то въз­ник­ва вне­зап­но, с поя­ва на шум в ухо­то, чу­ка­ща и стрел­ка­ща бол­ка. При бла­гоп­рия­тен из­ход след 2-3 дни бол­ка­та и дру­ги­те приз­на­ци из­чез­ват. Пон­яко­га въз­па­ле­ние­то про­ти­ча хро­нич­но. То­га­ва гной­ният сек­рет от ухо­то има ло­ша ми­риз­ма и слу­хът е на­ма­лен в раз­лич­на сте­пен. Ле­че­ние­то на въз­па­ле­ние­то на тъ­пан­че­то се про­веж­да от ле­кар-спе­циа­лист.
При си­лен на­тиск или при раз­реж­да­не на въз­ду­ха във вът­реш­ния слу­хов про­ход, мо­же да нас­тъ­пи про­бив на тъ­пан­че­то. Та­къв про­бив мо­же да нас­тъ­пи и пряко, кое­то ста­ва най-чес­то при неп­ред­паз­ли­во по­чис­тва­не на вън­шния слу­хов про­ход с ос­три пред­ме­ти.
В мо­мен­та на про­би­ва пос­тра­да­лият чу­ва си­лен шум в ухо­то и в за­ви­си­мост от си­ла­та на на­тис­ка, мо­же да нас­тъ­пят све­то­вър­теж, на­ру­ше­но рав­но­ве­сие, га­де­не и пов­ръ­ща­не.

НЕ КАПЕТЕ ЗЕХТИН В УШНИЯ КАНАЛ!


Как­во за­бол­ява­не е ото­ми­ко­за­та?

Ма­рин Бо­ри­сов, Бур­гас

Във вън­шния слу­хов про­ход неря­дко се раз­ви­ват гъ­бич­ки от ро­да на Ас­пер­ги­лус. За­бол­ява­не­то най-чес­то се сре­ща у не­чис­топ­лът­ни ли­ца, при бо­ле­ду­ва­щи от хро­ни­чен оти­т, или при хо­ра, кои­то чес­то си кап­ват зех­тин или ол­ио в уш­ния ка­нал.
При ото­ми­ко­за във вън­шния слу­хов про­ход се об­ра­зу­ват на­ле­пи, кои­то пос­те­пен­но го за­пъл­ват. От про­хо­да из­ти­ча бе­лез­ни­кав сек­рет. Бол­ни­те се оп­лак­ват най-ве­че от си­лен сър­беж, кой­то ги при­нуж­да­ва да се раз­чес­ват. Ле­че­ние­то на ото­ми­ко­за­та се със­тои в от­стран­ява­не на ас­пер­ги­лу­са чрез про­мив­ки и кап­ва­ния на са­ли­ци­лов спирт все­кид­нев­но в ухо­то.

ТРАВМИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ ВОДЯТ ДО ВЪЗПАЛЕНИЯ

Как­ви са при­чи­ни­те за въз­ник­ва­не на фу­рун­кул на вън­шно­то ухо? Как­ви са сим­пто­ми­те и как се ле­ку­ва?

Кра­си­ми­ра Же­ле­ва, Кър­джа­ли

При­чи­ни за въз­ник­ва­не на фу­рун­кул са:
Трав­ма, оби­кно­ве­но по­лу­че­на при по­чис­тва­не с раз­лич­ни твър­ди пред­ме­ти или ин­стру­мен­ти. Ос­тро или хро­нич­но въз­па­ле­ние на сред­но­то ухо. В хо­да на въз­па­ле­ние­то гной­но­то те­че­ние от сред­но­то ухо пре­ми­на­ва през вън­шния слу­хов про­ход и пре­диз­вик­ва гной­но въз­па­ле­ние на про­хо­да.
Об­щи за­бол­ява­ния, ка­то за­ха­рен диа­бет, зат­лъст­ява­не. Из­ход­но място за раз­ви­тие на фу­рун­кул са мас­тни­те и кос­ме­ни­те фо­ли­ку­ли в ко­жа­та на вън­шния слу­хов про­ход, а при­чи­ни­те­ли са ста­фи­ло­ко­ки. Приз­на­ци­те на за­бол­ява­не­то се из­раз­яват в сил­на бол­ка, глав­но при на­тиск вър­ху уш­на­та ми­да и из­рас­тъ­ка, ог­ра­ни­че­на по­ду­ти­на в про­хо­да, пре­диз­ви­ка­на от об­ра­зу­ва­лия се ин­фил­трат. Неря­дко се появ­ява и по­ду­ва­не на око­лоуш­ни­те лим­фни въз­ли, с по­кач­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та. Дъв­ка­не­то мно­го чес­то е зат­руд­не­но. Бол­ка­та оби­кно­ве­но е мно­го сил­на по­ра­ди об­стоя­телс­тво­то, че ко­жа­та във вън­шния слу­хов про­ход е здра­во срас­на­ла с над­кос­тни­ца­та и хрущ­яла.
Ле­че­ние на фу­рун­ку­ла се про­веж­да от ле­кар-спе­циа­лист. То в по­ве­че­то слу­чаи е кон­сер­ва­тив­но. При по­ка­за­ние се пред­прие­ма опе­ра­тив­но ле­че­ние.

УШНАТА КАЛ НЕ СЕ МАХА С КЛЕЧКИ!

Как­во пред­ставл­ява уш­на­та кал и трябва ли да се по­чис­тва ухо­то от нея? Нас­ко­ро про­че­тох, че ухо­то се са­мо­по­чис­тва. То­ва наис­ти­на ли е та­ка?

Петя Стоя­но­ва, Вар­на

Във вън­шния слу­хов про­ход се на­ми­рат та­ка на­ре­че­ни­те це­ру­мен­ни жле­зи, кои­то от­делят леп­ка­во ве­щес­тво - уш­на кал или це­ру­мен.
Пред­наз­на­че­ние­то на це­ру­ме­на е да пред­паз­ва тъ­пан­че­ва­та ци­па от прах, на­се­ко­ми и дру­ги вред­ни със­тав­ки на око­лна­та сре­да.
Об­ра­зу­ва­ща­та се уш­на кал се из­тлас­ква на­вън от дви­же­ние­то на уш­ния хрущял при дъв­ка­не и го­во­ре­не. Неря­дко из­тлас­ква­не­то на уш­на­та кал на­вън е зат­руд­не­но и то­га­ва тя мо­же да за­пъл­ни слу­хо­вия про­ход. То­га­ва па­циен­ти­те се оп­лак­ват от заг­лъх­ва­не на уши­те, бу­че­не, на­ма­лен слух, мо­же да до­ве­де и до за­гу­ба на слу­ха, пон­яко­га прид­ру­же­ни с гла­во­бо­лие, све­то­вър­теж и пов­ръ­ща­не.
Ле­че­ние­то се със­тои в от­стран­ява­не на це­ру­ме­на чрез про­мив­ка на вън­шния слу­хов про­ход, из­вър­ше­на от ле­кар-спе­циа­лист. Про­мив­ка­та се пра­ви с топ­ла пре­ва­ре­на во­да, то­пъл на­си­тен раз­твор на бо­ракс или с раз­твор на со­да-би­кар­бо­нат.

ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ НАТЪРКАЙТЕ СЪС СПИРТ

Как­во мо­же да ми ка­же­те за из­мръз­ва­не­то на уш­на­та ми­да? Как се ле­ку­ва и до как­ви ус­лож­не­ния мо­же да до­ве­де?


Тен­чо Же­ков, Ру­се

Раз­ли­ча­ват се три сте­пе­ни на из­мръз­ва­не:

- пър­ва сте­пен - ко­жа­та на уш­на­та ми­да е тъм­но- до син­ка­во-чер­ве­на. Бол­ният усе­ща сър­беж и па­ре­не;
- вто­ра сте­пен из­мръз­ва­не се ха­рак­те­ри­зи­ра със за­черв­ява­не и ото­к на ко­жа­та на уш­на­та ми­да, ка­то се появ­яват и ме­хур­че­та;
- тре­та­та сте­пен из­мръз­ва­не е най-теж­ка­та - нас­тъп­ва нек­ро­за не са­мо на ко­жа­та, но и на хрущ­яла.
Ле­че­ние­то на из­мръз­ва­ния от I и II сте­пен се със­тои в раз­три­ва­не на уш­на­та ми­да със спирт и под­су­ша­ва­не на раз­пук­на­ли­те се ме­хур­че­та. Ле­че­ние­то на из­мръз­ва­ния III-сте­пен е хи­рур­ги­чно и се из­вър­шва в спе­циа­ли­зи­ра­но бол­нич­но за­ве­де­ние.


ЕКЗЕМИТЕ СЕ ЛЕКУВАТ ОТ СПЕЦИАЛИСТ


Опа­сно за­бол­ява­не ли е ек­зе­ма­та на уш­на­та ми­да и кое е най-ефикасното ле­че­ние? Има ли на­чин да се из­ле­ку­вам с на­род­ни ре­цеп­ти? Моля всич­ки чи­та­те­ли на вес­тник “До­ктор­” да пуб­ли­ку­ват из­пи­та­ни ре­цеп­ти за то­ва за­бол­ява­не!

Ди­мит­ри­на Пее­ва, Ста­ра За­го­ра

Раз­ли­ча­ват се два ви­да ек­зе­ми - мок­ра и су­ха. Приз­на­ци­те на мок­ра­та ек­зе­ма са:

- за­черв­ява­не и по­ду­ва­не на ко­жа­та на уш­на­та ми­да и про­хо­да;
- от­дел­яне на сек­рет, кой­то пос­те­пен­но за­съх­ва.
При су­ха­та ек­зе­ма се об­ра­зу­ват люс­пи, кои­то пре­диз­вик­ват си­лен сър­беж, раз­ран­ява­не при раз­чес­ва­не и бол­ка. Неря­дко въз­па­ли­тел­ният про­цес се раз­ви­ва и в дъл­бо­чи­на, ка­то зас­яга хрущя­лни­те и кос­тни­те тъ­ка­ни. Ле­че­ние­то е кон­сер­ва­тив­но и се про­веж­да от ле­кар-спе­циа­лист.


НЕ ВАДЕТЕ ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХОТО САМИ!


Как­ви са пос­ледс­твия­та за със­тоя­ние­то на ухо­то и слу­ха при по­па­да­не на чуж­до тяло в не­го? Мо­же ли то­ва да до­ве­де до за­гу­ба на слу­ха?


Ка­лин­ка Ми­те­ва, Со­фия

Чуж­ди­те те­ла оби­кно­ве­но се за­дър­жат в най-тес­ни­те мес­та на вън­шния слу­хов про­ход - там, къ­де­то се съе­дин­яват кос­тна­та с хрущя­лна­та част.
Ко­га­то чуж­до­то тяло има свой­ство­то да на­бъб­ва, нап­ри­мер фа­су­ле­но зър­но, вън­шният слу­хов про­ход мо­же да се за­пу­ши на­пъл­но и то­га­ва слу­хът зна­чи­тел­но на­мал­ява. При по-про­дъл­жи­тел­но за­дър­жа­не на чуж­до­то тяло мо­же да се раз­вие ек­зе­ма или наг­ноя­ва­не. От­стран­ява­не­то ста­ва или чрез про­мив­ка с хлад­ка во­да, при мал­ки чуж­ди те­ла, кои­то не на­бъб­ват, или с по­мощ­та на спе­циал­ни ку­кич­ки. То се из­вър­шва от ле­кар-спе­циа­лист. Из­важ­да­не­то на чуж­до­то тяло с пин­се­ти е про­ти­во­по­каз­ано по­ра­ди риск от из­тлас­ква­не на тяло­то още по-дъл­бо­ко и от про­бив на тъ­пан­че­то.
Пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но из­важ­да­не на чуж­до­то тяло е доб­ро­то фик­си­ра­не на гла­ва­та, осо­бе­но при по-мал­ки де­ца. При по­па­да­не на на­се­ко­ми във вън­шния слу­хов про­ход от­на­ча­ло се кап­ва теч­но мас­ло или спирт, кои­то ги умър­твява­т, и след то­ва се пра­ви про­мив­ка.