Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
30 август, 15:21

Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та дава сек­суал­на мощ

Канелата е ароматна подправка, но не само
прочитания: | коментари: 1
С как­во свър­зва­те аро­ма­та на то­ку-що опе­че­н до­ма­шен слад­киш? Не е ли то­ва тръп­чи­во-слад­кият дъх на ка­не­ла­та, кой­то сгрява ду­ша­та, уми­рот­вор­ява и от­пус­ка сър­ца­та ни, пра­ви ни по-доб­ри и по-ис­тин­ски. И не пом­ним ли през це­лия си жи­вот ед­на топ­ла стая с ел­ха и ус­мих­на­ти очи, къ­де­то се връ­ща­ме в мис­ли­те си, в спо­ме­ни­те си, в на­деж­ди­те си... И ко­га­то в ръ­це­те ни из­сти­ва ча­ша­та с топ­ло аро­мат­но ви­но, сме тол­ко­ва да­леч и тол­ко­ва бли­зо. То­га­ва сякаш две ръ­це ни за­ви­ват с топ­ло оде­яло и усе­ща­ме кол­ко ни е лип­сва­ла та­зи топ­ли­на и уют. А на­вън ва­ли сняг, за­що­то е Ко­ле­да…
 
Най-важ­на­та ко­лед­на под­прав­ка се до­би­ва от ко­ра­та на ка­не­ле­но­то дър­во и се про­да­ва на пръч­ки или смляна на прах. Най-цен­на­та, най-аро­ма­тич­на­та ка­не­ла произ­хож­да от Шри Лан­ка. За ней­но­то из­пол­зва­не сви­де­телс­тва кни­га­та на им­пе­ра­тор Шен-Нунг-Кваи (2800 т. пр. Хр.) за рас­те­ния­та. В сред­ни­те ве­ко­ве ка­не­ла­та прис­ти­га­ла в Ев­ро­па от Цей­лон.
 
Ро­ди­на­та на ка­не­ле­но­то дър­во са влаж­ни­те тро­пи­чес­ки го­ри на Юг­оиз­точ­на Ази­я. Цей­лон­ска­та ка­не­ла е раз­рос­тра­не­на в Шри-Лан­ка, Ин­дия, Мая­ми, Виет­нам, а ки­тай­ска­та се от­глеж­да в Ки­тай, Виет­нам и Ин­до­не­зия.
 
 
Ка­не­ле­но­то дър­во е веч­но­зе­ле­но
дър­во или храст с ви­со­чи­на до 15 м от се­мей­ство Лав­ро­ви. При всич­ки ви­до­ве ка­не­ле­но дър­во се из­пол­зват ко­ра­та, лис­та­та и из­су­ше­ни­те плод­че­та. Ко­ра­та се упо­треб­ява цяла или смляна, от лис­та­та се произ­веж­да ка­не­ле­но мас­ло. Ко­га­то дъл­жи­на­та на мла­ди­те клон­ки дос­тиг­не 3 м и диа­ме­тър не по-ма­лък от 2,5 см, те се ре­жат. В Ин­дия и Шри-Лан­ка то­ва се пра­ви два пъ­ти в го­ди­на­та в се­зо­на на дъж­до­ве­те.
 
След ка­то кло­ни­те се по­чистят от лис­та­та и дреб­ни­те клон­че­та, от тях се сваля ко­ра­та и вън­шният слой на епи­дер­ми­са от пър­вич­на­та ко­ра, а ос­та­на­ла­та част, кое­то всъщ­ност е доб­ре поз­на­та­та ни ка­не­ла, се връз­ва на сноп­че­та и се су­ши на слън­це. Ед­ва то­га­ва тя при­до­би­ва ти­пич­ния си ка­не­лен цвят. Ти­пич­ният аро­ма­т на ка­не­ла­та е аро­ма­тъ­т на ете­рич­но­то мас­ло, кое­то тя съ­дър­жа (до 1,5%). В със­та­ва му вли­зат ал­де­хид на ка­не­ле­на­та ки­се­ли­на, фе­лан­дрен и ев­ге­нол.
 
Ка­не­ла­та при­те­жа­ва си­лен, спе­ци­фи­чен аро­ма­т и ос­тър, гор­чи­во-сла­дък вкус. Спо­ма­га за по-доб­ро­то хра­нос­ми­ла­не,
 
пре­диз­вик­ва апе­ти­т и ук­реп­ва сто­ма­ха.
 
Ка­то под­прав­ка се съ­че­та­ва мно­го доб­ре с дру­ги под­прав­ки - аро­ма­тич­ни и тръп­чи­ви. Из­пол­зва се във всич­ки блю­да, къ­де­то има и за­хар, пло­до­ви су­пи, пе­чи­ва, ком­по­ти, пу­дин­ги, пло­до­ви ру­ла, в ли­кьо­ри, грог, пунш, ка­фе и раз­би­ра се, в грея­но ви­но. В мал­ки ко­ли­чес­тва се из­пол­зва и в някои ре­цеп­ти за при­готв­яне на мес­ни ястия.
 
За при­да­ва­не на из­то­чен аро­ма­т се из­пол­зва и в пар­фю­ме­рия­та. Влия­ние­то на ка­не­ле­но­то ете­рич­но мас­ло вър­ху емо­цио­нал­но­то със­тоя­ние се със­тои в ефе­кта му да съгр­ява и ожи­вява. Сравн­яват ка­не­ла­та с топ­ла за­вив­ка, коя­то
 
сгрява как­то фи­зи­чес­ки, та­ка и емо­цио­нал­но
 
(при страх, са­мо­та, изо­ла­ци­я). От­пус­ка и съз­да­ва ат­мос­фе­ра на уми­рот­во­ре­ние и по­кой, ак­ти­ви­зи­ра вдъх­но­ве­ние­то. То­ва е осо­бе­но за­бе­ле­жи­мо в зим­ния пе­риод, ко­га­то не са ред­ки деп­ре­сии­те, зим­на­та ме­лан­хо­лия, ко­га­то на всич­ки не ни дос­ти­га топ­ли­на, дви­же­ние и оп­ти­ми­зъм. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла мал­ко въз­буж­да, до­веж­да до чувс­тве­но ожи­вле­ние, под­тик­ва към ак­тив­ност. В не­го има не­що от ве­се­ло­то при­пук­ва­не на огъ­ня в ка­ми­на­та и праз­нич­ни­те свет­ли­ни.

 
Коз­ме­тич­но­то при­ло­же­ние на ка­не­ла­та е ог­ра­ни­че­но  за­ра­ди ней­на­та спо­соб­ност да пре­диз­вик­ва раз­драз­не­ние на ко­жа­та. В ми­ни­мал­ни ко­ли­чес­тва ка­не­ле­но­то мас­ло сти­му­ли­ра кръ­вооб­ра­ще­ние­то и хра­не­не­то на клет­ки­те на ста­рее­ща­та ко­жа, по­добр­ява кръ­вос­набд­ява­не­то на ко­ре­ни­те на ко­са­та, ук­реп­ва зъ­би­те. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та по­добр­ява хра­нос­ми­ла­не­то, кое­то е ва­жен фак­тор за кра­со­та­та. Ле­чеб­но­то дей­ствие на ка­не­ла­та се прояв­ява при сти­му­ли­ра­не­то на кръ­вооб­ра­ще­ние­то, кое­то е осо­бе­но по­лез­но при преох­лаж­да­не, прос­ту­ди, бо­лес­ти на ста­ви­те и гръб­нач­ния стълб. Ка­не­ла­та е кла­си­чес­ка про­ти­воот­ро­ва, об­лек­ча­ва­ща със­тоя­ние­то при от­рав­яния: хра­ни­тел­но, ал­ко­хол­но, ни­ко­ти­но­во. Ка­не­ла­та е по­лез­на при за­бол­ява­ния на сто­ма­ха, чер­ва­та, чер­ния дроб.
 
Ка­не­ла­та ус­кор­ява об­мяна­та на ве­щес­тва­та и кръ­вос­набд­ява­не­то,
 
въз­препя­тства об­ра­зу­ва­не­то на це­лу­лит, из­пол­зва се за ре­гу­ли­ра­не на хра­нос­ми­ла­тел­ния про­цес. По­ма­га при прос­туд­ни и грип­ни за­бол­ява­ния. Из­пол­зва се и в със­та­ва на ма­саж­ни мас­ла, ка­то средс­тво про­тив све­то­вър­теж, при­па­дък, га­де­не. Неут­ра­ли­зи­ра уха­пва­ния­та от на­се­ко­ми. От­стран­ява неп­рия­тния дъх.
 
Ма­ги­чес­ко­то дей­ствие на ка­не­ла­та се на­ми­ра под пла­не­тар­но­то влия­ние на Марс - най-мъ­жес­тве­на­та пла­не­та. Древ­ни­те са смята­ли, че аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та пра­ви чо­ве­ка не­по­бе­дим в от­кри­та бор­ба, сек­суал­но си­лен и ини­циа­ти­ве­н. Аро­ма­тъ­т на ка­не­ла­та по­ма­га да се при­до­бие не­за­ви­си­мост и ори­ги­нал­нос­т, си­ла и уве­ре­нос­т.
 
 
Знаете ли, че...
 
- Щипка канела, добавена в чаша ябълков сок не само придава нов аромат на напитката, но и потиска развитието на болестотворни бактерии. При промишленото производство на ябълковия сок, той се пастьоризира чрез еднократно нагряване при 60-70°С в продължение на 15-30 мин. Добавянето на канела предпазва по-добре продукта от микроорганизми. При направени опити с добавяне на най-разпространените хранителни патогени: стафилококи, салмонела към образци от пастьоризиран ябълков сок, в образците с канела тяхното развитие било силно забавено.
 
- Добавено към друго растително масло (2-3 капки на 10 мл), канеленото масло може да се използва за масаж при ревматични болки, при ухапване от насекоми, при синини, при слаби венци (2 капки във водата за изплакване).  
Добави в Facebook