Днес е петък 13. Три­на­де­сет е осо­бе­но чис­ло, до­ри и са­мо за­ра­ди то­ва‚ че поч­ти няма чо­век‚ кой­то да се от­нася към не­го с без­раз­ли­чие. Ед­ни сляпо вярват в не­го­ва­та зла си­ла‚ дру­ги - об­рат­но‚ твърдят‚ че то им но­си къс­мет! Ко­го да слу­ша­ме и на ко­го да вярва­ме?
