Хи­по­тер­ми­я­та мо­же да бъ­де сим­п­том на мно­го за­бо­ля­ва­ния - от най-ле­ки­те до най-теж­ки­те.
Зна­е­те ли, че про­дъл­жи­тел­но­то под­дър­жа­не на нис­ка тем­пе­ра­ту­ра на тя­ло­то во­ди до се­ри­оз­ни пос­лед­с­т­вия? Мо­же да се стиг­не до сър­деч­ни кри­зи и ле­та­лен из­ход, без да ви пла­шим из­лиш­но.

Нак­рат­ко ще ви за­поз­на­ем с най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то мо­гат за дъл­го вре­ме да по­ни­жат тем­пе­ра­ту­ра­та на тя­ло­то.

Ос­вен вън­ш­но­то сис­те­ма­тич­но пре­ох­лаж­да­не, хи­по­тер­мия мо­же да бъ­де пре­диз­ви­ка­на от ток­сич­ни от­ра­вя­ния вслед­с­т­вие про­дъл­жи­те­лен при­ем на ня­кои ле­кар­с­т­ва. Нис­ка тем­пе­ра­ту­ра мо­же да под­дър­жа­те и по­ра­ди вро­де­ни или при­до­би­ти проб­ле­ми с ко­жа­та - псо­ри­а­зис, их­ти­о­за и ес­ко­фо­ли­а­ти­вен дер­ма­тит. Бо­лез­не­но за­чер­вя­ва­не, лю­ще­не и уде­бе­ля­ва­не на ко­жа­та, ко­е­то въз­ник­ва след 50-го­диш­на въз­раст.

Хи­по­тер­ми­я­та мо­же да сиг­на­ли­зи­ра и за край­на фи­зи­чес­ка умо­ра и хро­нич­на пре­у­мо­ра.

Не на пос­лед­но мяс­то ка­то фак­тор е и въз­растта. За хо­ра над 50-55 го­ди­ни хи­по­тер­ми­я­та мо­же да е нор­мал­но със­то­я­ние. Ед­на от при­чи­ни­те за ус­той­чи­ва хи­по­тер­мия е ряз­ко­то по­ни­жа­ва­не ни­во­то на кръв­на­та за­хар. При на­ру­ше­на ра­бо­та на щи­то­вид­на­та и над­бъб­реч­на­та жле­за съ­що мо­же да се по­ни­жи тем­пе­ра­ту­ра­та и то­ва е всъщ­ност един от сим­п­то­ми­те. Още мно­го на пръв пог­лед оби­чай­ни фак­то­ри мо­гат да ви до­ве­дат до хи­по­тер­мия - хор­мо­нал­ни ко­ле­ба­ния, не­дос­та­тъч­но хра­не­не, от­каз от хра­на на нер­вна ос­но­ва, яз­ва на сто­ма­ха, ос­т­ри гръб­нач­но­мо­зъч­ни трав­ми и та­ки­ва на цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма, ин­султ, мно­жес­т­ве­на скле­ро­за, сар­ко­и­до­за, въз­па­ли­тел­ни про­це­си и до­ри за­сед­нал на­чин на жи­вот. Важ­но е да се от­к­рие коя имен­но е при­чи­на­та за по­ни­же­на тем­пе­ра­ту­ра.

Са­мо то­га­ва мо­же да се ле­ку­ва. Чес­то наз­на­ча­ват ЕКГ при прег­лед, а съ­що и из­с­лед­ва­не за на­ли­чие на от­к­ло­не­ния в ен­док­рин­на­та сис­те­ма. Оттук на­та­тък се кон­сул­ти­рай­те с ва­шия ли­чен ле­кар.