След пре­цен­ка на ле­ку­ва­щия ле­кар, кой­то тряб­ва да ви из­да­де нап­рав­ле­ние за хос­пи­та­ли­за­ция, мо­же­те да бъ­де­те на­со­чен за та­ко­ва ле­че­ние по кли­нич­на пъ­те­ка, са­мо в слу­чай че из­б­ра­но­то ле­чеб­но за­ве­де­ние има склю­чен до­го­вор с НЗОК за из­вър­ш­ва­не на дей­нос­ти по кли­нич­ни пъ­те­ки.
Ин­те­ре­су­ва ме да­ли имам пра­во на са­на­то­ри­ал­но ле­че­ние по кли­нич­на пъ­те­ка, при по­ло­же­ние че от сре­да­та на март до сре­да­та на май та­зи го­ди­на бях на ле­че­ние в бол­ни­ца­ за за­сег­на­ти пе­ри­фер­ни нер­ви и меж­дуп­реш­лен­ни дис­ко­ве, с па­ре­за на дол­ни­те край­ни­ци?

Сто­и­мен Пет­ров, Вар­на

Има­те пра­во на ре­ха­би­ли­та­ция, п­ла­те­на по ли­ния на На­ци­о­нал­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са по кли­нич­на пъ­те­ка, ако сте със за­бо­ля­ва­не, вклю­че­но в съ­от­вет­на­та пъ­те­ка и с ин­ди­ка­ции за хос­пи­та­ли­за­ция по нея. На­ци­о­нал­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са зап­ла­ща ле­че­ни­е­то по 9 кли­нич­ни пъ­те­ки в об­ласт­та на фи­зи­о­те­ра­пи­я­та и ре­ха­би­ли­та­ци­я­та. След пре­цен­ка на ле­ку­ва­щия ле­кар, кой­то тряб­ва да ви из­да­де нап­рав­ле­ние за хос­пи­та­ли­за­ция, мо­же­те да бъ­де­те на­со­чен за та­ко­ва ле­че­ние по кли­нич­на пъ­те­ка, са­мо в слу­чай че из­б­ра­но­то ле­чеб­но за­ве­де­ние има склю­чен до­го­вор с НЗОК за из­вър­ш­ва­не на дей­нос­ти по кли­нич­ни пъ­те­ки. Вие бих­те мог­ли да бъ­де­те вклю­чен в кли­нич­на пъ­те­ка № 244: “Фи­зи­кал­на те­ра­пия и ре­ха­би­ли­та­ция при бо­лес­ти на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат”. Ми­ни­мал­ни­ят бол­ни­чен прес­той по та­зи пъ­те­ка е 10 дни, а ако има не­об­хо­ди­мост от по-про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние, то­ва се оп­ре­де­ля от ле­ку­ва­щия ле­кар.