Право добиват три години по-рано от обичайната възраст при 30 г. стаж за мъжете и 25 г. за жените
Съгласно пар. 5 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, до 31 декември 2009 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при учителски трудов стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от обичайно изискваната възраст по чл. 68 ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.

На тези лица се изплаща срочна пенсия от Учителския пенсионен фонд. При учителите не се изисква определен сбор от възрастта и осигурителния стаж, а наличието на необходимия учителски трудов стаж и навършена възраст.

Право на пенсия придобиват само лицата, които са освободени от учителска длъжност. Това означава, че непосредствено преди пенсионирането си лицата трябва да са уволнени именно като учители. Тези от тях, които са заемали други длъжности непосредствено преди пенсионирането си, дори да отговарят на всички други условия – за възраст и учителски стаж, нямат право да се пенсионират по условията на пар. 5. В случаите, когато едно лице е уволнено от учителска длъжност, независимо откога не работи, то има право да ползва разпоредбата на този текст. Това се отнася и за случаите, когато след уволнението от тази длъжност лицето е получавало обезщетение за безработица.

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда).

Тъй като за учителите съществува специална разпоредба, съгласно която те придобиват право на пенсия по-рано от другите работници и служители и при определени специфични за тях условия, за работодателите възниква правната възможност да прекратят трудовите им договори на основанието, пряко свързано с това право.

Когато учител се пенсионира по-рано, той ще получава срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване, намалена с определен процент за всеки месец (0,3), недостигащ на лицето до навършване на възрастта по чл. 68 от кодекса (по общия ред). Обратно, когато учителите са придобили право за по-ранно пенсиониране, но се пенсионират по общия ред, получават добавка в размер на определен процент (0,1 на сто) към пенсиите за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда, до навършването на обичайната възраст.

Тоест учителите с придобито право на пенсия имат интерес да не се пенсионират със срочна пенсия по-рано. Това обаче не представлява законна пречка за работодателя да прекрати трудовия им договор, когато добият право за пенсиониране, тъй като в трудовия кодекс няма условие учителят непременно да придобива право на пълна пенсия за стаж и възраст.
Пенсията се отпуска от датата на уволнението, ако заявлението е подадено в шестмесечен срок, или от датата на заявлението, ако то е подадено след изчитане на този срок.