Ро­за­це­я­та е хро­нич­но въз­па­ли­тел­но за­бо­ля­ва­не на ко­жа­та, най-чес­то на ли­це­то и де­кол­те­то, из­ра­зя­ва­що се в за­чер­вя­ва­не, по­я­ва на раз­ши­ре­ни по­вър­х­нос­т­ни кръ­во­нос­ни съ­до­ве. Чес­то се наблюдават и чер­ве­ни па­пу­ли, по­ня­ко­га с гно­е­ви­ден сек­рет.
Дъ­ще­ря ми е на 45 го­ди­ни. Пос­то­ян­но ли­це­то є е за­чер­ве­но. При­тес­не­на съм и смя­там, че то­ва е за­бо­ля­ва­не, но тя не ми вяр­ва и не ис­ка да хо­ди на ле­кар. Според вас за ро­за­цея ли става въпрос и ако е та­ка, как­ви са пос­лед­с­т­ви­я­та и към ка­къв ле­кар да се обър­нем?

Пен­ка Ата­на­со­ва, Плов­див

Ро­за­це­я­та се сре­ща и при два­та по­ла, но по-чес­то при же­ни в зря­ла въз­раст меж­ду 30-50 го­ди­ни.
В раз­ви­ти­е­то на заболяването се наб­лю­да­ват ин­ди­ви­ду­ал­ни раз­ли­чия.

Обик­но­ве­но про­ти­ча в ня­кол­ко ста­дия

- Пър­ви ста­дий - наб­лю­да­ват се крат­кот­рай­ни за­чер­вя­ва­ния на но­са, че­ло­то, бу­зи­те и бра­да­та, а по­ня­ко­га и на ця­ло­то ли­це, вра­та и де­кол­те­то. Те­зи за­чер­вя­ва­ния нас­тъп­ват обик­но­ве­но след стрес, при­ем на го­ре­щи хра­ни, ал­ко­хол, след рез­ки тем­пе­ра­тур­ни про­ме­ни - пре­ми­на­ва­не от сту­де­но на топ­ло или об­рат­но. По­ня­ко­га за­чер­ве­ни­те части са оточ­ни, но на до­пир са хлад­ни.
Пос­те­пен­но за­чер­вя­ва­ни­я­та се за­дър­жат за по-дъл­го вре­ме, ста­ват пос­то­ян­ни по­ра­ди трай­но­то раз­ши­ре­ние на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве - те­ле­ан­ги­ек­та­зии. При­ли­вът на кръв в раз­ши­ре­ни­те кръ­во­нос­ни съ­до­ве по­ви­ша­ва фун­к­ци­я­та на мас­т­ни­те жле­зи на ко­жа­та, осо­бе­но при съ­че­та­ние с маз­на се­бо­рея. При на­ли­чие на су­ха се­бо­рея се наб­лю­да­ват за­лющ­ва­ния и сър­беж. В то­зи ста­дий за­бо­ля­ва­не­то се на­ри­ча ро­за­цея.
- Вто­ри ста­дий - вър­ху ло­кал­но про­ме­не­на­та ко­жа се по­я­вя­ват чер­ве­ни или ро­зо­ви въ­зел­че­та, ко­и­то се ин­фек­ти­рат - т. нар. ак­не-ро­за­цея.
- Тре­ти ста­дий - хи­пер­п­ла­зия на мас­т­ни­те жле­зи и раз­рас­т­ва­не на съ­е­ди­ни­тел­ната тъ­кан, ко­е­то во­ди до де­фор­ма­ция на от­дел­ни­те части на ли­це­то. Най-чес­то раз­рас­т­ва и се де­фор­ми­ра но­сът - т. нар. ри­но­фи­ма. Тя се наб­лю­да­ва най- ве­че при мъ­же с хро­ни­чен ход на ро­за­це­я­та. Но­сът се уго­ле­мя­ва и при­до­би­ва чер­ве­ни­кав до ли­лав отте­нък. По­ня­ко­га за­бо­ля­ва­не­то об­х­ва­ща ръ­ба на кле­па­чи­те и ко­нюн­к­ти­ва­та или де­кол­те­то, тя­ло­то и край­ни­ци­те.

От­с­т­ра­ня­ва­не на фак­то­ри­те, под­дър­жа­щи ро­за­цея


- из­бяг­ва­не на пи­кан­т­ни хра­ни и ня­кои на­пит­ки (че­сън, оцет, ал­ко­хол, ка­фе, го­ре­ща хра­на), ог­ра­ни­ча­ва­не на тю­тю­но­пу­ше­не­то;
- ле­че­ние на сто­маш­но-чрев­ни­те, сър­деч­носъ­до­ви­те за­бо­ля­ва­ния и на жле­зи­те с вът­реш­на сек­ре­ция, хро­нич­ни въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния - си­ну­и­ти, гра­ну­ло­ми (не­об­хо­ди­ми са кон­сул­та­ции със съ­от­вет­ни­те спе­ци­а­лис­ти за уточ­ня­ва­не на под­хо­дя­що ле­че­ние);
- при до­каз­ва­не на Demodex folliculorum се наз­на­ча­ват ан­ти­би­о­ти­ци за прием през устата (тет­ра­цик­лин, мет­ро­ни­да­зол);
- при пси­хи­чен стрес - се­да­тив­ни пре­па­ра­ти;
- ко­жа­та не би­ва да се из­ла­га на слън­це.


От пре­па­ра­ти­те за ло­кал­но при­ло­же­ние

- пред­по­чи­тат се ин­ди­фе­рен­т­ни сред­с­т­ва - из­пол­з­ват се съ­щи­те ан­ти­се­бо­рей­ни и ан­ти­бак­те­ри­ал­ни пре­па­ра­ти как­то при ле­че­ние на ак­не, фо­то­за­щит­ни пуд­ри и кре­мо­ве;
- при ин­фек­ция с до­ка­зан Demodex folliculorum се при­ла­га ло­кал­но бен­зил­бен­зо­ат 10 %, мет­ро­ни­да­зол крем;
- при ин­фек­ти­ра­на фор­ма - ак­не-ро­за­цея - ло­кал­но се при­ла­гат ерит­ро­ми­цин, клин­да­ми­цин, а при по-теж­ки слу­чаи и ло­кал­ни ек­с­фо­ли­ан­ти (Retin A, Bactroban, Scinoren, Acnederm, Acnedasil и дру­ги);
- ло­кал­но­то при­ло­же­ние на кор­ти­кос­те­ро­и­ди съ­що на­ма­ля­ва за­чер­вя­ва­не­то и ото­ка при ро­за­цея, но при­ла­га­не­то им не се пре­по­ръч­ва по­ра­ди бър­зия ре­ци­див и утеж­ня­ва­не на със­то­я­ни­е­то след спи­ра­не на кор­ти­кос­те­ро­ид­но­то ле­че­ние.
Гри­жи­те за ко­жа­та при ро­за­цея, въп­ре­ки че съв­па­дат от­час­ти с те­зи при маз­на ко­жа, имат ня­кои осо­бе­нос­ти - не се из­пол­з­ват скра­бо­ве, пи­линг-мас­ки и про­це­ду­ри, свър­за­ни с ряз­ко за­топ­ляне и ох­лаж­да­не на ко­жа­та. Коз­ме­тич­ни­те про­дук­ти тряб­ва да са от ин­ди­фе­рен­тен тип и да не съ­дър­жат ал­ко­хол. Не се при­ла­гат: Д‘Ар­сон­вал, хи­ги­ен­но-коз­ме­ти­чен ма­саж и по­чис­т­ва­не на ли­це­то.

От фи­зи­о­те­ра­пев­тич­ни­те про­це­ду­ри се при­ла­гат

- ма­саж на Сол­вие през пър­ви ста­дий на ро­за­цея;
- йо­но­фо­ре­за с их­ти­ол при ак­не - ро­за­цея;
- кри­о­те­ра­пия.