Всички евродепутати ще получават поравно - 7665 евро месечно
<i>В навечерието на изборите за Европейски парламент се въвеждат нови, по-строги правила за заплатите и разходите на евродепутатите. Въвежда се правилото, че всички депутати ще получават еднакви заплати - по 7665 евро на месец. С това се слага край на практиката възнагражденията на депутатите от отделните страни да бъдат колкото в съответния национален парламент. <br /> </i><br /> Съгласно новите правила, ЕП предприема радикалния подход да изисква разписки за всички харчове. Досега депутатите можеха да поискат да им се изплати сума като за скъп самолетен билет, а пътуваха с намаление или с кола и имаха право да приберат разликата от сумата в джоба си. Реформите все още позволяват на европейските представители да искат <br /> <br /> <span style="color: #993300"><u><b><i>298 евро дневни за дните, в които заседава парламентът - два пъти месечно в Страсбург и Брюксел - но само ако наистина присъстват на съответното заседание<br /> </i></b></u></span><br /> Освен това новите правила определят таван на надбавките за сътрудници и наем на национален офис от 25 800 евро на месец. Евродепутатите също така вече няма да могат да вземат на работа свои съпрузи или деца, а заплатата им ще трябва да минава през &quot;агент&quot;, който ще отчислява данъци и социални осигуровки.<br /> <br /> <span style="color: #993300"><b><i><u>Знаят ли нашите правата и задълженията си<br /> </u></i></b></span><br /> След по-малко от десет дни ще гласуваме за членовете на Европейския парламент за следващите пет години. Какви са правата и задълженията на европейските депутати? <br /> <br /> Независимост. Според правилника за дейността на ЕП евродепутатите изпълняват своя мандат свободно и не са обвързани с поръчки или указания от други (например държава членка или физическо лице).<br /> <br /> Несъвместимост. Позицията на член на ЕП е несъвместима с други постове, като например еврокомисар или съдия в Съда на Европейските общности. Преди да поемат задълженията си, членовете на ЕП подписват декларация, че не упражняват дейност, несъвместима с поста на евродепутат. <br /> <br /> <span style="color: #993300"><b><i><u>Декларацията за финансови интереси е задължителна<br /> </u></i></b></span><br /> Всеки член на ЕП декларира лично и подробно професионалните си дейности и всички други функции или дейности, изпълнявани срещу възнаграждение. Тази декларация се помества в интернет към профила на евродепутата. <br /> <br /> Преди да се изкаже в парламента или в някой от неговите органи, както и ако бъде предложен за докладчик, всеки член на ЕП, който има пряк финансов интерес по обсъждания въпрос, разкрива устно този интерес.<br /> <br /> <span style="color: #993300"><b><u><i>Привилегии и имунитет</i></u></b></span><br /> <br /> Парламентарният имунитет е предназначен преди всичко за защита на самия парламент като демократично избрана институция, пазеща своята колективна независимост от външни форми на натиск и гарантираща на членовете си свободата на действие и изразяване при изпълнение на техните задължения. Евродепутатите се ползват със същия имунитет, гарантиран на депутатите в съответния национален парламент. <br /> <br /> ЕП може да реши да снеме имунитета на даден член на ЕП, когато това бъде поискано от съответните национални органи.<br /> <br /> <span style="color: #993300"><b><i><u>Надбавки, изплащани на членовете на ЕП</u></i></b></span><br /> <br /> Подобно на членовете на националните парламенти, членовете на Европейския парламент получават редица надбавки, чието предназначение е да се покрият разходите, свързани с осъществяването на техните парламентарни задължения - надбавки за пътуване, престой, за общи разноски, в това число и за наемане на сътрудници. <br /> <br /> Заплатата на депутатите в момента е равна на сумата, която получават народните представители в съответния национален парламент, което води до големи разлики в заплащането на евродепутатите от различни страни. С новия устав за евродепутатите, който ще влезе в сила за новия парламент след европейските избори през юни 2009 година, заплатите ще бъдат изравнени.<br /> <br /> <span style="color: #993300"><u><b><i>Ще могат ли нашите евродепутати да въртят далавери под имунитет<br /> </i></b></u></span><br /> Като избиратели ние гласуваме за кандидатите, които според нас ще защитават най-добре интересите ни. В качеството си на граждани имаме и правото да държим политиците ни отговорни за извършената от тях работа. Нерядко обаче сред водещите новини в публичното пространство са обвинения срещу политици, проявили нелоялно лично поведение или нарушили законите. Как да сме сигурни, че такива обвинения не са поредният нечестен предизборен трик или опит за заглушаване на политически опонент? Какво би се случило, ако обвиненият политик е член на Европейския парламент? Каква роля играе тогава депутатският имунитет и може ли той да бъде отнет?<br /> <br /> Парламентарният имунитет е предназначен преди всичко за защита на самия парламент, като демократично избрана институция, пазеща своята колективна независимост от външни форми на натиск и гарантираща на членовете си свободата на действие и изразяване при изпълнение на техните задължения. Привилегиите и имунитетите, от които се ползват европейските депутати, са указани в членове 5, 6 и 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент, чиято законова база е заложена в Протокола за привилегиите и имунитетите към Договора от 1965 г., учредяващ Съвет и Комисия на Европейските общности.<br /> <br /> Според председателя на Комисията по юридическите въпроси Giuseppe Gargani (ЕНП-ЕД, Италия) &quot;имунитетът не бива да се разглежда като безнаказаност, а като възможност за изпълнение на депутатския мандат&quot;. <br /> <br /> <span style="color: #993300"><u><i><b>Различни форми на имунитет ли имат европейските депутати?<br /> </b></i></u></span><br /> Като оставим настрана общите европейски разпоредби, упоменати по-горе, отговорът на този въпрос е &quot;да&quot;! Членовете на Европейския парламент се избират по силата на националния избирателен закон на съответната страна членка. С други думи, когато са в родината си, те се ползват от същите имунитети и привилегии като депутатите от съответните национални парламенти. Точната форма на депутатския имунитет може да се различава значително. Докато в някои страни той е сведен до гарантирането на свободно изразяване по време на парламентарните дебати, другаде имунитетът е значително по-обхватен и може да включва защита от съдебно преследване. <br /> <br /> <span style="color: #993300"><u><b><i>Могат ли членовете на Европейския парламент да бъдат съдени?<br /> </i></b></u></span><br /> Парламентарният имунитет не позволява на член на Европейския парламент, който е нарушил закона, да се изплъзне от правосъдието. Като избиратели всички ние очакваме от нашите избраници да бъдат честни и почтени. Европейският парламент очаква същото от своите членове. При определени случаи парламентът може да лиши свои членове от парламентарния им имунитет и да открие по този начин пътя към подвеждане на депутата под съдебна отговорност. <br /> <br /> <span style="color: #993300"><u><b><i>Как се снема депутатският имунитет</i></b></u></span><br /> <br /> Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя на парламента от компетентен орган на държава членка, се обявява в пленарна зала. Депутатите имат правото да защитават своя имунитет. <br /> <br /> Комисията по юридическите въпроси препоръчва приемането или отхвърлянето на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счита за нужни.<br /> <br /> Комисията представя доклад, в който може да се произнесе относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но не може при никакви обстоятелства да се произнася относно вината или невинността на члена на парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая. <br /> <br /> Парламентът обсъжда въпроса на пленарна сесия, след което всяко от предложенията, съдържащи се в доклада, се поставя на отделно гласуване. Председателят незабавно съобщава взетото решение на засегнатия член на парламента и на компетентния орган на съответната държава членка.