Сто оригинални открития в областта на медицината и 150 научни разработки на Христо Данев правят революция в досегашните традиции за лекуване на болните
Кои са ис­тин­с­ки­те ле­чи­те­ли на Бъл­га­рия. Те­зи, ко­и­то не шу­мят с име­на­та си, не се пра­вят на бо­го­ве и са от­да­де­ни из­ця­ло на приз­ва­ни­е­то си да по­ма­гат на хо­ра­та. Те не са хо­ди­ли в От­въд­но­то, не са виж­да­ли чо­ве­ка с дъл­га бя­ла бра­да и бе­ли одеж­ди, не кон­так­ту­ват с кос­ми­чес­ки­те си­ли. Но зна­ят сто­ти­ци бил­ко­ви ком­би­на­ции, имат злат­ни ръ­це или са сът­во­ри­ли ня­как­во чу­до в име­то на хо­ра­та. Те са ис­тин­с­ки­те ле­чи­те­ли на Бъл­га­рия.

То­зи чо­век ка­то че ли ис­ка да нап­ра­ви ре­во­лю­ция в би­ти­е­то на бъл­га­ри­на със сво­и­те ори­ги­нал­ни ре­цеп­ти. Има раз­ра­бо­те­ни соб­с­т­ве­ни бил­ко­ви ком­би­на­ции, ко­и­то му да­ват не­ог­ра­ни­че­ни въз­мож­нос­ти при ле­че­ни­е­то на теж­ки бо­лес­ти. Знае мно­го ме­то­ди, ко­и­то са лич­но не­гов па­тент, не е са­мо за из­ле­ку­ва­не­то на теж­ки бо­лес­ти, но и за под­м­ла­дя­ва­не на ор­га­низ­ма. Хрис­то Да­нев не зна­хар, до­ри и не и бил­кар в ши­ро­кия сми­съл на ду­ма­та. Ра­бо­ти са­мо с 10-15 елит­ни бил­ки и с 24 дър­вес­ни ви­да с по­мощ­та на ко­и­то ле­ку­ва теж­ко бол­ни хо­ра. Не раз­чи­та на от­ва­ри и аро­мат­ни ча­йо­ве и на тех­ни­те це­леб­ни свой­с­т­ва. От два ви­да рас­те­ния из­пол­з­ва са­мо аку­му­ли­ра­на­та в тях ра­ди­о­ак­тив­на слън­че­ва енер­гия. А бил­ки­те ме­ли по спе­ци­ал­на тех­но­ло­гия и ги да­ва за орал­но из­пол­з­ва­не. От дър­вес­ни­те ви­до­ве при­гот­вя спе­ци­ал­ни есен­ции, как­ви­то ни­къ­де дру­га­де в Бъл­га­рия не про­из­веж­дат. Чрез те­зи свои ре­во­лю­ци­он­ни ме­то­ди Хрис­то Да­нев ус­пя­ва да съз­да­де елик­си­ра на жи­во­та. Той мно­го доб­ре знае как­во ис­ка и как­во тряб­ва да нап­ра­ви, но то­ва ще е съ­вър­ше­но нов вид ме­ди­ци­на. Или как­то са­ми­ят той я на­ри­ча - ме­ди­ци­на­та на ду­хов­на­та по­ло­ви­на на чо­веш­кия ор­га­ни­зъм. Мо­я­та ме­ди­ци­на ня­ма ни­то ед­на до­пир­на точ­ка с офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на.

ИМА ПУБ­ЛИ­КУ­ВА­НИ НАД СТО ОРИ­ГИ­НАЛ­НИ ПРО­ЕК­ТА ЗА ПРО­МЕ­НИ В ОФИ­ЦИ­АЛ­НА­ТА МЕ­ДИ­ЦИ­НА

Ста­ва въп­рос за ди­аг­нос­ти­ка и ле­че­ние на труд­но ле­чи­ми или смята­ни за не­ле­чи­ми ге­не­тич­но-нас­лед­с­т­ве­ни за­бо­ля­ва­ния. Но раз­ра­бо­те­ни­те про­ек­ти на Хрис­то Да­нев се ба­зи­рат на ос­но­ва­та на ед­на дъл­го­го­диш­на из­с­ле­до­ва­тел­с­ка дей­ност в тър­се­не на при­чи­ни­те и не­за­до­во­ли­тел­ни­те ре­зул­та­ти при ле­че­ни­е­то на ня­кои ос­нов­ни за­бо­ля­ва­ния от офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на. В ос­но­ва­та на един от ори­ги­нал­ни­те ме­то­ди за при­ла­га­не на елик­си­ра на жи­во­та стои бил­ко­ле­че­ни­е­то. Да­нев е раз­ра­бо­тил ори­ги­нал­на бил­ко­ва ком­би­на­ция, с ко­я­то пре­на­ся елик­си­ра на жи­во­та от при­ро­да­та в ор­га­низ­ма на бол­ния. Точ­но в то­ва се крие и раз­ков­ни­че­то на дъл­го­ле­ти­е­то. На въп­рос за мяс­то­то на би­о­енер­го­те­ра­пи­я­та в офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на на­род­ни­ят ле­чи­тел твър­ди, че то­зи ме­тод крие не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти. Но по­ра­ди пъл­но­то му не­поз­на­ва­не досе­га на те­о­ре­тич­но и прак­ти­чес­ко ни­во, ня­ма по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. То­ва е ед­на от при­чи­ни­те Хрис­то Да­нев да раз­ра­бо­ти и да за­поч­не да при­ла­гам при теж­ки бо­лес­ти свой ори­ги­на­лен ме­тод за ле­че­ние с би­о­енер­гия в се­дем раз­лич­ни ва­ри­ан­та. Ме­ди­ци­на­та, на то­зи етап на раз­ви­тие, раз­г­леж­да чо­веш­ко­то тя­ло ка­то не­за­ви­си­ма, са­мос­то­я­тел­на еди­ни­ца, без да поз­на­ва и приз­на­ва съ­щес­т­ву­ва­не­то на ду­хов­на­та му по­ло­ви­на. На­род­ни­ят ле­чи­тел е ка­те­го­ри­чен, че чо­веш­ки­ят ор­га­ни­зъм се със­тои от две по­ло­ви­ни - ду­хов­на и тя­ло. Ду­хов­на­та му по­ло­ви­на се със­тои от три ви­да енер­гии:

- ос­но­вен енер­ги­ен цен­тър, кой­то се на­ми­ра на вър­ха на гла­ва­та, мал­ко вля­во;
- ин­те­лек­ту­а­лен енер­ги­ен цен­тър, кой­то за­е­ма цен­т­рал­но мяс­то в бло­ка на ума;
- вът­реш­но плаз­ме­ни енер­гии, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват пет ед­нак­ви цен­т­ро­ве, раз­по­ло­же­ни на гръб­нач­ния стълб.

Те­зи твър­де­ния на на­род­ния ле­чи­тел са в ос­но­ва­та на на­уч­ни­те му тру­до­ве. До­ка­зал е още, че те­лес­на­та по­ло­ви­на на чо­веш­кия ор­га­ни­зъм се със­тои от сис­те­ми, ор­га­ни, жле­зи и енер­гий­ни цен­т­ро­ве. Ко­га­то две­те по­ло­ви­ни на тя­ло­то - ду­хов­на­та и те­лес­на­та, ра­бо­тят в син­х­рон, чо­ве­кът се рад­ва на доб­ро здра­ве. Връз­ка­та и един­с­т­во­то на две­те по­ло­ви­ни на чо­веш­кия ор­га­ни­зъм се осъ­щес­т­вя­ва от цен­тър под­съз­на­ние и цен­тър про­дъл­го­ват мо­зък - хи­по­физ­на жле­за. Два­та цен­тъ­ра са ма­те­ри­ал­ни и енер­гий­ни.
Мно­гоб­рой­ни­ни­те му и дъл­го­го­диш­ни из­с­лед­ва­ния с по­мощ­та на ра­ди­ес­те­зи­я­та му да­ват ос­но­ва­ние да твър­ди, че ня­ма ге­не­тич­но нас­лед­с­т­ве­ни за­бо­ля­ва­ния, как­то твър­ди офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на. Ма­ло­у­ми­е­то (ау­тиз­мът) съ­що не е ге­не­тич­но нас­лед­с­т­ве­но за­бо­ля­ва­не. То е след­с­т­вие на мал­фор­ма­ция, ко­я­то се офор­мя по вре­ме на ем­б­ри­о­нал­но­то раз­ви­тие от 3 до 6 ме­сец на пло­да в май­чи­на­та ут­ро­ба. На­ру­ше­ни са му хра­нос­ми­ла­тел­на­та и кос­т­на­та сис­те­ма. Съг­лас­но еди­ния от ори­ги­нал­ни­те му ме­то­ди ле­чи­те­лят при­е­ма на­ли­чи­е­то на де­сет­те ге­не­тич­ни ко­да, ко­и­то се на­ла­гат с ин­ди­ви­ду­ал­на не­пов­то­ри­мост. То­ва са ге­не­тич­ни­те ко­до­ве на кръв­та, кос­ти­те и на ин­те­лек­та, ко­и­то той е раз­га­дал на­пъл­но. Досе­га не е сбър­кал ни­то вед­нъж при пос­та­вя­не­то на ди­аг­но­за­та. На въп­ро­са как ле­ку­ва деп­ре­сив­ни­те със­то­я­ния, след ка­то твър­ди, че офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на не мо­же да се спра­ви с тях, той от­го­ва­ря:
Мно­го чес­то след деп­ре­сив­ни на­ру­ше­ния е ув­ре­де­на ра­бо­та­та на ня­кол­ко важ­ни сис­те­ми, фун­к­ци­и­те на ос­нов­ни­те ор­га­ни и от­дел­ни­те цен­т­ро­ве на ум­с­т­ве­ни­те или на пси­хич­ни­те бло­ко­ве в мо­зъ­ка. При по­доб­но със­то­я­ние на па­ци­ен­та оп­ре­де­лям ця­лос­т­на­та му епик­ри­за, под­реж­дам при­о­ри­тет­но на­ру­ше­ни­я­та и то­га­ва пре­ми­на­вам към ре­гу­ли­ра­не на те­зи на­ру­ше­ния. Ле­че­ни­е­то за­поч­вам с фи­то­те­ра­пия, апи­те­ра­пия, ден­д­ро­те­ра­пия и те­ле­ки­не­за. Ле­чеб­ни­те ми ком­би­на­ции и ме­то­да на ле­че­ние оп­ре­де­лям с по­мощ­та на ра­ди­ес­те­зи­я­та. Би­о­енер­го­те­ра­пия при­ла­гам по съ­вър­ше­но нов ме­тод, кой­то се раз­ли­ча­ва на­пъл­но от при­ла­га­ни­те досе­га ме­то­ди и за­то­ва мо­ят е ус­пе­шен сто про­цен­та. Ма­ха­ло­то, с ко­е­то си слу­жа, ми да­ва от­го­вор на всич­ки пос­та­ве­ни от мен въп­ро­си. Та­зи из­к­лю­чи­тел­но ряд­ка при­ви­ле­гия, ко­я­то имам, е в ос­но­ва­та на оп­ти­миз­ма ми да се за­ни­ма­вам ве­че тол­ко­ва го­ди­ни с ди­аг­нос­ти­ка­та и ле­че­ни­е­то на труд­но ле­чи­ми­те бо­лес­ти. Но­во­то, по­ло­жи­тел­но­то на моя ори­ги­на­лен ме­тод, се със­тои в то­ва, че аз оп­ре­де­лям и ре­гу­ли­рам при­чи­ни­те, а не след­с­т­ви­е­то. Все­ки от про­ек­ти­те ми се обос­но­ва­ва на ори­ги­нал­но от­к­ри­тие.

По-зна­чи­ми­те от тях са:

- ре­гу­ли­ра­не на деп­ре­сив­ни на­ру­ше­ния;
- въз­с­та­но­вя­ва­не на на­ру­шен слух;
- на­ру­шен го­вор;
- ув­ре­де­но зре­ние и мус­ку­ли;
- по­доб­рен ме­тод за оп­лож­да­не ин вит­ро;
- ле­че­ние на ди­а­бет;
- по­я­ва­ на ту­мо­ри;
- ги­не­ко­ло­гич­ни на­ру­ше­ния;
- хе­па­тит;
- пси­хич­ни от­к­ло­не­ния и мно­го дру­ги.


Но тук има ед­но из­к­лю­чи­тел­но важ­но ус­ло­вие - енер­го­те­ра­пи­я­та мо­же да се при­ла­га от же­на на же­на или от мъж на мъж, по­ра­ди раз­ли­чия в дъл­жи­на­та на енер­гий­на­та въл­на. От­к­ри­ти­я­та са с га­ран­ти­ра­но ле­че­ние до 91 на сто от па­ци­ен­ти­те. Спо­ред на­род­ния ле­чи­тел в Бъл­га­рия има бил­ки, ко­и­то по ле­чеб­ни свой­с­т­ва са един­с­т­ве­ни на пла­не­та­та: дя­вол­с­ка ус­та, дреб­ноц­вет­на вър­бов­ка, бут­рак, ри­ган и дър­вес­ни­те ви­до­ве: бук, ки­сел трън и хвой­на. Бъл­га­рия е бо­га­та на ле­чеб­ни рас­те­ния и на хо­ра с ми­сия от­го­ре, ко­и­то мо­гат да ги при­ла­гат, и Хрис­то Да­нев е един от тях. И ако не­го­ви­ят ме­тод бъ­де оце­нен, под­к­ре­пен и при­ло­жен в Бъл­га­рия, на­ис­ти­на ще ста­нем сви­де­те­ли на ре­во­лю­ци­он­ни про­ме­ни. Вно­сът на скъ­пи ле­кар­с­т­ва ще се на­ма­ли над де­вет пъ­ти. Фар­ма­цев­тич­на­та про­миш­ле­ност у нас ще сме­ни про­фи­ла си. Вно­сът на скъ­по стру­ва­щи бил­ки и бил­ко­ви ек­с­т­рак­ти ще от­пад­не на­пъл­но. Ще ста­нат из­лиш­ни и ще от­пад­нат око­ло 15 ме­ди­цин­с­ки спе­ци­ал­нос­ти, ко­и­то имат из­к­лю­чи­тел­но нис­ка ефек­тив­ност и пред­с­тав­ля­ват па­ра­зит­ни зве­на за бюд­же­та, кой­то на­пъл­но ес­тес­т­ве­но ще на­ма­лее точ­но 8 пъ­ти. Ра­бот­ни­те мес­та във фар­ма­цев­тич­на­та про­миш­ле­ност ще се уве­ли­чат два пъ­ти. Ра­бот­ни­те мес­та за бил­ко­съ­би­ра­не, за­го­тов­ка и съх­ра­не­ние ще се уве­ли­чат де­сет пъ­ти. Ре­ал­но Бъл­га­рия ще се пре­вър­не в ме­ди­цин­с­ки цен­тър от нов тип и мо­же да ста­не един от най-го­ле­ми­те из­но­си­те­ли на фи­то­те­ра­пев­тич­ни и ден­до­те­ра­пев­тич­ни дро­ги. Ста­ва въп­рос за ре­ал­ни пред­пос­тав­ки, ко­и­то мо­гат да про­ме­нят ко­рен­но имид­жа на Бъл­га­рия пред це­лия свят. Хрис­то Да­нев очак­ва с не­тър­пе­ние ори­ги­нал­ния му ме­тод да бъ­де под­ло­жен на ана­лиз и на се­ри­оз­на про­вер­ка, за да се ре­шат най-пос­ле здрав­ни­те проб­ле­ми на бъл­га­ри­на.

То­дор­ка НИ­КО­ЛО­ВА

ХРИСТО ДАНЕВ НЯМА НИЩО ОБЩО С ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА

С нея на­род­ни­ят ле­чи­тел е в пъл­но про­ти­во­ре­чие. Той смя­та, че днеш­на­та ме­ди­ци­на пра­ви не­ус­пеш­ни опи­ти да ле­ку­ва деп­ре­сив­ни­те на­ру­ше­ния с ме­ди­ка­мен­ти, а то­ва е не­въз­мож­но. За­то­ва по­ло­ви­на­та Бъл­га­рия е от хо­ра с пси­хич­ни от­к­ло­не­ния и ши­зоф­ре­ни­ци. Мно­го хо­ра си за­да­ват въп­ро­са да­ли е въз­мож­но чо­век ка­то Хрис­то Да­нев, без ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние и ле­кар­с­ка прак­ти­ка, да пос­тиг­не та­ки­ва зна­чи­тел­ни ус­пе­хи в ме­ди­ци­на­та? Част от не­го­ви­те на­уч­ни ста­тии са пуб­ли­ку­ва­ни в раз­лич­ни из­да­ния ка­то са­мос­то­я­тел­ни про­ек­ти за ус­пеш­но ле­че­ние на оп­ре­де­ле­ни пси­хич­ни и фи­зи­чес­ки за­бо­ля­ва­ния. Ре­зул­та­ти­те от ефек­тив­ност­та им ще ста­нат дос­то­я­ние на всич­ки хо­ра, след ка­то ек­с­пе­ри­мен­ти­те прик­лю­чат. И но­во­съз­да­де­ни­ят от на­род­ния ле­чи­тел нов раз­дел в ме­ди­ци­на­та без съм­не­ние ще за­е­ме во­де­ща ро­ля. По обем то­зи раз­дел ще бъ­де ши­ро­ко об­х­ва­тен, а по ефек­тив­ност - мно­го пъ­ти по­ве­че. Кон­вен­ци­о­нал­на­та ме­ди­ци­на то­га­ва ще се сто­пи ка­то лед­ник в за­топ­ле­но вре­ме. Ка­то нас­лед­с­т­во от днеш­на­та ме­ди­ци­на ще ос­та­не ед­на мал­ка част от ме­ди­цин­с­ка­та апа­ра­ту­ра и нат­ру­па­ли­те най-мно­го про­фе­си­о­на­лен опит ме­ди­ци. Мно­го све­ти­ла от ме­ди­ци­на­та твър­дят, че Хрис­то Да­нев го­во­ри за ед­на не­ве­ро­ят­на ре­во­лю­ция в ме­ди­ци­на­та, ко­я­то ед­ва ли би мог­ла да се осъ­щес­т­ви. Но на­род­ни­ят ле­чи­тел е ка­те­го­ри­чен. Той по­е­ма рис­ка да нап­ра­ви те­зи ре­во­лю­ци­он­ни про­ме­ни в здра­ве­о­паз­ва­не­то на стра­на­та.