Не съм доволен от преизчислението на пенсията си през октомври и тъй като недоволните около мен са доста, молим ви най-настоятелно да публикувате този текст, който определя как точно се изчислява размерът на пенсията. Благодарим ви предварително! Спас СПАСОВ и членове на клуба на пенсионера, град Търговище
Г-н Спасов, публикуваме текста според нормативните документи от електронния сайт на Националния осигурителен институт. Ако след като го прочетете, имате още въпроси, молим да не търсите нас, а да се консултирате със специалистите в РУСО.
Изчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години) / 100.
При непълна година стаж месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак.
Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).
Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:
Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).
Тази формула се прилага за пенсии, отпускани след 01.01.2004 г.; до тази дата се взема средномесечният осигурителен доход за страната за календарната година преди годината на отпускане на пенсията.
Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. (ако през тези години няма прекъсване, това е периодът 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):
ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);
ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);
При определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия.
Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:
ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)
Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъдат посочени накратко така:
Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)
Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО е по-малък от минималния размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл. 70, ал. 7 (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 85 на сто от размера по чл. 70, ал. 7), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.