Аме­ри­кан­с­ки­те уче­ни раз­би­ха ми­та за “ле­ка­та” на­пит­ка. Ка­фе­то без ко­фе­ин е опас­но за сър­це­то. До то­зи не­о­чак­ван из­вод дос­тиг­на­ха изследователи от Аме­ри­кан­с­ко­то кар­ди­о­ло­гич­но об­щес­т­во.
В хо­да на из­с­лед­ва­ни­я­та са наб­лю­да­ва­ни 187 души, ко­и­то упот­ре­бя­ват обик­но­ве­но ка­фе и кафе без ко­фе­ин. Опи­тът про­дъл­жил три ме­се­ца. До­ка­то уче­ни­те из­мер­ва­ли по­ка­за­ни­я­та на сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма на па­ци­ен­ти­те, те тряб­ва­ло да пи­ят най-мно­го до 6 чаш­ки на ден.
Ре­зул­та­ти­те по­ка­за­ли, че ка­фе­то без ко­фе­ин уве­ли­ча­ва с 18% ни­во­то на мас­т­ни­те клет­ки, от ко­и­то се об­ра­зу­ва “ло­шият” хо­лес­те­рол, кой­то на свой ред про­во­ки­ра по­я­вя­ва­не­то на ате­рос­к­ле­ро­за. Ос­вен то­ва той по­ви­ша­ва с 8% ни­во­то на бел­тъ­чи­ни­те (апо­ли­поп­ро­те­ин В), кой­то съ­що е свър­зан с “ло­шия” хо­лес­те­рол.
Аме­ри­кан­с­ки­те уче­ни са на мне­ние, че проб­ле­мът на “ле­ко­то” ка­фе е в съ­дър­жа­щи­те се в не­го мно­го маз­ни­ни, ко­и­то са не по-мал­ко вред­ни от са­мия ко­фе­ин.
По мне­ни­е­то на един от ав­то­ри­те на из­с­лед­ва­не­то - кар­ди­о­ло­га Ро­бърт Су­пер­ко, те­зи по­ка­за­те­ли наг­лед­но до­каз­ват, че ме­ди­ци­на­та тряб­ва да е по-ин­ди­ви­ду­ал­но на­со­че­на: то­ва, ко­е­то е доб­ро за ед­ни, мо­же да бъ­де опас­но за дру­ги па­ци­ен­ти. Ако чо­век е обез­по­ко­ен от ви­со­ко­то съ­дър­жа­ние на маз­ни­ни и хо­лес­те­рол в ор­га­низ­ма си, не си стру­ва, без да е по­мис­лил пре­ди то­ва, да пре­ми­на­ва към пи­е­не­то на без­ко­фе­и­но­во ка­фе.
В Бри­тан­с­ка­та асо­ци­а­ция по ка­фе­то смя­тат, че ма­кар и то­ва из­с­лед­ва­не да пре­диз­вик­ва ин­те­рес, ре­зул­та­ти­те му не са дос­та­тъч­ни, за да се пра­вят ед­ноз­нач­ни из­во­ди за вре­да­та от без­ко­фе­и­но­вата напитка.
Сред бъл­гар­с­ки­те ди­е­то­ло­зи ня­ма един­но мне­ние за то­ва кое ка­фе е по-вред­но - със или без ко­фе­ин. Фун­да­мен­тал­ни из­с­лед­ва­ния у нас по то­зи по­вод не са пра­ве­ни.
Око­ло ка­фе­то без ко­фе­ин се во­дят мно­го спо­ро­ве. Про­из­во­ди­те­ли­те от­с­то­я­ват ед­на глед­на точ­ка, а ди­е­то­ло­зи­те - дру­га. Ка­то ед­на от вер­си­и­те мо­же да при­е­мем, че за­мес­ти­тел­ни­те про­дук­ти, би­ло то ка­фе без ко­фе­ин или за­мес­ти­те­ли­те на за­хар­та, не са по­лез­ни за ор­га­низ­ма. Та на­ли при при­е­ма­не­то на те­зи про­дук­ти ор­га­низ­мът за­поч­ва да про­из­веж­да съ­от­вет­ни­те фер­мен­ти, ка­то си “мис­ли”, че е при­ел на­ту­ра­лен про­дукт, а не за­мес­ти­тел, но се оказ­ва из­лъ­ган. При то­ва в ка­фе­то без ко­фе­ин се съ­дър­жат хи­ми­чни до­бав­ки. За­се­га не е до­ка­за­но 100%, че те на­ис­ти­на са вред­ни, оба­че не е из­к­лю­че­но в дъл­гос­ро­чен план да се ока­же, че та­зи хи­мия е неп­ри­ем­ли­ва за ор­га­низ­ма.
При то­ва мо­да­та да се пие ка­фе без ко­фе­ин, ко­я­то от­дав­на бу­шу­ва на за­пад, ве­че има по­чи­та­те­ли и в Бъл­га­рия. На раф­то­ве­те в ма­га­зи­ни­те има ве­че не са­мо внос­но про­из­вод­с­т­во, но и на­ше - бъл­гар­с­ко.
По ду­ми­те на един от пред­с­та­ви­те­ли­те на го­ля­ма тър­гов­с­ка мре­жа тър­се­не­то на без­ко­фе­и­но­во ка­фе не е го­ля­мо, но пос­то­ян­но на­рас­т­ва. Ос­нов­но се ку­пу­ва от зак­ле­ти ка­фед­жии, ко­и­то имат проб­ле­ми със сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма или ко­и­то са ре­ши­ли да се пог­ри­жат по-доб­ре за здра­ве­то си.
От­к­ри­ти­е­то на аме­ри­кан­с­ки­те ди­е­то­ло­зи ще ги ра­зо­ча­ро­ва със си­гур­ност: ако ле­ка­рят им е заб­ра­нил да пи­ят ка­фе, ни­как­ви за­мес­ти­те­ли ня­ма да по­мог­нат.