Хипертензията е една от основните причини за сърдечносъдови заболявания.
При хи­пер­тен­зия е добре да упот­ре­бя­ва­те кол­ко­то мо­же по­ве­че бо­ро­вин­ки със за­хар и ябъл­ки. По­лез­ни са грей­п­ф­ру­тът, лу­кът, тик­ва­та. Пре­по­ръч­ва­ме и зе­лен­чу­ко­ви со­ко­ве с мед. Нап­ри­мер: сме­се­те по ед­на ча­ша сок от цвек­ло, мор­ко­ви и чер­на ря­па; со­ка на един ли­мон и ед­на ча­ша мед. Пос­та­ве­те смес­та в стък­лен съд с ка­пак и доб­ре раз­бър­кай­те. При­е­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден един час пре­ди яде­не или 3 ча­са след яде­не. При­е­май­те по­лез­на­та и вкус­на смес два ме­се­ца, съх­ра­ня­вай­те я в хла­дил­ни­ка.
Мно­го доб­ро сред­с­т­во при та­зи бо­лест са оре­хи­те. Яж­те ги за­ед­но с мед по­не 30-40 дни - по 100 г на ден.
За стра­да­щи­те от хи­пер­тен­зия е из­к­лю­чи­тел­но по­лез­но да при­е­мат че­сън с мля­ко: 2 гла­вич­ки че­сън се ва­рят в ед­на ча­ша мля­ко, до­ка­то омек­нат. След то­ва смес­та се пре­цеж­да и се пие топ­ла - по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден след яде­не. Пий­те от смес­та 10-12 дни. Все­ки ден си при­гот­вяй­те но­ва от­ва­ра.
Не­за­ме­ни­мо сред­с­т­во при та­зи бо­лест е чер­ноп­лод­на­та офи­ка. Обик­но­ве­но се при­е­мат по 100 г плод­че­та или 50 мл сок от офи­ка 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Кур­сът на ле­че­ние е 2-3 сед­ми­ци, след ко­е­то се пра­ви по­чив­ка от 2-3 ме­се­ца.
Без ог­ра­ни­че­ния мо­же­те да пи­е­те нас­той­ки и от­ва­ри от шип­ко­ви пло­до­ве. Мно­го бла­гоп­ри­ят­но се от­ра­зя­ват на об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та при бол­ни с хи­пер­тен­зия чер­на­та бо­ро­вин­ка, ма­ли­на­та, яго­ди­те. Особено по­пу­ляр­но сред­с­т­во сред хи­пер­то­ни­ци­те е со­кът от фер­мен­ти­ра­ли пло­до­ве от ка­ли­на със за­хар. Но пре­ди да при­е­ма­те та­къв сок, се по­съ­вет­вай­те с ле­кар.

ОСЕМТЕ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ХИПЕРТОНИЦИТЕ

През 1998 го­ди­на аме­ри­кан­с­ки уче­ни раз­ра­бо­ти­ли спе­ци­ал­на ди­е­та за хи­пер­то­ни­ци, ко­я­то и до­се­га се пол­з­ва с го­ля­ма по­пу­ляр­ност. Тя не са­мо пре­дот­в­ра­тя­ва рис­ка от раз­ви­тие на хи­пер­то­ния, но и по­ма­га да се по­ни­жи кръв­но­то на­ля­га­не. В ос­но­ва­та є вли­зат най-обик­но­ве­ни про­дук­ти.
Ди­е­та­та включ­ва осем ос­нов­ни гру­пи про­дук­ти: зър­не­ни, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци, обез­мас­ле­ни млеч­ни про­дук­ти, ме­со, пти­че ме­со и ри­ба, оре­хи, се­ме­на и бо­бо­ви про­дук­ти, маз­ни­ни и мас­ла, слад­ки­ши:
Зър­не­ни про­дук­ти. Всекид­нев­но са не­об­хо­ди­ми 7-8 пор­ции та­ка­ва хра­на. Ед­на пор­ция в слу­чая е фи­лий­ка хляб, по­ло­вин ча­ша го­тов ориз или ка­ша, или ча­ша ове­се­ни яд­ки нап­ри­мер.
Пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. На ден е же­ла­тел­но да се при­е­мат по 4-5 пор­ции от те­зи про­дук­ти. За ед­на пор­ция в слу­чая се при­е­ма ча­ша сок, ча­ша су­ро­ви зе­лен­чу­ци или по­ло­вин ча­ша при­гот­ве­ни; един плод, 50 г су­ше­ни пло­до­ве. Най-по­лез­ни­те зе­лен­чу­ци за хи­пер­то­ни­ци­те са до­ма­ти­те, кар­то­фи­те, мор­ко­ви­те, зе­ле­ни­ят грах, тик­ва­та, тик­вич­ки­те, ря­па­та, лис­т­ни­те зе­лен­чу­ци, зе­ле­то, спа­на­кът. От пло­до­ве­те - кай­си­и­те, ба­на­ни­те, гроз­де­то, пор­то­ка­ли­те, грей­п­ф­ру­тът, ди­ни­те, си­ни­те сли­ви, прас­ко­ви­те, ста­фи­ди­те, яго­ди­те, ман­да­ри­ни­те.
Млеч­ни про­дук­ти с ми­ни­мал­на мас­ле­ност. Пре­по­ръч­ват се по 2-3 пор­ции на ден. Ед­на пор­ция оз­на­ча­ва ча­ша ай­ран, ча­ша ки­се­ло мля­ко, ча­ша пряс­но мля­ко, 50 г си­ре­не.
Ме­со, пти­че ме­со и ри­ба. На ден е не­об­хо­ди­мо да се изяж­дат не по­ве­че от две пор­ции от те­зи по­лез­ни про­дук­ти. За ед­на пор­ция се смята 100 г го­то­во ме­со, пти­че ме­со или ри­ба.
Оре­хи, се­ме­на и бо­бо­ви про­дук­ти - оп­ти­мал­но­то ко­ли­чес­т­во е ед­на пор­ция 4-5 пъ­ти в сед­ми­ца­та. Ед­на пор­ция зна­чи 40 г оре­хи, 2 су­пе­ни лъ­жи­ци се­ме­на или по­ло­вин ча­ша го­то­ви бо­бо­ви про­дук­ти.
Маз­ни­ни и мас­ла - не­об­хо­ди­ми са две-три пор­ции на ден. Пор­ци­я­та в то­зи слу­чай със­тав­ля­ва ед­на ча­е­на лъ­жич­ка мар­га­рин или рас­ти­тел­но мас­ло, или су­пе­на лъ­жи­ца ле­ка ма­йо­не­за.
Слад­ки­ши с ми­ни­мал­но съ­дър­жа­ние на маз­ни­ни - пре­по­ръч­ва се да се включ­ват не по­ве­че от 5 пъ­ти в сед­ми­ца­та. Пор­ци­я­та в слу­чая е су­пе­на лъ­жи­ца за­хар, кон­фи­тюр или же­ле и ча­ша ли­мо­на­да.

ИДЕАЛНОТО МЕНЮ ПРИ ВИСОКО КРЪВНО

1. За­кус­ка. Ча­ша пор­то­ка­лов сок, 2 чаш­ки ове­се­ни или ца­ре­вич­ни яд­ки, фи­лий­ка пъл­но­зър­нест хляб, ча­е­на лъ­жич­ка лек мар­га­рин и ча­ша обез­мас­ле­но мля­ко.
2. Вто­ра за­кус­ка. Сан­д­вич: 2 фи­лий­ки пъл­но­зър­нест хляб, 60 г пос­т­на шун­ка с нис­ко съ­дър­жа­ние на нат­рий, 2 фи­лий­ки си­ре­не, 2 го­ле­ми лис­та са­ла­та, чет­върт до­мат, ча­е­на лъ­жич­ка гор­чи­ца и ед­на ябъл­ка.
3. Обяд. Пи­ле с ориз, ел­да или бул­гур, по­ло­вин ча­ша зе­лен грах, ед­на сред­на киф­ла или фран­зе­ла от пъл­но­зър­нес­то браш­но, ча­ша обез­мас­ле­но мля­ко.
4. Сле­до­бед­на за­кус­ка. 50 г су­ше­ни зар­за­ли, 50 г ба­де­ми и един го­лям пор­то­кал.
5. Об­що: 7 пор­ции зър­не­ни про­дук­ти, 3 пор­ции зе­лен­чу­ци, 5 и по­ло­ви­на пор­ции пло­до­ве, 3 пор­ции млеч­ни про­дук­ти, ед­на ця­ла и три чет­вър­ти пор­ции ме­со, ед­на пор­ция оре­хи, ед­на и по­ло­ви­на пор­ции маз­ни­ни.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОСЛОВУТИТЕ КАЛОРИИ

Ко­га­то ста­не ду­ма за пра­вил­но хра­не­не, ние ви­на­ги се се­ща­ме за ка­ло­ри­и­те, но мно­го мал­ко хо­ра зна­ят всъщ­ност как­во зна­чи ка­ло­рия. То­зи тер­мин при­със­т­ва не са­мо в на­у­ка­та за здра­вос­лов­но хра­не­не, но и във фи­зи­ка­та.
Ка­ло­ри­я­та всъщ­ност е еди­ни­ца за из­мер­ва­не на енер­ги­я­та. А във фи­зи­ка­та под тер­ми­на “ка­ло­рия” се раз­би­ра ко­ли­чес­т­во­то енер­гия, ко­е­то се изис­к­ва, за да се по­ви­ши тем­пе­ра­ту­ра­та на един грам во­да с един гра­дус по Цел­зий.
“Ди­е­тич­на­та” ка­ло­рия - то­ва ве­че е ки­ло­ка­ло­рия, т.е. ко­ли­чес­т­во­то енер­гия, ко­е­то се изис­к­ва, за да се по­ви­ши тем­пе­ра­ту­ра­та на един ки­лог­рам во­да с един гра­дус по Цел­зий.
Иде­я­та за из­чис­ля­ва­не на ка­ло­ри­и­те се зак­лю­ча­ва в то­ва, че за под­дър­жа­не на здра­вос­лов­но тег­ло е нуж­но да се за­па­зи ба­лан­сът меж­ду упот­ре­бя­ва­на­та и из­раз­ход­ва­ната енер­гия. Тя се ба­зи­ра на стан­дар­т­на­та хра­ни­тел­на стойност на оп­ре­де­ле­ни ком­по­нен­ти от про­дук­ти. Нап­ри­мер един грам маз­ни­на съ­дър­жа 9 ккал; един грам за­мес­ти­тел на за­хар - 2,5 ккал. Ня­кои ве­щес­т­ва ка­то во­да­та, ви­та­ми­ни­те и ми­не­ра­ли­те въ­об­ще не съ­дър­жат ка­ло­рии.
Съг­лас­но об­щоп­ри­е­ти­те нор­ми чо­век тряб­ва да при­е­ма от 2000 до 2500 ккал на ден, за да бъ­де здрав и с нор­мал­но тег­ло.
Оба­че при със­та­вя­не на ме­ню­то тряб­ва да се об­ръ­ща вни­ма­ние не са­мо на циф­ри­те, но и на са­ми­те про­дук­ти. Ко­га­то раз­бе­ре­те, че в ця­ла чи­ния бро­ко­ли има тол­ко­ва ка­ло­рии, кол­ко­то в ча­е­на лъ­жич­ка фъс­тъ­че­но мас­ло, вие най-ве­ро­ят­но ще пред­по­че­те­те са­ла­та­та.

Читателите подсказват темата:

НЯКОИ ДИЕТИ СА МНОГО ОПАСНИ!

Всич­ки ние ис­ка­ме да жи­ве­ем дъл­го, да из­г­леж­да­ме строй­ни и мла­ди и да бо­ле­ду­ва­ме по-мал­ко. И то­ва е на­пъл­но нор­мал­но. Но за ня­кои хо­ра стре­ме­жът към здра­вос­лов­но и пра­вил­но хра­не­не се прев­ръ­ща в нат­рап­чи­ва идея и в край­на смет­ка вмес­то да по­ма­га, вре­ди. То­ва е за­бо­ля­ва­не, ко­е­то се на­ри­ча ор­то­рек­сия, а съ­що и “ком­п­лек­си­те на пра­вил­но­то хра­не­не”.
Стра­да­щи­те от ор­то­рек­сия не приз­на­ват съ­ве­ти­те на ле­ка­ри­те, от­каз­ват да при­е­мат ле­кар­с­т­ва.
Ор­то­рек­си­я­та е пси­хи­чно раз­с­т­рой­с­т­во, но се раз­ли­ча­ва и от бу­ли­ми­я­та, и от ано­рек­си­я­та по то­ва, че тук ста­ва ду­ма не за ко­ли­чес­т­во­то, а за ка­чес­т­во­то при­е­та хра­на. Ор­то­рек­си­ци­те неп­ре­къс­на­то “по­доб­ря­ват” сво­я­та ди­е­та. Те по де­сет пъ­ти на ден се тег­лят на кан­та­ра и се из­то­ща­ват с все­въз­мож­ни ме­то­ди за из­хвърляне на токсините от ор­га­низ­ма.
Но стра­да­щи­те от ор­то­рек­сия не приз­на­ват, или по-точ­но пре­зи­рат на­уч­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва за то­ва кое е по­лез­но и кое е вред­но за ор­га­низ­ма. За тях док­то­ри­те са шар­ла­та­ни и ко­га­то се раз­бо­ле­ят, чес­то от­каз­ват да при­е­мат ле­кар­с­т­ва.
А во­де­не­то на та­къв на­чин на жи­вот съз­да­ва мно­го труд­нос­ти - чо­век не мо­же нор­мал­но да оти­де да обяд­ва в рес­то­рант; от­каз­ва се от ре­ди­ца ин­те­рес­ни не­ща в жи­во­та; по­ни­жа­ва сво­я­та ра­бо­тос­по­соб­ност, а хо­ра­та на­о­ко­ло за­поч­ват да го смя­тат за стра­нен и да стра­нят от не­го.

Оба­че съ­щес­т­ву­ват ня­кои ви­до­ве ди­е­ти и про­це­ду­ри, ко­и­то мо­гат да бъ­дат мно­го опас­ни

Гла­ду­ва­не­то - осо­бе­но “су­хо­то”, ко­га­то чо­век в про­дъл­же­ние на ня­кол­ко дни от­каз­ва не са­мо да яде, но и не при­е­ма ни­как­ви теч­нос­ти. В край­на смет­ка се сти­га до обез­вод­ня­ва­не на ор­га­низ­ма, ин­ток­си­ка­ция и шок.
Яде­не­то на су­ро­ви про­дук­ти. То­ва мо­же да пре­диз­ви­ка се­ри­оз­ни на­ру­ше­ния в сто­маш­но-чрев­ния тракт и дис­бак­те­ри­о­за.
Пъл­ни­ят от­каз от сол и за­хар, ко­е­то на­ру­ша­ва со­ле­вия и въг­ле­хид­рат­ния ба­ланс. Мо­же да до­ве­де и до из­ме­не­ния в ра­бо­та­та на сър­це­то и глав­ния мо­зък.
Пъл­ни­ят от­каз от маз­ни­ни, бел­тъ­чи­ни или въг­ле­хид­ра­ти, ко­е­то ви­на­ги на­ру­ша­ва об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та и ка­то след­с­т­вие во­ди до хор­мо­на­лен срив.
Про­дъл­жи­тел­ни­те мо­но­ди­е­ти, ко­га­то чо­век се хра­ни нап­ри­мер са­мо с ай­ран или са­мо с ка­ша от ел­да. То­ва лес­но мо­же да до­ве­де до ави­та­ми­но­за и сил­но по­ни­жа­ва иму­ни­те­та.
Цвет­ни ди­е­ти - то­га­ва, ко­га­то чо­век дъл­го вре­ме си със­та­вя ме­ню от про­дук­ти са­мо от един цвят. В то­зи слу­чай в ор­га­низ­ма става нат­руп­ва­не на аг­ре­сив­ни фер­мен­ти, а то­ва мо­же да пре­диз­ви­ка проб­ле­ми с чер­ния дроб и из­ра­бот­ването на жлъ­чен сок.

Полезно за всички

СРАВНИТЕЛЕН „РЕЙТИНГ” НА КАЛОРИИТЕ

- це­ли­на - 1425 г - 200 ка­ло­рии;
- хляб - 90 г - 200 ка­ло­рии;
- хам­бур­гер - 75 г - 200 ка­ло­рии;
- кет­чуп - 226 г - 200 ка­ло­рии;
- за­ха­рен бон­бон - 68 г - 200 ка­ло­рии;
- хот-дог - 66 г - 200 ка­ло­рии;
- пър­жен бе­кон - 34 г - 200 ка­ло­рии;
- рас­ти­тел­но мас­ло - 23 г - 200 ка­ло­рии;
- пи­пер - 740 г - 200 ка­ло­рии;
- бро­ко­ли - 588 г - 200 ка­ло­рии;
- мор­ко­ви - 570 г - 200 ка­ло­рии;
- ди­ня - 553 г - 200 ка­ло­рии;
- ко­ка ко­ла - 496 мл - 200 ка­ло­рии;
- ябъл­ки - 385 г - 200 ка­ло­рии;
- зе­лен грах - 357 г - 200 ка­ло­рии;
- пас­т­ьо­ри­зи­ра­но мля­ко - 333 мл - 200 ка­ло­рии;
- ки­ви - 328 г - 200 ка­ло­рии;
- ца­ре­ви­ца - 308 г - 200 ка­ло­рии;
- гроз­де - 290 г - 200 ка­ло­рии.