Пенсиите за инвалидност се отпускат въз основа на писмено заявление на лицето. При подаване на заявлението лицето следва да представи документи, които удостоверяват трудовия му стаж, както и документи, които посочват осигурителния доход за изчисление на пенсията.
Документите, необходими за отпускане на инвалидна пенсия, са еднакви с тези за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разликата е, че при отпускане на инвалидна пенсия трудовият стаж не се категоризира и трябва да се представи и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), от което е видно, че лицето е със загубена работоспособност 50 или над 50 на сто.

Разлика е и още, че за да бъде отпусната пенсия за инвалидност, не е необходимо лицето да бъде уволнено. Получаването на обезщетение за безработица също не е пречка за отпускането и получаването на инвалидна пенсия. Към заявлението за отпускане на лична пенсия трябва да се представят документите за осигурителен стаж и за брутното трудово възнаграждение до датата на инвалидизиране. Ако лицето има положен трудов стаж след датата на инвалидизиране, той може да се зачете като трудов стаж, но размерът на пенсията към датата на инвалидизиране се определя само от осигурителния доход преди датата на инвалидизиране.

Необходимите документи за отпускането на инвалидните пенсии, изчислени от осигурителен доход, са следните:

• Молба – заявление по образец УП-1;

• Документи за осигурителен (трудов) стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж – образец УП-3 (УП-30);

• Документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г. и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането (датата на инвалидизирането) – УП-2;

• Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), съдържащо всички необходими данни за определяне на правото, размера и срока на пенсията.