Канелата е ароматна подправка, но не само
С как­во свър­зва­те аро­ма­та на то­ку-що опе­че­н до­ма­шен слад­киш? Не е ли то­ва тръп­чи­во-слад­кият дъх на ка­не­ла­та, кой­то сгрява ду­ша­та, уми­рот­вор­ява и от­пус­ка сър­ца­та ни, пра­ви ни по-доб­ри и по-ис­тин­ски. И не пом­ним ли през це­лия си жи­вот ед­на топ­ла стая с ел­ха и ус­мих­на­ти очи, къ­де­то се връ­ща­ме в мис­ли­те си, в спо­ме­ни­те си, в на­деж­ди­те си... И ко­га­то в ръ­це­те ни из­сти­ва ча­ша­та с топ­ло аро­мат­но ви­но, сме тол­ко­ва да­леч и тол­ко­ва бли­зо. То­га­ва сякаш две ръ­це ни за­ви­ват с топ­ло оде­яло и усе­ща­ме кол­ко ни е лип­сва­ла та­зи топ­ли­на и уют. А на­вън ва­ли сняг, за­що­то е Ко­ле­да…
 
Най-важ­на­та ко­лед­на под­прав­ка се до­би­ва от ко­ра­та на ка­не­ле­но­то дър­во и се про­да­ва на пръч­ки или смляна на прах. Най-цен­на­та, най-аро­ма­тич­на­та ка­не­ла произ­хож­да от Шри Лан­ка. За ней­но­то из­пол­зва­не сви­де­телс­тва кни­га­та на им­пе­ра­тор Шен-Нунг-Кваи (2800 т. пр. Хр.) за рас­те­ния­та. В сред­ни­те ве­ко­ве ка­не­ла­та прис­ти­га­ла в Ев­ро­па от Цей­лон.
 
Ро­ди­на­та на ка­не­ле­но­то дър­во са влаж­ни­те тро­пи­чес­ки го­ри на Юг­оиз­точ­на Ази­я. Цей­лон­ска­та ка­не­ла е раз­рос­тра­не­на в Шри-Лан­ка, Ин­дия, Мая­ми, Виет­нам, а ки­тай­ска­та се от­глеж­да в Ки­тай, Виет­нам и Ин­до­не­зия.
 
 
Ка­не­ле­но­то дър­во е веч­но­зе­ле­но
дър­во или храст с ви­со­чи­на до 15 м от се­мей­ство Лав­ро­ви. При всич­ки ви­до­ве ка­не­ле­но дър­во се из­пол­зват ко­ра­та, лис­та­та и из­су­ше­ни­те плод­че­та. Ко­ра­та се упо­треб­ява цяла или смляна, от лис­та­та се произ­веж­да ка­не­ле­но мас­ло. Ко­га­то дъл­жи­на­та на мла­ди­те клон­ки дос­тиг­не 3 м и диа­ме­тър не по-ма­лък от 2,5 см, те се ре­жат. В Ин­дия и Шри-Лан­ка то­ва се пра­ви два пъ­ти в го­ди­на­та в се­зо­на на дъж­до­ве­те.
 
След ка­то кло­ни­те се по­чистят от лис­та­та и дреб­ни­те клон­че­та, от тях се сваля ко­ра­та и вън­шният слой на епи­дер­ми­са от пър­вич­на­та ко­ра, а ос­та­на­ла­та част, кое­то всъщ­ност е доб­ре поз­на­та­та ни ка­не­ла, се връз­ва на сноп­че­та и се су­ши на слън­це. Ед­ва то­га­ва тя при­до­би­ва ти­пич­ния си ка­не­лен цвят. Ти­пич­ният аро­ма­т на ка­не­ла­та е аро­ма­тъ­т на ете­рич­но­то мас­ло, кое­то тя съ­дър­жа (до 1,5%). В със­та­ва му вли­зат ал­де­хид на ка­не­ле­на­та ки­се­ли­на, фе­лан­дрен и ев­ге­нол.
 
Ка­не­ла­та при­те­жа­ва си­лен, спе­ци­фи­чен аро­ма­т и ос­тър, гор­чи­во-сла­дък вкус. Спо­ма­га за по-доб­ро­то хра­нос­ми­ла­не,
 
пре­диз­вик­ва апе­ти­т и ук­реп­ва сто­ма­ха.
 
Ка­то под­прав­ка се съ­че­та­ва мно­го доб­ре с дру­ги под­прав­ки - аро­ма­тич­ни и тръп­чи­ви. Из­пол­зва се във всич­ки блю­да, къ­де­то има и за­хар, пло­до­ви су­пи, пе­чи­ва, ком­по­ти, пу­дин­ги, пло­до­ви ру­ла, в ли­кьо­ри, грог, пунш, ка­фе и раз­би­ра се, в грея­но ви­но. В мал­ки ко­ли­чес­тва се из­пол­зва и в някои ре­цеп­ти за при­готв­яне на мес­ни ястия.
 
За при­да­ва­не на из­то­чен аро­ма­т се из­пол­зва и в пар­фю­ме­рия­та. Влия­ние­то на ка­не­ле­но­то ете­рич­но мас­ло вър­ху емо­цио­нал­но­то със­тоя­ние се със­тои в ефе­кта му да съгр­ява и ожи­вява. Сравн­яват ка­не­ла­та с топ­ла за­вив­ка, коя­то
 
сгрява как­то фи­зи­чес­ки, та­ка и емо­цио­нал­но
 
(при страх, са­мо­та, изо­ла­ци­я). От­пус­ка и съз­да­ва ат­мос­фе­ра на уми­рот­во­ре­ние и по­кой, ак­ти­ви­зи­ра вдъх­но­ве­ние­то. То­ва е осо­бе­но за­бе­ле­жи­мо в зим­ния пе­риод, ко­га­то не са ред­ки деп­ре­сии­те, зим­на­та ме­лан­хо­лия, ко­га­то на всич­ки не ни дос­ти­га топ­ли­на, дви­же­ние и оп­ти­ми­зъм. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла мал­ко въз­буж­да, до­веж­да до чувс­тве­но ожи­вле­ние, под­тик­ва към ак­тив­ност. В не­го има не­що от ве­се­ло­то при­пук­ва­не на огъ­ня в ка­ми­на­та и праз­нич­ни­те свет­ли­ни.

 
Коз­ме­тич­но­то при­ло­же­ние на ка­не­ла­та е ог­ра­ни­че­но  за­ра­ди ней­на­та спо­соб­ност да пре­диз­вик­ва раз­драз­не­ние на ко­жа­та. В ми­ни­мал­ни ко­ли­чес­тва ка­не­ле­но­то мас­ло сти­му­ли­ра кръ­вооб­ра­ще­ние­то и хра­не­не­то на клет­ки­те на ста­рее­ща­та ко­жа, по­добр­ява кръ­вос­набд­ява­не­то на ко­ре­ни­те на ко­са­та, ук­реп­ва зъ­би­те. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та по­добр­ява хра­нос­ми­ла­не­то, кое­то е ва­жен фак­тор за кра­со­та­та. Ле­чеб­но­то дей­ствие на ка­не­ла­та се прояв­ява при сти­му­ли­ра­не­то на кръ­вооб­ра­ще­ние­то, кое­то е осо­бе­но по­лез­но при преох­лаж­да­не, прос­ту­ди, бо­лес­ти на ста­ви­те и гръб­нач­ния стълб. Ка­не­ла­та е кла­си­чес­ка про­ти­воот­ро­ва, об­лек­ча­ва­ща със­тоя­ние­то при от­рав­яния: хра­ни­тел­но, ал­ко­хол­но, ни­ко­ти­но­во. Ка­не­ла­та е по­лез­на при за­бол­ява­ния на сто­ма­ха, чер­ва­та, чер­ния дроб.
 
Ка­не­ла­та ус­кор­ява об­мяна­та на ве­щес­тва­та и кръ­вос­набд­ява­не­то,
 
въз­препя­тства об­ра­зу­ва­не­то на це­лу­лит, из­пол­зва се за ре­гу­ли­ра­не на хра­нос­ми­ла­тел­ния про­цес. По­ма­га при прос­туд­ни и грип­ни за­бол­ява­ния. Из­пол­зва се и в със­та­ва на ма­саж­ни мас­ла, ка­то средс­тво про­тив све­то­вър­теж, при­па­дък, га­де­не. Неут­ра­ли­зи­ра уха­пва­ния­та от на­се­ко­ми. От­стран­ява неп­рия­тния дъх.
 
Ма­ги­чес­ко­то дей­ствие на ка­не­ла­та се на­ми­ра под пла­не­тар­но­то влия­ние на Марс - най-мъ­жес­тве­на­та пла­не­та. Древ­ни­те са смята­ли, че аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та пра­ви чо­ве­ка не­по­бе­дим в от­кри­та бор­ба, сек­суал­но си­лен и ини­циа­ти­ве­н. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та по­ма­га да се при­до­бие не­за­ви­си­мост и ори­ги­нал­нос­т, си­ла и уве­ре­нос­т.
 
 
Знаете ли, че...
 
- Щипка канела, добавена в чаша ябълков сок не само придава нов аромат на напитката, но и потиска развитието на болестотворни бактерии. При промишленото производство на ябълковия сок, той се пастьоризира чрез еднократно нагряване при 60-70°С в продължение на 15-30 мин. Добавянето на канела предпазва по-добре продукта от микроорганизми. При направени опити с добавяне на най-разпространените хранителни патогени: стафилококи, салмонела към образци от пастьоризиран ябълков сок, в образците с канела тяхното развитие било силно забавено.
 
- Добавено към друго растително масло (2-3 капки на 10 мл), канеленото масло може да се използва за масаж при ревматични болки, при ухапване от насекоми, при синини, при слаби венци (2 капки във водата за изплакване).