Да, то­ва мо­же да ста­не - и без го­ле­ми уси­ли­я да се на­малят оп­лак­ва­ния­та. Най-об­що ка­за­но, ка­то се се­ща­ме по-чес­то за гър­ба си.
За­боля ме кръс­тът из­вед­нъж, щом вдиг­нах мал­ко по-гол­яма те­жест. Хо­дих на ле­кар и ми би­ха ин­жек­ции, пих хап­че­та, но не ми ми­на­ва. Нап­ра­ви­ха ми сним­ка и ми ка­за­ха, че има­м ши­по­ве в кръс­та. Има ли някак­ви ре­цеп­ти от на­род­на­та ме­ди­ци­на, кои­то да ми по­мог­нат да се из­ле­ку­вам или да ми спрат бол­ки­те? И още еди­н въп­рос - от как­во се об­ра­зу­ват ши­по­ве­те? Пи­ше­те мал­ко по­ве­че за то­ва.

Сте­фан Пет­ков, Со­фия

Да, ис­ти­на е, че чес­та при­чи­на за пос­тоя­нни и сил­ни бол­ки в гър­ба е поя­ва­та на ши­по­ве­. То­ва са нат­руп­ва­ния на кос­тно ве­щес­тво на оп­ре­де­ле­ни мес­та в гръб­нач­ния стълб, кои­то про­менят зна­чи­тел­но не­го­ва­та под­виж­ност и кон­фи­гу­ра­ция. Про­це­сът се на­ри­ча ос­тео­хон­дро­за и неиз­беж­но зас­яга все­ки с нап­ред­ва­не­то на въз­рас­тта. Как­во при­чин­ява ос­тео­хон­дро­за­та и за­що ед­ни хо­ра са по-теж­ко за­сег­на­ти от дру­ги, не е из­вес­тно. Пред­по­ла­га се, че чес­ти­те и ле­ки трав­ми, на­ре­че­ни мик­рот­рав­ми, иг­раят съ­щес­тве­на роля.
Пос­тоя­нни­те бол­ки в гър­ба мо­гат да се дъл­жат и на дру­ги за­бол­ява­ния ка­то ос­тео­по­ро­за, ин­фек­ция, ту­мор и дру­ги. По­ра­ди то­ва, кон­сул­та­ция­та с ле­кар е на­ло­жи­тел­на при всяка по-сил­на и про­дъл­жи­тел­на бол­ка в кръс­та. Са­мо след пра­вил­но пос­та­ве­на диаг­но­за мо­же да се под­бе­ре най-под­ход­ящо­то ле­че­ние.

Как да на­ма­лим бол­ки­те?

Да, то­ва мо­же да ста­не - и без го­ле­ми уси­ли­я да се на­малят оп­лак­ва­ния­та. Най-об­що ка­за­но, ка­то се се­ща­ме по-чес­то за гър­ба си. То­ва оз­на­ча­ва удо­бно по­ло­же­ние по вре­ме на ра­бо­та, пе­рио­дич­но раз­движ­ва­не и пра­вил­на по­за при на­то­вар­ва­не, а и вкъ­щи гър­бът трябва да бъ­де из­пра­вен, а ра­ме­не­те ле­ко из­тег­ле­ни на­зад - то­ва е по­зи­ция­та, при коя­то мус­ку­ли­те на гър­ба се на­то­вар­ват най-мал­ко.
То­ва по­ло­же­ние на тяло­то ос­вен на здра­ве­то по­ма­га и за доб­рия вън­шен вид - ед­на от­пус­на­та и пре­гър­бе­на по­за из­да­ва лош то­нус.

От­го­во­ри­те под­гот­ви д-р Петя Ма­ри­но­ва, спе­циа­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти