Опи­стор­хо­за­та е за­раз­ява­не на ор­га­низ­ма с глис­ти при кон­су­ми­ра­не на за­ра­зе­на ри­ба. Па­ра­зи­ти­те се за­сел­ват в жлъч­ни­те ка­на­ли на чер­ния дроб, в ка­на­ли­те на над­бъб­реч­на­та жле­за при хо­ра­та и жи­вот­ни­те (ку­че­та, кот­ки).
Как се ле­ку­ва опи­стор­хо­за­та? Има­м об­рив на бра­да­та, чувс­твам се от­пад­нал и в ус­та­та ми гор­чи. Спо­ред ана­ли­за на кръв­та има­м лам­блии. Ле­ка­ри­те се съмн­яват за опи­стор­хо­за.

Ка­лоян Хрис­тов, Ве­ли­ко Тър­но­во

При по­ве­че­то от бол­ни­те няма сим­пто­ми в ран­ния ста­дий на за­бол­ява­не­то. Ин­ку­ба­цион­ният пе­риод е от 2 до 3 сед­ми­ци. Следва ле­ко по­ви­ша­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та, до 38 гра­ду­са. Бо­лес­тта се прояв­ява вне­зап­но

чрез втри­са­не и бол­ки в дясно­то под­реб­рие

То­ва със­тоя­ние про­дъл­жа­ва от 1 до 3 сед­ми­ци, ка­то тем­пе­ра­ту­ра­та се вдига до 39 гра­ду­са, а мо­же и по­ве­че.
Ле­че­ние­то е ком­плек­сно. При хро­нич­ни­те проя­ви на бо­лес­тта се зас­ягат ор­га­ни­те на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма, за­то­ва се про­веж­да ком­плек­сна те­ра­пия: жлъ­че­гон­ни, фер­мен­тни пре­па­ра­ти, та­ки­ва, кои­то влияят на то­ну­са и мо­то­ри­ка­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт, дие­то­те­ра­пия.
Днес еди­нстве­но­то средс­тво за спе­ци­фич­но ле­че­ние на опи­стор­хо­за­та е пра­зик­ван­те­лът. Има и

ефикасни на­род­ни ре­цеп­ти, кои­то мо­же да ви по­мог­нат

Пре­ди ляга­не нас­тър­же­те ябъл­ка или мор­ков. Сме­се­те ед­на чае­на лъ­жич­ка от пю­ре­то с ед­на кап­ка бре­зов кат­ран. Из­пий­те го с во­да. Кур­сът на ле­че­ние про­дъл­жа­ва 12 дни.
Две су­пе­ни лъ­жи­ци ко­ра от тре­пет­ли­ка за­лей­те с ча­ша вряла во­да и ос­та­ве­те да ври 10-15 ми­ну­ти, след то­ва пре­це­де­те. Прие­май­те по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца че­ти­ри пъ­ти на ден 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не. Кур­сът на ле­че­ние е 2 сед­ми­ци.

Профилактика срещу глисти е нуж­но да се про­веж­да два пъ­ти в го­ди­на­та

Ако пред­по­чи­та­те ап­теч­ни­те ле­кар­с­т­ва, при­е­май­те ги по след­на­та схе­ма: ме­ди­ка­мен­тът се пие 4-5 дни, след то­ва се пра­ви 10 дни по­чив­ка. Та­ка се про­веж­дат 3 кур­са на ле­че­ние.
Най-труд­ни за ле­че­ние са лен­то­ви­те глис­ти, осо­бе­но т. нар. со­ли­те­ри. В та­ки­ва слу­чаи по­ма­гат тик­ве­ни­те сем­ки. Мак­си­мал­на­та до­за за ле­че­ние е 400 г тик­ве­ни сем­ки. Из­чис­те­те ги, сме­ле­те ги и ги сме­се­те със за­хар. Ве­чер­та пре­ди ле­че­ни­е­то си нап­ра­ве­те про­чис­т­ва­ща клиз­ма. Ве­че­ря­та ви тряб­ва да бъ­де ле­ка, без маз­на хра­на. А един час пре­ди сън изяж­те мал­ко ри­ба с хляб. Не пий­те ни­що. Сут­рин­та, ле­жей­ки в лег­ло­то, изяж­те при­гот­ве­ни­те от ве­чер­та сем­ки, но не на­вед­нъж, а бав­но. Най-нап­ред се изяж­да пър­ва­та по­ло­ви­на от смес­та, ка­то се при­е­мат по 2 ча­е­ни лъ­жич­ки на все­ки 10 ми­ну­ти. След око­ло час по съ­щия на­чин изяж­да­те и вто­ра­та по­ло­ви­на. Нак­рая из­пий­те 2 су­пе­ни лъ­жи­ци ри­ци­но­во мас­ло. По вре­ме и след при­е­ма на тик­ве­ни­те сем­ки

не пий­те и не яж­те ни­що дру­го

Ако из­пъл­ни­те всич­ки пре­по­ръ­ки и ин­с­т­рук­ции при при­ла­га­не на та­зи про­це­ду­ра, на­ис­ти­на ще се из­ба­ви­те от глис­ти­те.
Хро­нич­на­та опи­стор­хо­за се маскира като други заболявания и може да бъде сбъркана с хро­ни­чен хо­ле­цис­тит, дуо­де­нит и пан­креат­ит. Ос­нов­ни­те сим­пто­ми са: бол­ка в гор­на­та част на сто­ма­ха, пре­дим­но от лява­та стра­на, га­де­не, не­по­но­си­мост към маз­на хра­на, су­хо­та, гор­чив вкус в ус­та­та и дру­ги. Чес­то при по-про­дъл­жи­тел­но­то й про­ти­ча­не се прояв­ява и деп­ре­сия.

СОК ОТ МОРКОВИ И ЛЮТ ЧЕРВЕН ПИПЕР УБИВАТ ПАРАЗИТИТЕ

По ка­къв на­чин вре­дят на ор­га­низ­ма хел­мин­ти­те? Как се про­веж­да ле­че­ни­е­то? Мо­жем ли да се пред­па­зим от тях?

Злат­ко Хрис­тов, Кър­д­жа­ли

Ос­нов­на­та вре­да от хел­мин­ти­те се със­тои в то­ва, че те от­де­лят ток­си­ни и дей­с­т­ват па­губ­но на нер­в­на­та сис­те­ма. Кли­нич­ни­те про­яи при бол­ни­те с хел­мин­то­за са сла­бост, гла­во­бо­лие, при­ло­ша­ва­не, пов­ръ­ща­не, по­ня­ко­га до­ри гър­чо­ве, за­гу­ба на съз­на­ние, бол­ки в мус­ку­ли­те и ста­ви­те, прис­тъ­пи на за­ду­ша­ва­не, ко­жен сър­беж, раз­лич­ни об­ри­ви.
Съ­щес­т­ву­ват ме­ди­ка­мен­тоз­ни и фи­то­те­ра­пев­тич­ни ме­то­ди на ле­че­ние про­тив па­ра­зи­ти. Но ос­нов­но­то си ос­та­ва наб­лю­де­ни­е­то при ле­ка­ря, за­що­то са­ма­та про­це­ду­ра и ле­че­ние чрез де­хел­мин­ти­за­ция има и дос­та се­ри­оз­ни про­ти­во­по­ка­за­ния. В ме­ди­цин­с­ка­та прак­ти­ка до­ри има слу­чаи, ко­га­то опе­ри­ран доб­ро­ка­чес­т­вен “ту­мор” се оказ­ва не дру­го, а ня­как­ви па­ра­зи­ти.
Ос­вен ос­т­ри­ци и ас­ка­ри­ди, в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм мо­же да жи­ве­ят и дру­ги ви­до­ве глис­ти. Те се от­к­ри­ват мно­го труд­но, но чо­век усе­ща, че не­що не е на­ред. В та­ки­ва слу­чаи яж­те кол­ко­то мо­же по­ве­че су­ро­ви мор­ко­ви, а още по-доб­ре пий­те сок от мор­ко­ви. Ре­дов­но включ­вай­те в ме­ню­то си и лю­тив чер­вен пи­пер.
Мно­го опас­ни са со­ли­те­ри­те, за­що­то тех­ни­те ли­чин­ки пъ­те­шес­т­ват по це­лия ор­га­ни­зъм с кръ­во­обращението и мо­гат да ув­ре­дят ор­га­ни и тъ­ка­ни и да стиг­нат поч­ти до глав­ния мо­зък и очи­те. В то­зи слу­чай е за­дъл­жи­тел­но да се про­ве­де ле­че­ние, мо­же пак с тик­ве­ни сем­ки. По­ле­зен е и ек­с­т­рак­тът от пап­рат, но про­це­ду­ра­та е по-труд­на за из­пъл­не­ние.
Един от най-опас­ни­те па­ра­зи­ти е опис­тор­хо­за­та. Тя мо­же да пре­диз­ви­ка до­ри прис­тъ­пи на епи­леп­сия. Тя мо­же да се премахне чрез мла­ди кед­ро­ви пло­до­ве. Яж­те ги в про­дъл­же­ние на 2 сед­ми­ци, но през те­зи дни не при­е­май­те ни­то ме­со, ни­то ри­ба. Ако из­пол­з­ва­те уз­ре­ли кед­ро­ви пло­до­ве, ле­че­ни­е­то е по-про­дъл­жи­тел­но.

МАЛКИТЕ ГАДИНКИ СА ВИНОВНИЦИ ЗА КУП ЗАБОЛЯВАНИЯ

Мо­же ли глис­ти­те да при­чинят по-се­риоз­ни за­бол­ява­ния?

Ро­сен Геор­гиев, Вар­на

Кол­ко­то и да ви зву­чи не­ве­роя­тно, глис­ти­те стоят в ос­но­ва­та на мно­го се­риоз­ни за­бол­ява­ния. Ще из­броим са­мо някои от тях - але­рги­я, диа­бет, скле­ро­за, деп­ре­сия, прос­та­тит, сър­деч­но­съ­до­ви и он­ко­ло­гич­ни за­бол­ява­ния и до­ри на­ру­ша­ва­не на по­тен­ция­та.
Та­ка на­ре­че­ни­те ас­ка­ри­ди са ед­ни от най-опа­сни­те па­ра­зи­ти, за­що­то мо­гат да до­ве­дат до мно­го се­риоз­ни бо­лес­ти ка­то мно­жес­тве­на скле­ро­за и ув­реж­да­не на мо­зъ­ка, как­то и до ин­султ и разс­трой­ство на цен­трал­на­та нер­вна сис­те­ма. За­то­ва, до­ри са­мо с про­фи­лак­тич­на цел, е же­ла­тел­но от вре­ме на вре­ме да взе­ма­те таб­лет­ки про­тив глис­ти.