В пос­лед­но вре­ме за­чес­ти­ха пис­ма­та до ре­дак­ци­я­та на вестник “Док­тор”, в ко­и­то се за­да­ват въп­ро­си за свръ­хак­тив­ния пи­ко­чен ме­хур. По­мо­лих­ме на­шия кон­сул­тант док­тор Въл­ка­нов, спе­ци­а­лист-уро­лог, да от­го­во­ри на множеството чи­та­тел­с­ки въп­ро­си за то­ва за­бо­ля­ва­не.
- Д-р Въл­ка­нов, раз­ка­же­те не­що по­ве­че на на­ши­те чи­та­те­ли за за­бо­ля­ва­не­то свръ­хак­ти­вен пи­ко­чен ме­хур.
- На­и­ме­но­ва­ни­е­то на за­бо­ля­ва­не­то, за ко­е­то ще го­во­рим, е мал­ко поз­на­то на чи­та­те­ли­те, но сим­п­то­ми­те му са поз­на­ти на дос­та па­ци­ен­ти, за­що­то на­ру­ша­ват качеството им на жи­вот. То е оп­ре­де­ле­но ка­то от­дел­но за­бо­ля­ва­не в кла­си­фи­ка­ци­я­та на уро­ло­гич­ни­те за­бо­ля­ва­ния през 2006 г. на све­тов­ния кон­г­рес по уро­ло­гия в Кей­п­та­ун и за­ся­га око­ло 20 ми­ли­о­на жи­те­ли на Ев­ро­па.
- За­що смя­та­те, че тряб­ва да се от­де­ли по-спе­ци­ал­но вни­ма­ние на то­ва за­бо­ля­ва­не?
- Раз­г­леж­дам го в де­тай­ли, за­що­то мно­го чес­то в прак­ти­ка­та се при­е­ма, че става дума за цис­тит и ес­тес­т­ве­но ле­че­ни­е­то ня­ма ефект, ка­то в съ­що­то вре­ме се от­ла­га сро­кът за нав­ре­мен­но­то му ле­че­ние.
- Кои са най-ха­рак­тер­ни­те му сим­п­то­ми?
- За­бо­ля­ва­не­то пред­с­тав­ля­ва ­ком­п­лекс от че­ти­ри сим­п­то­ма, съ­че­та­ни по­меж­ду им:

1. вне­за­пен и не­у­дър­жим по­зив за ури­ни­ра­не;
2. не­вол­но из­пус­ка­не на ури­на, съп­ро­во­де­но или пред­шес­т­ва­но от не­у­дър­жим по­зив;
3. чес­то ури­ни­ра­не, ко­е­то обик­но­ве­но е съп­ро­во­де­но от не­у­дър­жим по­зив за уриниране, със или без из­пус­ка­не;
4. чес­то нощ­но ури­ни­ра­не, ко­е­то е съп­ро­во­де­но от не­у­дър­жим по­зив, със или без из­пус­ка­не по мал­ка нуж­да.


- Как­во раз­би­ра­те под нор­ма­лен брой ури­ни­ра­ния?
- Нор­мал­на­та фи­зи­о­ло­гия на пи­коч­ния ме­хур е пос­то­я­нен про­цес на из­пъл­ва­не­то и из­п­раз­ва­не­то му, ко­е­то се кон­т­ро­ли­ра от цен­т­ро­ве­те на ури­ни­ра­не в глав­ния, гръб­нач­ния мо­зък и нер­в­ни­те об­ра­зу­ва­ния око­ло и в пи­коч­ния ме­хур. Нор­мал­ни­ят обем на ме­ху­ра дос­ти­га до 500-600 мл и чо­век по­лу­ча­ва по­зив за ури­ни­ра­не при обем око­ло 250-300 мл, т.е. нор­мал­ни­ят брой ури­ни­ра­ния за 24 ча­са е осем.
- Как се от­ра­зя­ва то­ва за­бо­ля­ва­не вър­ху нор­мал­ния ри­тъм на жи­вот на па­ци­ен­ти­те?
- На­ру­ше­ни­я­та на нор­мал­на­та фи­зи­о­ло­гия во­дят до от­ра­же­ние вър­ху нор­мал­ния ри­тъм на жи­вот на па­ци­ен­ти­те. Те имат неп­ре­къс­на­та нуж­да от то­а­лет­на, ко­е­то пос­те­пен­но ог­ра­ни­ча­ва из­ли­за­ни­я­та, а за­ед­но с то­ва и со­ци­ал­ни­те им кон­так­ти.
Ре­ду­ци­рат при­е­ма на теч­нос­ти и от­бяг­ват по­ло­ви­те кон­так­ти. По­я­вя­ва се не­об­хо­ди­мост от пам­пер­си, ко­е­то ги пра­ви за­ви­си­ми и потиснати. По­ви­ша­ва се с око­ло 34 про­цен­та опас­ност­та от трав­ми, осо­бе­но при ин­ва­ли­ди и въз­рас­т­ни хо­ра. И не на пос­лед­но мяс­то по зна­чи­мост - по­ви­ша­ват се фи­нан­со­ви­те раз­хо­ди - из­чис­ле­но е, че за един та­къв па­ци­ент са не­об­хо­ди­ми го­диш­но око­ло 500-800 ев­ро.
- Как­во се взе­ма пред­вид при пос­та­вя­не­то на ди­аг­но­за­та?
- Пос­та­вя­не­то на диг­но­за­та изис­к­ва старателно снемане на анам­не­за­та на па­ци­ен­та, ка­то се изяс­ня­ват оп­лак­ва­ни­я­та и от­ко­га да­ти­рат те. Пра­ви се об­с­то­ен прег­лед, а съ­що и ла­бо­ра­тор­ни и апа­рат­ни из­с­лед­ва­ния.
- Д-р Въл­ка­нов, по ка­къв на­чин чо­век мо­же да съх­ра­ни нор­мал­но­то си ури­ни­ра­не?
- Нор­мал­но­то ури­ни­ра­не за­ви­си от със­то­я­ни­е­то на пи­коч­ния ме­хур и ор­га­ни­те око­ло не­го, как­то и от със­то­я­ни­е­то на нер­в­на­та сис­те­ма ка­то кон­т­ро­ли­ра­ща про­це­са. За­то­ва при тър­се­не­то на при­чи­ни­те тряб­ва да се имат пред­вид след­ни­те мо­мен­ти:

1. бо­лес­ти­те на пи­коч­ния ме­хур - ту­мо­ри на пи­коч­ния ме­хур, ка­мъ­ни в пи­коч­ния ме­хур, хро­нич­ни ин­тер­с­ти­ци­ал­ни цис­ти­ти, ди­вер­ти­ку­ли и др.;
2. ги­не­ко­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния и за­бо­ля­ва­ния на де­бе­ло­то чер­во;
3. за­ха­рен ди­а­бет;
4. нев­ро­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния на цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма и гръб­нач­ния мо­зък;
5. пси­хич­ни от­к­ло­не­ния.


- Кое е спе­ци­фич­но­то на то­ва за­бо­ля­ва­не, ко­е­то го раз­ли­ча­ва от дру­ги с по­доб­ни сим­п­то­ми?
- При оп­ре­де­ля­не на ди­аг­но­за­та за­бо­ля­ва­не­то след­ва да се раз­г­ра­ни­чи от дру­ги ви­до­ве из­пус­ка­не по мал­ка нуж­да ка­то стрес, ин­кон­ти­нен­ция - по­ви­ша­ва­не на ко­рем­но­то на­ля­га­не при ки­ха­не, каш­ля­не, вди­га­не на те­жес­ти, или при сме­се­на­та ин­кон­ти­нен­ция.
- Кои спе­ци­а­лис­ти ос­вен уро­ло­зи­те са ан­га­жи­ра­ни с ди­аг­нос­ти­ка­та и ле­че­ни­е­то на за­бо­ля­ва­не­то?
- Из­б­ро­я­ва­не­то на при­чи­ни­те на свръ­хак­тив­ния пи­ко­чен ме­хур оп­ре­де­ля и еки­па от спе­ци­а­лис­ти, кой­то тряб­ва да се вклю­чи в ди­аг­нос­ти­ка­та и ле­че­ни­е­то. То­ва са: уро­лог, АГ спе­ци­а­лис­ти, нев­ро­лог, ен­док­ри­но­лог, пси­хи­а­тър, мик­ро­би­о­лог и кли­нич­на ла­бо­ра­то­рия, спе­ци­а­лист по об­раз­ни из­с­лед­ва­ния - рен­т­ге­но­лог и ехог­ра­фия.
- Ос­та­на да спо­ме­нем и за ле­че­ни­е­то на то­ва за­бо­ля­ва­не. Всъщ­ност - най-важ­но­то!
- Ле­че­ни­е­то е пре­дим­но ме­ди­ка­мен­тоз­но с ан­ти­мус­кари­но­ви пре­па­ра­ти, след ка­то се пре­мах­нат па­то­ло­гич­ни­те про­це­си, при по­ло­же­ние че съ­щес­т­ву­ват та­ки­ва. Ме­ха­низ­мът на дей­с­т­вие на ле­кар­с­т­ва­та се ос­но­ва­ва на по­тис­ка­не на во­ле­ви­те кон­т­рак­ции на пи­коч­ния ме­хур и по­ви­ша­ва­не на обе­ма му, ка­то се от­ло­жи на­чал­ни­ят по­зив за ури­ни­ра­не. Ле­че­ни­е­то е дъл­гот­рай­но - от 6 ме­се­ца до 2 го­ди­ни, а при ня­кои па­ци­ен­ти се на­ла­га и постоянно ле­че­ние.
Дъл­гот­рай­но­то ле­че­ние крие рис­ко­ве от стра­нич­ни ефек­ти ка­то су­хо­та в ус­та­та, за­пек, за­мъг­ле­но зре­ние, га­де­не и пов­ръ­ща­не. При пос­лед­но­то по­ко­ле­ние ме­ди­ка­мен­ти те са зна­чи­тел­но ре­ду­ци­ра­ни - до 10% и дос­ти­гат до 70% при не­се­лек­тив­ни­те ан­ти­мус­ка­ри­но­ви пре­па­ра­ти. Пре­па­ра­тът, кой­то в мо­мен­та е най-раз­п­рос­т­ра­нен за ле­че­ние, е се­лек­ти­вен ан­ти­мус­кар­инов, с тър­гов­с­ко­то на­и­ме­но­ва­ние Ве­зи­кер (со­ли­фе­на­цин).
- Как­во ще пре­по­ръ­ча­те на на­ши­те чи­та­те­ли, ко­и­то имат по­доб­ни оп­лак­ва­ния?
- Ис­кам да пре­по­ръ­чам на па­ци­ен­ти с по­доб­на сим­п­то­ма­ти­ка да се кон­сул­ти­рат на пър­во мяс­то с уро­лог или АГ спе­ци­а­лист, ко­и­то да пре­це­нят по-на­та­тъш­ния ход на из­с­лед­ва­ни­я­та и да наз­на­чат съ­от­вет­но­то ле­че­ние.

Ед­но ин­тер­вю на Ми­ле­на ВА­СИ­ЛЕ­ВА