От жлъч­нока­мен­на бо­лест стра­да поч­ти 32 на сто от на­се­ле­ние­то. Ако бо­лес­тта се ле­ку­ва в ра­нен ста­дий, мо­же да се га­ран­ти­ра стопро­цен­то­во из­ле­ку­ва­не.
Знаете ли, че ако вземете парче месо и го сложите в буркан със сок от задстомашната жлеза, за няколко часа от него няма да остане нищо! Се­га да си пред­с­та­вим, че то­зи сок не из­ли­за от зад­с­то­маш­на­та жле­за и не оти­ва в чер­ва­та. Как­во ще ста­не с жле­за­та - ще се раз­т­во­ри в соб­с­т­ве­ния си сок.

Точ­но та­ка се про­я­вя­ва пан­к­ре­а­ти­тът


В ня­кои слу­чаи то­ва за­бо­ля­ва­не се­ри­оз­но зас­т­ра­ша­ва чо­веш­кия жи­вот. За­то­ва се на­ла­га ин­тен­зив­но ле­че­ние, и то не къ­де да е, а в хи­рур­гич­но­то от­де­ле­ние, а по­ня­ко­га и в ре­а­ни­ма­ци­я­та. За съ­жа­ле­ние, про­фи­лак­ти­ка­та и ди­аг­нос­ти­ка­та на панкреатита все още не са съ­вър­ше­ни.
Най-опас­на за жи­во­та е ос­т­ра­та фор­ма на за­бо­ля­ва­не­то. Со­кът, кой­то про­из­веж­да пан­к­ре­а­сът, съ­дър­жа го­ля­мо ко­ли­чес­т­во фер­мен­ти, ко­и­то раз­т­ва­рят бел­тъ­ци­те, маз­ни­ни­те и въг­ле­хид­ра­ти­те. При нор­мал­на си­ту­а­ция то­зи сок пос­тъп­ва в чер­ва­та и учас­т­ва в хра­нос­ми­ла­не­то. Ако от­ти­ча­не­то му обаче се на­ру­ши по ня­как­ви при­чи­ни, а жле­за­та про­дъл­жа­ва да го про­из­веж­да, аг­ре­сив­ни­те фер­мен­ти вли­зат в ко­рем­на­та об­ласт и за­поч­ват да уби­ват всич­ко, как­во­то срещ­нат по пъ­тя си. Да не го­во­рим за то­ва, че при пан­к­ре­а­тит всич­ки тъ­ка­ни в об­ласт­та на зад­с­то­маш­на­та жле­за из­г­леж­дат ка­то сва­ре­ни.
Опас­ност­та от то­ва за­бо­ля­ва­не ид­ва от фак­та, че то пре­диз­вик­ва сис­тем­ни на­ру­ше­ния в ня­кол­ко от сис­те­ми­те в ор­га­низ­ма.

Въз­ник­ват из­ме­не­ния в ра­бо­та­та на бъб­ре­ци­те, чер­ния дроб и сър­це­то


По­лу­ча­ва се та­ка, че в един мо­мент в ор­га­низ­ма на бол­ния мо­гат да прес­та­нат да ра­бо­тят нор­мал­но всич­ки сис­те­ми. При теж­ка фор­ма (спо­ред пос­лед­на­та ста­тис­ти­ка в 15 про­цен­та от слу­ча­и­те) се раз­ви­ва пан­к­ре­о­нев­ро­за - умър­т­вя­ва­не на зад­с­то­маш­на­та жле­за. Нек­ро­тич­ни­ят про­цес мо­же да се раз­п­рос­т­ра­ни и вър­ху съ­сед­ни­те ор­га­ни, а със­то­я­ни­е­то им да се ус­лож­ни и да се раз­вие пе­ри­то­нит.
Най-чес­то сре­ща­на­та при­чи­на за опи­са­ни­те по-го­ре неп­ри­ят­нос­ти е ка­мъ­кът, кой­то из­ли­за от жлъч­ния ме­хур и се зас­то­по­ря­ва ня­къ­де из жлъч­ни­те пъ­ти­ща. Ана­то­мич­но чо­ве­кът е ус­т­ро­ен та­ка, че жлъч­ни­те пъ­ти­ща и про­то­ци­те на зад­с­то­маш­на­та жле­за имат ед­но об­що на­ча­ло. Ако ка­мъ­кът го бло­ки­ра, за­поч­ва да се раз­ви­ва хи­пер­тен­зия, то­ест по­ви­ше­но на­ля­га­не на пан­к­ре­а­тич­ния сок в зад­с­то­маш­на­та жле­за. За да се из­чис­тят нат­ру­па­ни­те фер­мен­ти и жле­за­та да за­ра­бо­ти нор­мал­но, тряб­ва да се от­с­т­ра­ни ка­мъ­кът.
То­зи ва­ри­ант на за­бо­ля­ва­не­то по-ско­ро е ха­рак­те­рен за же­ни­те, за­що­то те мно­го по­ве­че стра­дат от ка­мъ­ни в жлъч­ка­та.

При мъ­же­те ситуацията е друга

При тях глав­ни­ят ви­нов­ник за пан­к­ре­а­ти­та е ал­ко­хо­лът. Осо­бе­но ко­га­то се при­е­ма в го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва и с не­доб­ро ка­чес­т­во. Кол­ко­то по­ве­че ток­сич­ни ве­щес­т­ва съ­дър­жа ал­ко­хо­лът, тол­ко­ва по-труд­но ра­бо­ти зад­с­то­маш­на­та жле­за.
В по-ред­ки слу­ча­и пан­к­ре­а­ти­тът въз­ник­ва по­ра­ди на­не­се­на трав­ма - нап­ри­мер след си­лен удар в ко­ре­ма.
Въз­мож­но е пан­к­ре­а­тит да въз­ник­не и след при­е­ма­не­то на ня­кои ви­до­ве ле­кар­с­т­ва, ко­и­то ор­га­низ­мът не по­на­ся.
Да до­пус­нем, че де­сет чо­ве­ка са отиш­ли на рес­то­рант и са ве­че­ря­ли с не осо­бе­но ка­чес­т­вен про­дукт, за­ра­зен със сал­мо­не­ло­за. Де­вет от те­зи де­сет ду­ши се нат­ра­вят и по­па­дат в ин­фек­ци­оз­но­то от­де­ле­ние, къ­де­то са из­ле­ку­ва­ни на­пъл­но. При един оба­че сал­мо­не­ло­за­та е за­сег­на­ла и дру­ги ор­га­ни ос­вен сто­маш­но-чрев­ния тракт и той се раз­бо­ля­ва от пан­к­ре­а­тит.

Ле­че­ни­е­то на все­ки бо­лен е раз­лич­но


Ако пан­к­ре­а­ти­тът е свър­зан с жлъч­но­ка­мен­на­та бо­лест, ще се на­ло­жи да се от­с­т­ра­ни не са­мо за­сед­на­ли­ят в жлъч­ни­те пъ­ти­ща ка­мък, а и це­ли­ят жлъ­чен ме­хур. До­ри ако той не е въз­па­лен и ня­ма ни­как­ви приз­на­ци за хо­ле­цис­тит. Та­ка че до­ка­то има опас­ност от за­сед­на­лия в жлъч­ни­те пъ­ти­ща ка­мък, има опас­ност и от то­ва бол­ни­ят да се раз­бо­лее от пан­к­ре­а­тит.
При бол­ни­те, ко­и­то ре­дов­но все­ки ден упот­ре­бя­ват ал­ко­хол, из­хо­дът е един - да прес­та­нат да пи­ят.
Пан­к­ре­а­тит мо­же да въз­ник­не и при де­сет­го­диш­но де­те, ма­кар и не в та­ка­ва аг­ре­сив­на фор­ма, как­ва­то е при въз­рас­т­ни­те.
При­чи­ни­те за не­го­во­то въз­ник­ва­не са раз­лич­ни:

- ув­ре­де­на зад­с­то­маш­на жле­за от раз­лич­ни мик­ро­ор­га­низ­ми;
- глис­ти;
- ста­фи­ло­ко­ки;
- ви­ру­си и ос­т­ри рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния;
- не­до­ле­ку­ва­но ин­фек­ци­оз­но ог­ни­ще в жлъч­ни­те пъ­ти­ща или в чер­ва­та.

Ди­аг­но­за­та и у нас, и в чуж­би­на, най-чес­то се пос­та­вя по оцен­ка на ос­нов­ния фер­мент на зад­с­то­маш­на­та жле­за - ами­ла­за. То­зи фер­мент раз­т­ва­ря въг­ле­хид­ра­ти­те. Ди­аг­но­за­та мо­же да се оп­ре­де­ли още по кръв­та или по ури­на­та. За­то­ва е доб­ре при съм­не­ние за пан­к­ре­а­тит да се нап­ра­вят ня­кол­ко ви­да из­с­лед­ва­не, за да не се сбър­ка пос­лед­ва­що­то ле­че­ние.
Най-доб­ра и де­тай­л­на ин­фор­ма­ция за със­то­я­ни­е­то на зад­с­то­маш­на­та жле­за мо­же да да­де фер­мен­тът, кой­то раз­т­ва­ря маз­ни­ни­те - ли­па­за. Но то­ва из­с­лед­ва­не стру­ва твър­де скъ­по и все­ки не мо­же да си го поз­во­ли, за­то­ва се пра­ви от мно­го мал­ко хо­ра. Най-доб­ре е оба­че па­ци­ен­тът да се из­с­лед­ва чрез ком­пю­тър­на то­мог­ра­фия. Ка­то ви­ди кар­тин­ка­та на раз­ру­ше­на­та или отек­ла зад­с­то­маш­на жле­за, ле­ка­рят мо­же вед­на­га да взе­ме не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за ле­че­ние.

Как­ва е ро­ля­та на жлъч­ни­те пъ­ти­ща?

Жлъч­ни­ят ме­хур съх­ра­ня­ва жлъ­чен сок, до­ка­то не за­поч­не­те да се хра­ни­те, след ко­е­то го ос­во­бож­да­ва в тън­ко­то чер­во, с ко­е­то подпо­ма­га хра­нос­ми­ла­не­то. Жлъч­ни­те пъ­ти­ща са мал­ки “тръ­бич­ки”, ко­и­то пре­на­сят жлъч­ка­та (смес от хо­лес­те­рол, ки­се­ли­ни, со­ли и от­пад­ни про­дук­ти) от чер­ния дроб до жлъч­ния ме­хур, и оттам - до тън­ко­то чер­во. Мно­го са за­бо­ля­ва­ни­я­та, ко­и­то мо­гат да за­сег­нат жлъч­ни­те пъ­ти­ща. В край­на смет­ка всич­ки те ги за­пуш­ват, по­ра­ди ко­е­то сим­п­то­ми­те им са твър­де сход­ни.

МАЛКИТЕ КАМЪЧЕТА ОБРЪЩАТ КОЛАТА

Жлъч­ни­те ка­мъ­ни са най-чес­та­та при­чи­на за за­пуш­ва­не­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща. Ка­мъ­ни, най-чес­то от жлъч­ния ме­хур, би­ха мог­ли да за­пу­шат об­щия чер­нод­ро­бен ка­нал (ши­ро­ка тръ­бич­ка, на­ми­ра­ща се в ос­но­ва­та на чер­ния дроб). Ако ка­на­лът ос­та­не за­пу­шен, от­пад­ни­те про­дук­ти мо­гат да се за­дър­жат в жлъч­ни­те пъ­ти­ща и кръв­та. Ос­вен то­ва, ако над за­пуш­ва­не­то се нат­ру­пат бак­те­рии, ко­и­то да се вър­нат на­зад към чер­ния дроб, мо­гат да при­чи­нят теж­ка ин­фек­ция, на­ре­че­на ас­цен­ден­тен хо­лан­гит. Ако ка­мъ­кът преп­ре­чи пъ­тя меж­ду жлъч­ния ме­хур и об­щия чер­нод­ро­бен ка­нал, мо­же да се раз­вие хо­ле­цис­тит.
По-ряд­ко при­чи­на за за­пуш­ва­не­то би мо­гъл да бъ­де ра­кът на жлъч­ни­те пъ­ти­ща или стес­не­ния. Пър­вич­ни­ят скле­ро­зи­ращ хо­лан­гит е по-чест при мъ­же­те, при 75% от слу­ча­и­те се сре­ща при хо­ра с хро­нич­ни въз­па­ли­тел­ни про­це­си на чер­ва­та.
Най-чес­то ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни при хо­ра на сред­на въз­раст, те­зи със­то­я­ния съз­да­ват про­дъл­жи­тел­ни във вре­ме­то въз­па­ле­ния на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, ко­и­то мо­гат да ги стес­нят и да на­ра­нят сте­ни­те им.
Пър­вич­на­та би­ли­ар­на ци­ро­за е по-чес­та при же­ни­те, и по­ня­ко­га съ­път­с­т­ва ав­то­и­мун­ни за­бо­ля­ва­ния, ка­то син­д­ром на Сьог­рен, ти­ре­о­идит, скле­ро­дер­мия и рев­ма­то­и­ден ар­т­рит.
Би­ли­ар­на­та ат­ре­зия е ряд­ка фор­ма на за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, ко­я­то се сре­ща при де­ца от две до шест сед­ми­ци след раж­да­не­то, вре­ме, в ко­е­то жлъч­ни­те пъ­ти­ща не са прик­лю­чи­ли нор­мал­но­то си раз­ви­тие.
Ци­ро­за - хро­нич­ни­те със­то­я­ния, ка­то пър­вич­ния скле­ро­зи­ращ хо­лан­гит, пър­вич­на­та би­ли­ар­на ци­ро­за и би­ли­ар­на­та ат­ре­зия мо­гат да до­ве­дат до въз­па­ле­ние и об­ра­зу­ва­не на не­пъл­но­цен­на съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан в чер­ния дроб.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?

Сим­п­то­ми­те при за­пуш­ ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща мо­гат да са дра­ма­тич­ни и теж­ки (нап­ри­мер, ко­га­то жлъ­чен ка­мък за­пу­ши ця­ла­та дре­наж­на сис­те­ма от­вед­нъж), или мо­гат да се по­я­вят бав­но, мно­го го­ди­ни след ка­то въз­па­ле­ни­е­то е за­поч­на­ло. Бо­лес­ти­те на жлъч­ни­те пъ­ти­ща да­ват ня­кои сим­п­то­ми, ко­га­то от­пад­ни­те про­дук­ти се за­дър­жат в ор­га­низ­ма. Дру­ги сим­п­то­ми се дъл­жат на не­въз­мож­ност­та на жлъч­ни­те пъ­ти­ща да дос­та­вят сми­ла­тел­ни со­ко­ве до тън­ки­те чер­ва, с ко­е­то не поз­во­ля­ват аб­сор­б­ци­я­та на ня­кои маз­нини и ви­та­ми­ни.

Сим­п­то­ми­те на за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща включ­ват

- по­жъл­тя­ва­не на ко­жа­та (жъл­те­ни­ца) и бя­ла­та част на око­то (на­ре­че­на скле­ра) по­ра­ди нат­руп­ва­не на от­па­ден про­дукт, на­ре­чен би­ли­ру­бин;
- сър­беж (не ог­ра­ни­чен на ед­но- един­с­т­ве­но мяс­то, по­ня­ко­га за­сил­ващ се но­щем и при топ­ло вре­ме);
- ка­фяв цвят на ури­на­та;
- умо­ра;
- за­гу­ба на тег­ло;
- трес­ка или из­по­тя­ва­не нощ­но вре­ме;
- бол­ка в ко­ре­ма, най-чес­то вдяс­но под реб­ра­та;
- маз­ни, гли­нес­ти на цвят из­п­раж­не­ния;
- на­ма­лен апе­тит.

Как се пос­та­вя ди­аг­но­за­та?

Мо­же да се усъм­ни­те, че има­те за­бо­ля­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, ако има­те кла­си­чес­ки­те сим­п­то­ми или ако кръв­ни­те из­с­лед­ва­ния до­ка­жат, че има­те по­ви­шен би­ли­ру­бин. Ва­ши­ят ле­кар ще ви за­да­де ня­кои въп­ро­си и ще ви прег­ле­да, за да ус­та­но­ви да­ли има­те ня­кои от бе­ле­зи­те на ув­реж­да­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща и чер­ния дроб.
Тъй ка­то въз­па­ле­ни­е­то на чер­ния дроб (хе­па­тит) и ед­но дру­го чер­нод­роб­но за­бо­ля­ва­не на­ре­че­но ци­ро­за, би­ха мог­ли да до­ве­дат до сход­ни сим­п­то­ми, ле­ка­рят ще тряб­ва да уточ­ни, да­ли упот­ре­бя­ва­те ал­ко­хол, из­пол­з­ва­те ли нар­ко­ти­ци и сек­су­ал­ни­те ви на­ви­ци, по­ра­ди то­ва че те мо­гат да до­ве­дат до ув­реж­да­не на чер­ния дроб.
Ако зна­е­те, че има­те жлъч­ни ка­мъ­ни, бо­ле­ду­ва­ли сте от пан­к­ре­а­тит или сте пре­тър­пе­ли ко­рем­на опе­ра­ция, или ако има­те сим­п­то­ми на ав­то­и­мун­но за­бо­ля­ва­не, ка­то бол­ка в ста­ви­те, су­хо­та в ус­та­та и очи­те, кож­ни об­ри­ви или кръ­ве­нис­та ди­а­рия, ка­же­те то­ва на ле­ку­ва­щия ви ле­кар. Тъй ка­то ня­кои ле­кар­с­т­ва мо­гат да за­ба­вят дре­на­жа на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, мо­же да се на­ло­жи при­е­мът има да бъ­де пре­ос­мис­лен.
Мо­же да има­те нуж­да от кръв­ни из­с­лед­ва­ния, за да се из­ме­ри ни­во­то на ал­кал­на­та фос­фа­та­за, би­ли­ру­би­на или га­ма-глу­та­мил­т­ран­с­фе­ра­за­та. То­ва са мар­ке­ри на за­пуш­ва­не­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща. Дру­ги кръв­ни тес­то­ве мо­гат да до­ка­жат въз­па­ле­ние на чер­ния дроб.

КОГА СЕ НАЛАГА ОПЕРАЦИЯ

Свър­же­те се с ва­шия ле­кар, ако по­лу­чи­те по­жъл­тя­ва­не на ко­жа­та или скле­ри­те.
Ако има­те трес­ка или бол­ки в ко­ре­ма, не­за­бав­но по­тър­се­те ле­кар­с­ка по­мощ.

Как­ва е прог­но­за­та при за­бо­ля­ва­ни­я­та на жлъч­ни­те пъ­ти­ща?

Ин­фек­ци­и­те, свър­за­ни с жлъч­но­ка­мен­но за­пуш­ва­не, се пов­ли­я­ват мно­го доб­ре от ле­че­ние. Най-теж­ка­та ин­фек­ция - ас­цен­ди­ра­щи­ят хо­лан­гит, има смър­т­ност под 1%, ако се ле­ку­ва пра­вил­но. По-го­ля­ма­та част от хо­ра­та, стра­да­щи от пър­вич­на скле­ро­за, жи­ве­ят са­мо от 9 до 12 го­ди­ни, след ка­то са ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни, ос­вен ако не бъ­дат тран­с­п­лан­ти­ра­ни. Хо­ра с пър­вич­на би­ли­ар­на ци­ро­за до­жи­вя­ват от око­ло 10 до 17 го­ди­ни, след ка­то са ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни, ако то­га­ва са би­ли без­сим­п­том­ни, и око­ло 7 го­ди­ни, след ка­то раз­ви­ят сим­п­то­ми­те.
За ле­че­ние на за­пуш­ва­не­то от ка­мъ­ни и ин­фек­ци­я­та по­ве­че­то ле­ка­ри пре­по­ръч­ват ан­ти­би­о­ти­ци. След ка­то утих­не ин­фек­ци­я­та, жлъч­ният ме­хур се от­с­т­ра­ня­ва хи­рур­ги­чно. Сим­п­то­ми­те, пре­диз­ви­ка­ни от стес­не­ни­е­то, мо­гат да се по­доб­рят бър­зо, след ка­то се въз­с­та­но­ви нор­мал­ният дре­наж.

Как­ва е профилактиката при те­зи за­бо­ля­ва­ния?


Ако има­те ка­мъ­ни в жлъч­ка­та, мо­же­те да пре­дот­в­ра­ти­те за­пуш­ва­не­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща и теж­ки­те ин­фек­ции (ас­цен­ди­ращ хо­лан­гит или хо­ле­цис­тит), ка­то се под­ло­жи­те на опе­ра­ция за пре­мах­ва­не на жлъч­ния ме­хур. То­ва мо­же да ста­не чрез мал­ки раз­ре­зи на ко­рем­на­та сте­на, в рам­ки­те на про­це­ду­ра, на­ре­че­на ла­па­рос­коп­с­ка хо­ле­цис­тек­то­мия.
Ако сте с над­нор­ме­но тег­ло или има­те пови­шен хо­лес­те­рол, вие сте из­ло­же­ни на го­лям риск от об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни. За да из­бег­не­те то­ва ус­лож­не­ние, се стре­ме­те към на­ма­ля­ва­не на тег­ло­то чрез ди­е­ти и уп­раж­не­ния. Же­ни, ко­и­то из­пол­з­ват ес­т­ро­ген­ни кон­т­ра­цеп­ти­ви за кон­трол на раж­да­е­мост­та или са на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на те­ра­пия, съ­що са из­ло­же­ни на по-ви­сок риск за об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни - риск, кой­то мо­же да пов­ли­яе на ре­ше­ни­е­то им да при­е­мат те­зи ме­ди­ка­мен­ти.
Ма­кар че хо­лан­ги­о­кар­ци­но­мът е ря­дък, рис­ко­ве­те, свър­за­ни с не­го­во­то раз­ви­тие, са пу­ше­не­то, ди­е­та с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на въг­ле­хид­ра­ти и на­лич­на жлъч­но­ка­мен­на бо­лест.
Ня­кои па­ра­зит­ни ин­фек­ции (Clonorchis sinensis и Opisthorchis viverrini, из­вес­тен още ка­то ки­тай­с­ки чер­нод­ро­бен ме­тил) мо­гат да уве­ли­чат рис­ка от ин­фек­ти­ра­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща и рак. Ако пъ­ту­ва­те в Юго­из­точ­на Азия, яж­те ри­ба­та са­мо ако е доб­ре об­ра­бо­те­на. Ако при пъ­ту­ва­не в те­зи ра­йо­ни яде­те не­до­об­ра­бо­те­на ри­ба, по­пи­тай­те ва­шия ле­кар за тес­то­ве за от­к­ри­ва­не на па­ра­зи­ти в из­п­раж­не­ни­я­та, осо­бе­но ако има­те сим­п­то­ми на за­гу­ба на тег­ло и ди­а­рия.
За ле­че­ние на жлъч­нока­мен­но за­пуш­ва­не, прид­ру­же­но със сим­п­то­ми на бол­ка или въз­па­ле­ние, гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гът или хи­рур­гът мо­гат да пре­мах­нат ка­мъ­ни­те от жлъч­ни­те пъ­ти­ща с по­мощ­та на ен­дос­коп­с­ка­та рет­рог­рад­на хо­лан­ги­о­пан­к­ре­а­тог­ра­фия (ЕРХП). Ен­дос­ко­път про­ряз­ва ос­но­ва­та на об­щия жлъ­чен ка­нал, поз­во­ля­вай­ки на ка­мъ­ка да пре­ми­не от там.
В ня­кои слу­чаи ен­дос­ко­път мо­же да бъ­де из­пол­з­ван за пре­мах­ва­не на ка­мъ­ка чрез спе­ци­ал­ни ме­тал­ни прим­ки.
Ле­ка­ри­те пре­по­ръч­ват на все­ки, кой­то има за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща от ка­мъ­ни, да се под­ло­жи на опе­ра­ция за пре­мах­ва­не на жлъч­ка­та, с цел да се пре­дот­в­ра­ти но­во за­пуш­ва­не.
При съ­ща­та та­зи про­це­ду­ра мо­же да се раз­ши­ри мяс­тото на стес­не­ния жлъ­чен ка­нал чрез пос­та­вя­не на ци­лин­д­рич­на ме­тал­на мре­жич­ка, на­ре­че­на стент, в не­го.

...КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КАМЪНИ В ЖЛЪЧКАТА

Пре­ди ед­на сед­ми­ца ме за­бо­ля сто­ма­хът и оти­дох на ле­кар. Ка­за­ха ми, че имам ка­мъ­ни в жлъч­ка­та и тряб­ва да се опе­ри­рам. Как­ви са при­чи­ни­те за об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни в жлъч­ния ме­хур?

Иван­ка Ди­мит­ро­ва, Но­ва За­го­ра

Ос­нов­на­та при­чи­на за об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни в жлъч­ка­та е на­ру­ше­на­та об­мя­на на ве­щес­т­ва­та, 80 на сто от жлъч­ни­те ка­мъ­ни са хо­лес­те­ро­ло­ви. В ра­нен ста­дий от раз­ви­ти­е­то на бо­лест­та се об­ра­зу­ват жлъч­ни съ­си­ре­ци, ко­и­то всъщ­ност са слеп­на­ли се ком­по­нен­ти от жлъ­чен сок. След то­ва те крис­та­ли­зи­рат от съ­дър­жа­щи­те се в не­го ве­щес­т­ва. А крис­та­ли­те при оп­ре­де­ле­ни ус­ло­вия се прев­ръ­щат в ка­мъ­ни.
Про­во­ка­то­р на то­зи про­цес е про­дъл­жи­тел­на упот­ре­ба на маз­на и мно­го ка­ло­рична хра­на. Ка­мъ­ни­те пос­те­пен­но се уве­ли­ча­ват и мо­гат да дос­тиг­нат го­ле­ми­на­та на ко­ко­ше яй­це. Мо­гат да се об­ра­зу­ват 1-2 ка­мъ­ка, а мо­же и де­сет­ки.
Дру­га при­чи­на за фор­ми­ра­не­то на ка­мъ­ни е зас­той на жлъ­чен сок в жлъч­ния ме­хур, при кой­то той се сгъс­тя­ва, кон­цен­т­ри­ра се и съз­да­ва бла­гоп­ри­ят­ни ус­ло­вия за крис­та­ли­за­ция на неговите ком­по­нен­ти. При­е­ма­не­то на про­ти­во­за­ча­тъч­ни, как­то и раз­ви­ти­е­то на хо­ле­цис­тит съ­що про­во­ки­ра об­ра­зу­ва­не­то на ка­мъ­ни. Ро­ля иг­ра­ят и въз­па­ли­тел­ни­те про­це­си - бак­те­ри­и­те, от­м­ре­ли­те епи­тел­ни клет­ки и нес­та­бил­на­та сре­да в жлъч­ния сок съз­да­ват бла­гоп­ри­ят­на ос­но­ва за об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни.
Оп­ре­де­ле­на ро­ля в то­зи про­цес иг­рае и нас­лед­с­т­ве­ност­та, об­ре­ме­ня­ва­ща с об­мен­ни за­бо­ля­ва­ния ка­то ате­рос­к­ле­ро­за, зат­лъс­тя­ва­не, за­ха­рен ди­а­бет, ци­ро­за на чер­ния дроб.
И не на пос­лед­но мяс­то, за об­ра­зу­ва­не­то на ка­мъ­ни в жлъч­ка­та оп­ре­де­ле­на ро­ля иг­рае и на­чи­нът на хра­не­не. Нап­ри­мер го­ле­ми­те ин­тер­ва­ли меж­ду при­емите на хра­на во­дят до зас­той на жлъ­чен сок, ко­е­то про­во­ки­ра­ уго­ле­мя­ва­не­то на ка­мъ­ни­те. Ве­че спо­ме­нах­ме за бо­га­та­та на маз­ни­ни и хо­лес­те­рол хра­на.
Мно­го е вред­на упот­ре­ба­та при ед­но хра­не­не на го­лям обем хра­на, за­що­то се про­во­ки­ра на­ру­ша­ва­не на сък­ра­ти­тел­ни­те фун­к­ции на жлъч­ния ме­хур. В та­зи връз­ка ще спо­ме­нем и ня­кои ви­до­ве ди­е­ти, про­дъл­жи­тел­но­то гла­ду­ва­не, бър­зо­то сва­ля­не на ки­лог­ра­ми. И нак­рая, ня­ма да про­пус­нем да спо­ме­нем за­сед­на­ли­я на­чин на жи­вот и съ­от­вет­но над­нор­ме­но­то тег­ло.

Запомнете - диета, билки, движение и... спокойствие

Мо­же ли да да­де­те ня­кои об­щи пре­по­ръ­ки за бол­ни с жлъч­но­ка­мен­на бо­лест? 
 
Три­фон Те­нев, Ве­ли­ко Тър­но­во

Ес­тес­т­ве­но, тряб­ва да се опи­та­те да иг­но­ри­ра­те всич­ки фак­то­ри, ко­и­то по­ма­гат за об­ра­зу­ва­не­то на ка­мъ­ни. То­ва ще по­мог­не да се нор­ма­ли­зи­ра ли­пид­на­та об­мя­на. Т.е. ще се по­доб­рят от­ти­ча­не­то на жлъч­ния сок, мо­тор­на­та фун­к­ция на жлъч­ния ме­хур и жлъч­ни­те пъ­ти­ща. Въ­об­ще не тряб­ва да до­пус­ка­те да се сгъс­ти жлъч­ният сок, за­що­то то­ва про­во­ки­ра об­ра­зу­ва­не­то на ка­мъ­ни­те. И не на пос­лед­но мяс­то - не до­пус­кай­те за­пек.
Най-ве­че и най-мно­го ще ви пре­по­ръ­ча­ме ре­дов­но фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не. Мно­го е важ­но да се на­у­чи­те да се спра­вя­те с от­ри­ца­тел­ни­те емо­ции.
И се­га ид­ва ред, ес­тес­т­ве­но, на пра­вил­на­та ди­е­та. Хра­не­те се та­ка, че по­лу­че­на­та енер­гия с хра­на­та да бъ­де из­раз­ход­ва­на от съ­от­вет­но­то фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не. За по­ре­ден път ще под­чер­та­ем, че тряб­ва да из­к­лю­чи­те от ме­ню­то си про­дук­ти­те, бо­га­ти на хо­лес­те­рол - маз­но ме­со, са­ла­ми, лю­ти­ви за­кус­ки, пър­же­ни и пу­ше­ни яс­тия. Раз­би­ра се, за вас са по­лез­ни и пло­до­ве­те, и зе­лен­чу­ци­те, но най-ве­че наб­ля­гай­те на пше­ни­че­ния бул­гур и пше­ни­че­ни­те три­ци.
Яж­те на все­ки 2-3 ча­са. Ста­вай­те от тра­пе­за­та с чув­с­т­во на лек глад, за­що­то въг­ле­хид­ра­ти­те се ус­во­я­ват от кръв­та чак след 20-30 ми­ну­ти и то­га­ва ид­ва на­си­ща­не­то. За вас мно­го по­лез­ни са раз­то­вар­ва­щи­те дни. Един при­мер: 900 мл ай­ран - по 150 мл на 6 пъ­ти и 300 г из­ва­ра - по 100 г на три пъ­ти. Ето то­ва е един раз­то­вар­ващ ден. По съ­щия на­чин мо­же­те един ден да хап­ва­те са­мо ди­ни, 2 кг. Или са­мо гроз­де - по 300 г 6 пъ­ти на ден.

Мо­жем да ви пре­по­ръ­ча­ме след­ни­те бил­ко­ви сме­си


Сме­се­те по 50 г змий­с­ко мля­ко и мен­та. Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от та­зи смес се сва­ря­ва с по­ло­вин ли­тър во­да. След ка­то зав­ри, се сва­ля от огъ­ня и прес­то­я­ва. От го­то­ва­та смес се при­е­ма по ед­на ча­ша сут­рин и ве­чер пре­ди яде­не.
Сме­се­те по 30 г лис­та от ма­то­чи­на, мен­та и лай­ка. Сва­ре­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от та­зи смес с ед­на ча­ша во­да. Не­ка смес­та прес­тои из­вес­т­но вре­ме. При­е­май­те по ед­на тре­та ча­ша три пъ­ти на ден или по по­ло­вин ча­ша два пъ­ти на ден. Та­зи нас­той­ка е осо­бе­но ефикасна при раз­с­т­ро­ен сто­мах и ме­те­о­ри­зъм.
Сме­се­те 10 г ки­ми­он и по 30 г ко­ра от зър­нас­тец, ко­ре­ни от ле­чеб­на ру­жа, лис­та от мен­та и гра­дин­с­ки чай. Ед­на ча­е­на лъ­жич­ка от та­зи смес се за­ли­ва с ча­ша го­ре­ща во­да и се из­пи­ва ве­чер­та. Ако оба­че стра­да­те от за­пек, то­га­ва сва­ре­те 2 су­пе­ни лъ­жи­ци в по­ло­вин ли­тър во­да и ве­чер­та из­пий­те две ча­ши.
Из­пи­вай­те по по­ло­вин ча­ша 2-3 пъ­ти на ден то­пъл зе­лев сок.