Кли­нич­ни­те про­яв­и на ос­те­о­хон­д­ро­за­та за­ви­сят от ни­во­то на ув­реж­да­не на гръб­нач­ния стълб и от то­ва в ка­къв ста­дий е раз­ви­ва­щият се про­цес. При ув­реж­да­не на ший­ната част из­т­ръп­ват пръс­ти­те на ръ­це­те. При ув­реж­да­не на по­яс­ната част се по­я­вя­ват прог­ре­си­ра­щи бол­ки в гър­ба и кра­ка­та, как­то и на­ру­ше­ния на фун­к­ци­и­те в та­зо­ви­те ор­га­ни. Кол­ко­то по-го­ля­ма е хер­ни­я­та, тол­ко­ва по-сил­ни са бол­ки­те.
Стра­дам от дис­ко­ва хер­ния. Бях при мно­го ле­ка­ри, но ни­кой не мо­жа да ми по­мог­не до­се­га. Аз съм на 26 го­ди­ни. Как­во да пра­вя?

Калина Петрова, Варна

В ос­но­ва­та на ва­ше­то за­бо­ля­ва­не стои ос­те­о­хон­д­ро­за­та. То­ва е дис­т­ро­фич­но из­ме­не­ние на кос­ти­те на гръб­нач­ния стълб и став­ни­те хру­щя­ли - дис­ко­ве­те меж­ду преш­ле­ни­те. В тях се раз­ви­ва дес­т­рук­ция (раз­ру­ша­ва­не на кос­ти­те). Ос­вен то­ва се стес­ня­ват ка­нал­че­та­та, през ко­и­то пре­ми­на­ват нер­ви­те, както и гръб­нач­но­мо­зъч­ни­ят ка­нал.
Дис­ко­ве­те се де­фор­ми­рат, на­ма­ля­ват като раз­ме­ри, раз­къс­ват се и из­па­дат - ето то­ва се на­ри­ча дис­ко­ва хер­ния. В по-теж­ки слу­чаи те при­тис­кат гръб­нач­ни­я мо­зък, а то­ва во­ди до пъл­на не­под­виж­ност на чо­ве­ка.
Про­це­сът прог­ре­си­ра, има сис­те­мен ха­рак­тер и ув­реж­да ед­на или дру­га част на гръб­нач­ния стълб, най-чес­то по­яс­ната.

ОПИ­ТАЙ­ТЕ ЛЕ­ЧЕ­НИЕ С КЛА­СИ­ЧЕС­КА ХО­МЕ­О­ПА­ТИЯ

Ле­че­ни­е­то на ос­те­о­хон­д­ро­за­та се със­тои от ме­ди­ка­мен­тоз­но обез­бо­ля­ва­не, ле­чеб­на физ­кул­ту­ра, ма­саж, иг­ло­реф­лек­со­те­ра­пия. Но це­ли­ят то­зи ле­че­бен про­цес са­мо смек­ча­ва ос­т­ро­та­та на бол­ки­те. Той не мо­же да из­ле­ку­ва бо­лест­та, която се връ­ща при все­ки удо­бен слу­чай.
В по-теж­ки слу­чаи и при неп­рес­тан­ни бол­ки ле­ка­ри­те пред­ла­гат опе­ра­ция за от­с­т­ра­ня­ва­не на раз­ру­ше­ния диск, ка­то след то­ва съ­е­ди­ня­ват съ­сед­ни­те преш­ле­ни или пос­та­вят из­кус­т­ве­на ста­ва. Опе­ра­ци­я­та, как­то и ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние,

от­с­т­ра­ня­ва сим­п­то­ми­те на бо­лест­та, но не и при­чи­ни­те

Из­мес­т­ва­не­то на дис­ко­ве­те и бол­ки­те са след­с­т­вие от бо­лест­та. Ос­те­о­хон­д­ро­за­та про­дъл­жа­ва да прог­ре­си­ра, а бол­ки­те ос­та­ват и след опе­ра­ци­я­та. Кол­ко­то и да се ста­ра­ят ле­ка­ри­те да пре­ус­та­но­вят дис­т­ро­фи­я­та на гръб­нач­ния стълб, то­ва е не­въз­мож­но, за­що­то бо­лест­та “си намира” дру­го мяс­то. Тряб­ва да се от­к­ри­ят при­чи­ни­те и да се от­с­т­ра­нят пос­лед­с­т­ви­я­та.
Съв­ре­мен­на­та офи­ци­ал­на ме­ди­ци­на при­ла­га не са­мо ан­ти­би­о­ти­ци, ви­та­ми­ни и хор­мо­ни, но и хо­ме­о­па­тич­но ле­че­ние.
Ос­те­о­хон­д­ро­за­та на гръб­нач­ния стълб се по­я­вя­ва в ре­зул­тат на мно­гоб­рой­ни и раз­но­об­раз­ни при­чи­ни. При един бол­ки­те се по­я­вя­ват след ка­то го е на­пус­на­ла же­на му, при друг - след ле­кар­с­т­ве­но от­ра­вя­не, при тре­ти - след ин­тен­зив­но ле­че­ние на брон­хи­ал­на­та ас­т­ма.
А вся­ко ед­но ле­че­ние, про­ве­де­но без ог­лед на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те при­чи­ни, ви­на­ги е об­ре­че­но на не­ус­пех. За­то­ва ви съ­вет­ва­ме - опи­тай­те ле­че­ние с кла­си­чес­ка хо­ме­о­па­тия.