Кой би ос­по­рил, че от щас­тие­то в лич­ния жи­вот за­висят нас­трое­ние­то, пла­но­ве­те и до­ри ка­рие­ра­та на всяка же­на? А щас­тие­то - то­ва е пре­ди всич­ко лю­би­мият да е до теб. Вие мо­же­те ли да раз­бе­ре­те своя лю­бим чо­век?
<div>То&shy;зи тест ще ви по&shy;мог&shy;не да се пог&shy;лед&shy;не&shy;те от&shy;стра&shy;ни и да си да&shy;де&shy;те смет&shy;ка трябва ли да про&shy;ме&shy;ни&shy;те не&shy;що у се&shy;бе си, за да жи&shy;вее&shy;те с мъ&shy;жа на сър&shy;це&shy;то си дъл&shy;го и щас&shy;тли&shy;во.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>1 Ко&shy;га&shy;то се ин&shy;те&shy;ре&shy;су&shy;ва&shy;те от някой мъж, вие:</b></div> <div>А. Склон&shy;на сте да хва&shy;ли&shy;те не&shy;го&shy;ва&shy;та вън&shy;шност, ма&shy;ние&shy;ри, ос&shy;троу&shy;мие и дру&shy;ги ка&shy;чес&shy;тва, въп&shy;ре&shy;ки че ва&shy;ши&shy;те въз&shy;гле&shy;ди се спо&shy;делят да&shy;леч не от всич&shy;ки. Си&shy;гур&shy;ни сте, че мъ&shy;жът ще оце&shy;ни по дос&shy;той&shy;нство то&shy;ва ва&shy;ше от&shy;но&shy;ше&shy;ние.</div> <div>Б. Смята&shy;те, че всякак&shy;ва бла&shy;гос&shy;клон&shy;ност е въз&shy;мож&shy;на са&shy;мо по от&shy;но&shy;ше&shy;ние на наис&shy;ти&shy;на зас&shy;лу&shy;жи&shy;ли за то&shy;ва хо&shy;ра. Спо&shy;ред вас ис&shy;тин&shy;ският мъж трябва да знае ис&shy;ти&shy;на&shy;та, до&shy;ри ако тя е неп&shy;рия&shy;тна.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>2. Ко&shy;га&shy;то със съп&shy;ру&shy;га или с прия&shy;теля си по&shy;пад&shy;не&shy;те в ком&shy;па&shy;ния:</b></div> <div>А. На&shy;роч&shy;но ко&shy;кет&shy;ни&shy;чи&shy;те с дру&shy;ги мъ&shy;же, за да на&shy;ка&shy;ра&shy;те парт&shy;ньо&shy;ра си да рев&shy;ну&shy;ва.</div> <div>Б. По въз&shy;мож&shy;ност гле&shy;да&shy;те да сте до своя парт&shy;ньор, без при то&shy;ва да ста&shy;ва&shy;те до&shy;сад&shy;на.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>3. Да пред&shy;по&shy;ло&shy;жим, че по&shy;ве&shy;че&shy;то ва&shy;ши ко&shy;ле&shy;ги са мъ&shy;же. Вие:</b></div> <div>А. Чес&shy;то се об&shy;ръ&shy;ща&shy;те към тях за съ&shy;вет от лич&shy;но ес&shy;тес&shy;тво, до&shy;ри да няма нуж&shy;да от то&shy;ва.</div> <div>Б. Смята&shy;те, че е по-доб&shy;ре да не ги без&shy;по&shy;кои&shy;те със свои&shy;те проб&shy;ле&shy;ми.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>4. Вас ви ин&shy;те&shy;ре&shy;су&shy;ват:</b></div> <div>А. Ра&shy;бо&shy;та&shy;та, проб&shy;ле&shy;ми&shy;те, ув&shy;ле&shy;че&shy;ния&shy;та на лю&shy;би&shy;мия ви.</div> <div>Б. Смята&shy;те, че няма&shy;те вре&shy;ме за не&shy;го&shy;ви&shy;те проб&shy;ле&shy;ми.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>5. Ако не сте съг&shy;лас&shy;на с въз&shy;гле&shy;ди&shy;те и мне&shy;ния&shy;та на мъ&shy;жа, вие:</b></div> <div>А. По всяка&shy;къв по&shy;вод вли&shy;за&shy;те в го&shy;рещ спор с не&shy;го, от&shy;стоя&shy;вай&shy;ки своя&shy;та глед&shy;на точ&shy;ка.</div> <div>Б. Тър&shy;пе&shy;ли&shy;во из&shy;слуш&shy;ва&shy;те ар&shy;гу&shy;мен&shy;ти&shy;те на парт&shy;ньо&shy;ра си и след то&shy;ва се из&shy;каз&shy;ва&shy;те.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>6. Вие не сте склон&shy;на да се прис&shy;по&shy;соб&shy;ява&shy;те към нас&shy;трое&shy;ние&shy;то на съп&shy;ру&shy;га или, да ка&shy;жем, на ше&shy;фа си:</b></div> <div>А. Ако виж&shy;да&shy;те, че е за&shy;лит&shy;нал, пред&shy;прие&shy;ма&shy;те кон&shy;тра&shy;мер&shy;ки и не пра&shy;ви&shy;те от&shy;стъп&shy;ки</div> <div>Б. Ста&shy;рае&shy;те се да се прис&shy;по&shy;со&shy;би&shy;те, но в из&shy;вес&shy;тни гра&shy;ни&shy;ци.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>7. Да пред&shy;по&shy;ло&shy;жим, че мъ&shy;жът се е пос&shy;та&shy;вил глу&shy;па&shy;во в об&shy;щес&shy;тво&shy;то:</b></div> <div>А. Ще се пос&shy;та&shy;рае&shy;те да го спре&shy;те, а ако то&shy;ва не по&shy;мог&shy;не, ще си тръг&shy;не&shy;те.</div> <div>Б. Ще из&shy;ча&shy;ка&shy;те да ос&shy;та&shy;не&shy;те на&shy;са&shy;ме и так&shy;тич&shy;но ще му ка&shy;же&shy;те свое&shy;то мне&shy;ние.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>8 Смята&shy;те, че мъ&shy;же&shy;те:</b></div> <div>А. Оце&shy;нява&shy;т са&shy;мо прак&shy;тич&shy;ни&shy;те на&shy;ви&shy;ци на же&shy;на&shy;та.</div> <div>Б. Пре&shy;ди всич&shy;ко ценят женс&shy;тве&shy;нос&shy;тта й, уме&shy;ние&shy;то й да бъ&shy;де неж&shy;на и ми&shy;ла.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>9. Спо&shy;ред вас мъ&shy;же&shy;те:</b></div> <div>А. Търсят у же&shy;ни&shy;те въз&shy;мож&shy;ност за удо&shy;влет&shy;вор&shy;ява&shy;не на же&shy;ла&shy;ния&shy;та си.</div> <div>Б. Ис&shy;кре&shy;но оби&shy;ча&shy;т же&shy;ни&shy;те и ако пон&shy;яко&shy;га се дър&shy;жат с тях гру&shy;бо&shy;ва&shy;то, то&shy;ва е за&shy;що&shy;то при&shy;ро&shy;да&shy;та ги е съз&shy;да&shy;ла та&shy;ки&shy;ва.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>10. Вие смята&shy;те, че:</b></div> <div>А. От вре&shy;ме на вре&shy;ме мъ&shy;жът има нуж&shy;да от ком&shy;па&shy;ния&shy;та на прия&shy;те&shy;ли&shy;те си.</div> <div>Б. Мъ&shy;жът не мо&shy;же да се чувс&shy;тва та&shy;ка доб&shy;ре в мъж&shy;ка сре&shy;да, как&shy;то се чувс&shy;тва в ком&shy;па&shy;ния&shy;та на лю&shy;би&shy;ма&shy;та же&shy;на. Ако не е та&shy;ка, оби&shy;ча ли я той изо&shy;бщо?</div> <div>&nbsp;</div> <div><b><u>&nbsp;</u></b></div> <div><b><u>Ре&shy;зул&shy;та&shy;ти</u></b></div> <div>&nbsp;</div> <div>Две точ&shy;ки - за от&shy;го&shy;во&shy;ри 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б и 10А.</div> <div>Ако няма&shy;те ка&shy;те&shy;го&shy;ри&shy;чен от&shy;го&shy;вор и се ко&shy;ле&shy;бае&shy;те меж&shy;ду пър&shy;вия и вто&shy;рия ва&shy;риант, за&shy;пи&shy;ше&shy;те си ед&shy;на точ&shy;ка.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>От 16 до 20 точ&shy;ки:</b></div> <div>Вие мо&shy;же&shy;те да спи&shy;те спо&shy;кой&shy;но. И най-нез&shy;на&shy;чи&shy;тел&shy;ни&shy;те ви же&shy;ла&shy;ния са за&shy;кон за &ldquo;ва&shy;шия&shy;&rdquo; мъж. Но не злоу&shy;пот&shy;реб&shy;явай&shy;те с не&shy;го&shy;ва&shy;та при&shy;вър&shy;за&shy;ност, ина&shy;че то&shy;ва ще свър&shy;ши зле. Всяко тър&shy;пе&shy;ние си има край.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>От 9 до 15 точ&shy;ки:</b></div> <div>Ка&shy;то по&shy;ве&shy;че&shy;то же&shy;ни и вие пон&shy;яко&shy;га до&shy;пус&shy;ка&shy;те греш&shy;ки в от&shy;но&shy;ше&shy;ния&shy;та си с мъ&shy;же&shy;те. И все пак доб&shy;ре се справ&shy;яте с пред&shy;ста&shy;ви&shy;те&shy;ли&shy;те на сил&shy;ния пол. От&shy;но&shy;ше&shy;ния&shy;та ви с парт&shy;ньо&shy;ра са хар&shy;мо&shy;нич&shy;ни, въз&shy;мож&shy;но е вие да сте ли&shy;де&shy;рът в двой&shy;ка&shy;та.</div> <div>&nbsp;</div> <div><b>8 точ&shy;ки и по-мал&shy;ко:</b></div> Вие или не ис&shy;ка&shy;те да гра&shy;ди&shy;те нор&shy;мал&shy;ни от&shy;но&shy;ше&shy;ния с мъ&shy;же&shy;те, или прос&shy;то не ум&shy;ее&shy;те. Ег&shy;оиз&shy;мът ви пре&shy;чи да се ув&shy;ле&shy;че&shy;те ис&shy;тин&shy;ски. При най-мал&shy;ко&shy;то раз&shy;ми&shy;на&shy;ва&shy;не с ле&shy;ко&shy;та къ&shy;са&shy;те всякак&shy;ви от&shy;но&shy;ше&shy;ния. Въз&shy;мож&shy;но е парт&shy;ньо&shy;ри&shy;те ви да не же&shy;лаят се&shy;риоз&shy;ни от&shy;но&shy;ше&shy;ния с вас, но ако сте чо&shy;век от го&shy;рео&shy;пи&shy;са&shy;ния тип, трябва ли да об&shy;вин&shy;ява&shy;те за всич&shy;ко мъ&shy;же&shy;те? Бра&shy;ко&shy;ве&shy;те на та&shy;зи ка&shy;те&shy;го&shy;рия же&shy;ни чес&shy;то за&shy;вър&shy;шват с раз&shy;вод.&nbsp;