Днес на ваши­те въп­ро­си от­го­варят спе­циа­лис­ти от Ми­нис­терс­тво­то на здра­вео­паз­ва­не­то, На­цио­нал­на­та здрав­но-о­си­гу­ри­тел­на ка­са и На­цио­нал­ния оси­гу­ри­те­ле­н ин­сти­тут.
Аз съм в на­ча­лен ста­дий на ди­а­бе­т и чес­то си ме­ря кръв­на­та за­хар. За съ­жа­ле­ние в раз­лич­ни­те дни стой­нос­ти­те на кръв­на­та ми за­хар са раз­лич­ни - ка­то се за­поч­не от 5,5 ми­ли­мо­ла и се стиг­не до 17. Сес­т­ра­та, ко­я­то из­с­лед­ва кръв­на­та ми за­хар, каз­ва, че те­зи стой­нос­ти не са опас­ни. Та­ка ли е на­ис­ти­на?

Ма­руш­ка По­по­ва, Вар­на

Кръв­на­та за­хар се оп­ре­де­ля от съ­дър­жа­ни­е­то на глю­ко­за­та в кръв­та. То­ва ко­ли­чес­т­во се на­ми­ра в оп­ре­де­ле­ни гра­ни­ци - от 2, 78 до 5, 55 мл/мо­ла на ли­тър кръв. Ко­га­то глю­ко­за­та в кръв­та се уве­ли­чи по ед­на или дру­га при­чи­на, със­то­я­ни­е­то на ор­га­низ­ма се оп­ре­де­ля ка­то хи­пер­г­ли­ке­мия. А об­рат­ният про­цес - на­ма­ля­ва­не­то на глю­ко­за­та в кръв­та, се на­ри­ча хи­пог­ли­ке­мия. Ако в мо­мент на та­ко­ва със­то­я­ние не се взе­мат мер­ки, бол­ни­ят из­па­да в т.нар. хи­пог­ли­ке­мич­на кри­за.
Кръв­на­та за­хар мо­же да се уве­ли­чи и при здра­ви хо­ра:
- при сил­ни стре­со­ви си­ту­а­ции;
- пре­жи­вян страх;
- го­ле­ми фи­зи­чес­ки на­то­варва­ния;
- за крат­ко вре­ме след обил­но хра­не­не.
На­ма­ля­ва­не­то на кръв­на­та за­хар обик­но­ве­но се наб­лю­да­ва при бре­мен­ни же­ни, как­то и при про­дъл­жи­тел­но хра­не­не с бед­на на въг­ле­хид­ра­ти хра­на.