Един от най-уяз­ви­ми­те човешки ор­га­ни са очи­те. Но все­ки от нас мо­же да за­па­зи доб­ро зре­ни­е­то си до дъл­бо­ка ста­рост. Ако усе­ти­те, че виж­да­те по-зле, че по ня­ка­къв на­чин не­що ви пре­чи на зре­ни­е­то, веднага взе­ме­те мер­ки.
Ние ще ви пред­ло­жим съв­сем прос­ти ме­то­ди, ко­и­то ще по­доб­рят ва­ше­то зре­ние. Но пом­не­те - най-доб­ра­та по­чив­ка за очи­те е съ­нят.

Ако ра­бо­та­та ви е свър­за­на с про­дъл­жи­тел­но нап­ре­же­ние, очи­те ви имат нуж­да от гри­жа и по­чив­ка. Ако мно­го че­те­те, пишете на компютър или дъл­го вре­ме гле­да­те те­ле­ви­зия, ес­тес­т­ве­но зре­ни­е­то ви се нап­ря­га и мо­же до­ри да по­лу­чи­те бол­ки в очи­те. Ако то­ва се слу­чи, пре­къс­не­те ра­бо­та­та или за­ни­ма­ни­е­то. От­пус­не­те се, зат­во­ре­те очи за 2-3 ми­ну­ти или прех­вър­ле­те пог­ле­да си вър­ху дру­ги пред­ме­ти. След то­ва нап­ра­ве­те уп­раж­не­ние, ко­е­то със си­гур­ност ви е поз­на­то: пог­лед­не­те пър­во към ъгъ­ла на ста­я­та, след то­ва към но­са си и нак­рая към ня­ка­къв пред­мет. След то­ва из­вес­т­но вре­ме “вър­те­те” очи­те си и най-нак­рая ко­со се заг­ле­дай­те във вър­ха на но­са си.

Пра­ве­те то­ва уп­раж­не­ние ня­кол­ко пъ­ти на ден

То ще ук­ре­пи оч­ни­те мус­ку­ли и зри­тел­ни­те нер­ви. Бла­го­да­ре­ние на не­го, до­ри и да е мно­го умо­ри­тел­на ра­бо­та­та ви, вие ще поз­во­ли­те на оч­ни­те нер­ви си да си по­чи­нат. А най-доб­ра­та по­чив­ка за очи­те е съ­нят.

Ком­п­ре­си от лай­ка премахват раз­д­раз­не­ни­е­то от очи­те

Ес­тес­т­ве­но, че не е по си­ли­те ни да се пред­па­зим от всич­ки драз­ни­те­ли, ко­и­то вли­я­ят на зре­ни­е­то. Но мо­жем да по­мог­нем на очи­те си с ус­по­ко­я­ва­щи ком­п­ре­си от лай­ко­ва от­ва­ра. Те от­не­мат раз­д­раз­не­ни­е­то и нап­ре­же­ни­е­то. Ако има­те алер­гия към то­ва рас­те­ние, из­пол­з­вай­те зе­лен или че­рен чай. Пре­ди про­це­ду­ра­та из­мий­те ръ­це­те си из­пол­з­вай­те са­мо чис­ти съ­до­ве:
Сло­же­те 2 па­кет­че­та лай­ков чай в ча­ша и за­лей­те с го­ре­ща во­да, но не чак вряща. Ос­та­ве­те за 30 се­кун­ди. За по-до­бър ефект из­пол­з­вай­те дес­ти­ли­ра­на во­да.
Из­ка­рай­те след то­ва па­кет­че­та­та от во­да­та, ос­та­ве­те ги да из­с­ти­нат и из­це­де­те теч­ност­та от тях.
Лег­не­те, сло­же­те па­кет­че­та­та на зат­во­ре­ни­те си очи и ги под­ръж­те 5 до 10 ми­ну­ти.
Мо­же­те да по­то­пи­те па­муч­но там­пон­че в чай и да го из­це­ди­те над очи­те си, ка­то пред­ва­ри­тел­но от­мет­не­те гла­ва на­зад. По­ми­гай­те ле­ко, за да мо­же теч­ност­та да се раз­те­че по по­вър­х­ност­та на очи­те.
Топ­ла­та нас­той­ка оказ­ва про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дей­с­т­вие и по­ма­га да се за­си­ли кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то. Та­ка се пре­мах­ва и нап­ре­же­ни­е­то.

ЗА ЗДРАВИ ОЧИ НАБЛЯГАЙТЕ НА МОРКОВИ, СПАНАК И БОРОВИНКИ

За да мо­же­те мак­си­мал­но да за­щи­ти­те очи­те си от вред­но­то въз­дей­с­т­вие на вън­ш­на­та сре­да, е важ­но всекид­нев­но да при­е­ма­те про­дук­ти, бо­га­ти на лу­те­ин и ви­та­мин А.
Луте­и­нът е пиг­мент с жълт цвят, кой­то се съ­дър­жа в ре­ти­на­та на на­ши­те очи. Той за­щи­та­ва мно­го неж­на­та тъ­кан на ре­ти­на­та от раз­ру­ша­ва­що­то дей­с­т­вие на свет­ли­на­та, из­пъл­ня­ва ек­ра­ни­ра­ща фун­к­ция и пог­лъ­ща вред­на­та част от свет­лин­ния по­ток. При не­дос­тиг на лу­те­ин клет­ки­те на ре­ти­на­та се раз­ру­ша­ват не­об­ра­ти­мо и зре­ни­е­то с го­ди­ни­те се вло­ша­ва.
Мно­го лу­те­ин съ­дър­жат жъл­то-чер­ве­ни­те зе­лен­чу­ци и пло­до­ве и тъм­нозе­ле­ни­те пло­до­ве - пи­пе­рът, мор­ко­ви­те, фур­ми­те, бро­ко­ли­те, спа­на­кът, аво­ка­до­то, а съ­що и чер­ве­но­то гроз­де. Лу­те­ин има и в яй­ца­та.
Ви­та­мин А не се съ­дър­жа в чист вид в рас­ти­тел­ни­те про­дук­ти. Но мно­го от тях съ­дър­жат ка­ро­тин, от кой­то в ор­га­низ­ма се об­ра­зу­ва ви­та­мин А. Та­ки­ва про­дук­ти са кай­си­и­те, ба­де­ми­те, спа­на­кът, мор­ко­ви­те, пат­лад­жа­ни­те, ас­пер­жи­те, цвек­ло­то, виш­ни­те, зе­ле­ни­ят лук, чер­ве­ни­ят пи­пер, чер­на­та бо­ро­вин­ка. В чист вид ви­та­мин А се съ­дър­жа в мас­ло­то, свин­с­кия че­рен дроб и яй­че­ния жъл­тък.

КИТАЙСКИ МАСАЖ ЗА ОРЛОВ ПОГЛЕД

Пос­то­ян­но­то нап­ре­же­ние на оч­ни­те мус­ку­ли е ед­на от ос­нов­ни­те при­чи­ни, по­ра­ди ко­я­то хо­ра­та по­лу­ча­ват къ­сог­лед­с­т­во, да­ле­ког­лед­с­т­во и ас­тиг­ма­ти­зъм.
На­у­че­те се да се справяте с нап­ре­же­ни­е­то
Та­ка ще по­мог­не­те на оч­ни­те си мус­ку­ли да ста­нат по-гъв­ка­ви, за да мо­гат ав­то­ма­тич­но да ре­а­ги­рат, ко­га­то тряб­ва да се про­ме­ни фо­ку­сът.
Ки­тай­с­ки­ят ма­саж ще ви по­мог­не в то­ва от­но­ше­ние:
- ма­са­жи­рай­те точ­ка­та под чел­на­та кост от вът­реш­на­та стра­на на веж­ди­те;
- с по­ка­зал­ци­те ма­са­жи­рай­те гор­на­та част на но­са;
- с кра­и­ща­та на по­ка­зал­ци­те вни­ма­тел­но ма­са­жи­рай­те ску­ли­те на по­ло­вин сан­ти­ме­тър от но­са;
- ма­са­жи­рай­те с кръ­го­ви дви­же­ния частите око­ло очи­те;
- за­поч­не­те от точ­ка­та под веж­ди­те, след то­ва над веж­ди­те и се прид­виж­вай­те към тех­ни­те кра­и­ща, ка­то нак­рая пре­ми­не­те под очи­те.
То­зи ма­саж е по­ле­зен не са­мо за ва­ше­то зре­ние. Той ще ус­по­кои нер­ви­те ви и ще ви до­не­се ду­шев­но рав­но­ве­сие.

От пощата на ”БЛИЦ”

СПАСИХ СЕ ОТ СЛЕПОТА ЧРЕЗ ДИЕТА И УПРАЖНЕНИЯ

Аз съм на 57 го­ди­ни и ис­кам да раз­ка­жа на ва­ши­те чи­та­те­ли как поч­ти ос­ле­пях, за­що­то не се обър­нах нав­ре­ме към ле­кар.
Всич­ко за­поч­на с то­ва, че ка­то си иг­ра­е­ше, де­те­то сил­но уда­ри гла­ва­та си в ли­це­то ми, чак ис­к­ри ми из­х­вър­ча­ха. По­я­ви ми се го­ля­ма си­ни­на, бе­ше ме срам да из­ля­за на ули­ца­та. Но то­га­ва още не по­до­зи­рах как­во ме ча­ка. Смя­тах, че всич­ко ще пре­ми­не от са­мо се­бе си, но бук­вал­но след ня­кол­ко дни дяс­но­то ми око ос­ле­пя, нас­тъ­пи пъл­на тъм­ни­на.
След ка­то ме прег­ле­да, ле­кар­ка­та ми пос­та­ви след­ни­те ди­аг­но­зи: теж­ка кон­ту­зия на око­то, уз­ря­ла уп­лът­не­на ка­та­рак­та, хи­пер­то­нич­на ан­ги­о­па­тия на ре­ти­на­та,по­мът­ня­ва­не на стък­ло­вид­но­то тя­ло, хи­пер­тен­зия на ля­во­то око и кръ­го­ва си­не­хия на оч­на­та ле­ща. Ка­за ми и то­ва, че опе­ра­ци­я­та е без­по­лез­на, до­ри и да на­ме­ря па­ри за нея.
До то­зи слу­чай но­сих очи­ла с 4 ди­оп­тъ­ра и имах по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не 220/110, от ко­е­то ми се спук­ва­ха кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве в очи­те. Из­пи­са­ха ми спе­ци­ал­ни кап­ки, но те не ми по­мог­на­ха. От­на­ча­ло пла­ках мно­го, очи­те ми се за­чер­ви­ха, но след то­ва се взех в ръ­це, как­то се каз­ва, и за­поч­нах да тър­ся на­чин как да из­ле­ку­вам сле­по­та­та си. Стиг­нах до из­во­да, че най-по­лез­на за мен ще бъ­де ди­е­та­та. Тя ще по­мог­не на здра­во­то ми око, ще от­с­лаб­на и ще се по­ни­жи кръв­но­то ми на­ля­га­не.
Най-по­лез­ни­те про­дук­ти за очи­те са мор­ко­ви­те, до­ма­ти­те, крас­та­ви­ци­те, спа­на­кът, маг­да­но­зът, зе­ле­то, фа­су­лът, тик­ва­та, бо­ро­вин­ки­те. Шип­ко­ви­ят чай и си­ро­път от чер­на и чер­ве­на бо­ро­вин­ка са за пред­по­чи­та­не пред дру­ги­те со­ко­ве. За­поч­нах да наб­ля­гам на го­веж­дия и ко­ко­шия че­рен дроб, как­то и на ри­ба­та.
Ос­вен ди­е­та­та, ко­я­то пред­п­ри­ех и спаз­вах, аз ре­ших да опи­там и гим­нас­ти­ка за очи­те. Ето как­ви уп­раж­не­ния ми по­мог­на­ха. Сут­рин, вед­на­га след про­буж­да­не, за­поч­вах “да пи­ша с очи” всич­ки бук­ви от аз­бу­ка­та. След то­ва си про­ми­вах очи­те с топ­ла нас­той­ка, най-ве­че от не­вен, и пра­вех ня­кол­ко уп­раж­не­ния:
- сил­но стис­кам очи­те за 3 се­кун­ди, след то­ва ги от­ва­рям. Пов­та­рям уп­раж­не­ни­е­то 7 пъ­ти;
- бър­зо ми­гам 1-2 ми­ну­ти;
- зат­ва­рям очи и ле­ко ма­са­жи­рам кле­па­чи­те си с кръ­го­ви дви­же­ния в про­дъл­же­ние на ед­на ми­ну­та;
- заг­леж­дам се на­да­ле­че, но пра­во пред се­бе си, след то­ва пре­мес­т­вам пог­ле­да на вър­ха на но­са си. Пов­та­рям 7-8 пъ­ти;
- зат­ва­рям очи и си пред­с­та­вям пъл­на тъм­ни­на.
Те­зи прос­тич­ки уп­раж­не­ния мно­го ми по­мог­на­ха - те ук­реп­ват оч­ни­те мус­ку­ли и по­доб­ря­ват кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то.
Из­ли­зах мно­го чес­то на чист въз­дух.
Бла­го­да­ре­ние на всич­ки те­зи мер­ки зре­ни­е­то на ля­во­то ми око не се вло­ши. Кръв­но­то ми на­ля­га­не се нор­ма­ли­зи­ра, до­ри от­с­лаб­нах. Но се­га про­дъл­жа­вам да спаз­вам ди­е­та и да пра­вя гим­нас­ти­ка. Чув­с­т­вам се доб­ре.
На­пи­сах то­ва пис­мо, за да на­сър­ча ва­ши­те чи­та­те­ли да не пре­неб­рег­ват зре­ни­е­то си и при пър­ви­те приз­на­ци на проб­ле­ми с очи­те - да се об­ръ­щат към спе­ци­а­лист.
И, раз­би­ра се, да не се от­чай­ват, а да се бо­рят.

Иве­ли­на По­по­ва, Со­фия