Ако сто­и­те по цял ден зад бю­ро или пред ком­пю­тър, или пък ра­бо­та­та ви за­дъл­жа­ва да сте пра­ви по-про­дъл­жи­тел­но вре­ме - то­га­ва е ху­ба­во да се по­раз­д­виж­ва­те на все­ки час нап­ред-на­зад  из ста­я­та и да пра­ви­те кръ­го­об­раз­ни дви­же­ния ту с еди­ния, ту с дру­гия крак.
Бих­те ли ми да­ли ня­как­ви съ­ве­ти за то­ва как да се спа­ся от ус­лож­не­ни­я­та на раз­ши­ре­ни­те ве­ни, ко­и­то имам и ко­и­то все още са в на­ча­лен ста­дий на бо­лест­та.

Пе­тя Ва­си­ле­ва, Ве­лин­г­рад

- Раздвижвайте се ако пъ­ту­ва­те по-про­дъл­жи­тел­но вре­ме с влак, ко­ла или са­мо­лет, за­що­то хо­де­не­то е най-доб­ро­то уп­раж­не­ние за дви­же­ни­е­то на кръв­та във ве­ни­те, .
- Оп­ре­де­ле­ни спор­то­ве съ­що по­ма­гат - плу­ва­не, бя­га­не, ка­ра­не на ко­ле­ло и всич­ки ви­до­ве тан­ци. Не са под­хо­дя­щи за хо­ра с раз­ши­ре­ни ве­ни са­мо те­ни­сът, хан­д­ба­лът и бас­кет­бо­лът.
- Про­дъл­жи­тел­но­то из­ла­га­не на слън­це не се от­ра­зя­ва доб­ре на раз­ши­ре­ни­те ве­ни, за­то­ва тряб­ва да се из­бяг­ва, до­ри и ко­га­то сте на мо­ре. Ог­ра­ни­че­те из­пол­з­ва­не­то и на топ­ла ко­ла мас­ка. Го­ре­щи­те ва­ни и са­у­ни съ­що тряб­ва да се из­бяг­ват. По-доб­ре ще се по­чув­с­т­ва­те, ако ве­чер об­ли­ва­те кра­ка­та си със сту­ден душ от­до­лу на­го­ре а пос­ле ги вди­га­те на­ви­со­ко, по­не за по­ло­вин час.
- Пос­то­ян­ни­ят за­пек и из­лиш­ни­те ки­лог­ра­ми съ­що вли­я­ят зле на раз­ши­ре­ни­те ве­ни. Спе­ци­а­лис­ти­те пре­по­ръч­ват да ог­ра­ни­чи­те маз­ни­ни­те, тлъс­то­то ме­со, ка­фе­то и ал­ко­хо­ла, да яде­те по­ве­че пло­до­ве, зе­лен­чу­ци и пъл­но­зър­нест хляб. А що се от­на­ся до теч­нос­ти­те - тряб­ва да из­пи­ва­те по­не 1.5 л во­да на ден.
- То­ва за­бо­ля­ва­не се вли­яе и от дре­хи­те, ко­и­то но­сим - те тряб­ва да са сво­бод­ни. Тес­ни­те дре­хи при­тис­кат ве­ни­те и пре­чат на ве­ноз­но­то от­ти­ча­не, за­то­ва не но­се­те кор­се­ти, впи­ти пан­та­ло­ни и ко­ла­ни.
- Важ­на ро­ля в та­зи си­ту­а­ция имат и обув­ки­те - хо­ра­та с раз­ши­ре­ни ве­ни тряб­ва да из­бяг­ват как­то обув­ки с рав­на под­мет­ка, та­ка и обув­ки с ток­че­та, по-ви­со­ки от 5см. Най-доб­ри­ят ток за тях е с ви­со­чи­на меж­ду 3 и 5 см.
- Ху­ба­во е, ако по вре­ме на сън под кра­ка­та ви има въз­г­лав­ни­ца с ви­со­чи­на 10-15 см, за да се от­ти­ча кръв­та по-лес­но към сър­це­то, до­ка­то спи­те.
Ма­са­жи­рай­те са­ми кра­ка­та си въз­мож­но най-чес­то и по вся­ко вре­ме - за­поч­вай­те раз­мач­к­ва­не­то от хо­ди­ла­та и про­дъл­жа­вай­те на­го­ре. Мо­же­те и да си пра­ви­те ня­кол­ко уп­раж­не­ния вкъ­щи - съв­сем еле­мен­тар­ни, ка­то стъп­ва­не на пръс­ти 10 пъ­ти, пос­ле на пе­ти - 10 пъ­ти, а след то­ва на пръс­ти и пе­ти - още 10 пъ­ти. Пра­ве­те уп­раж­не­ни­я­та: ка­ра­не на ко­ле­ло в лег­на­ло по­ло­же­ние, кръс­тос­ва­не на кра­ка­та ка­то но­жи­ца или кръ­го­ве с все­ки крак - все по 10 пъ­ти.